Şimşek, M. ve Özdamar, M. (2021) “Yerli Turistlerin Destinasyon İmajları ile Davranışsal Niyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 811–822. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/209 (Erişim: 15 Haziran 2024).