Yayla, Özgür ve Ergün, G. S. (2021) “Sosyal Bilimlerde Paradigma İkilemi: Turizm Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), ss. 1624–1639. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/258 (Erişim: 12 Haziran 2024).