Bellikli, Damla, ve Hakan Koç. 2022. “Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4):1027-49. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1137.