(1)
Bellikli, D.; Koç, H. Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. TUTAD 2022, 6, 1027-1049.