Bellikli, D., & Koç, H. (2022). Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1027–1049. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1137