Töre Başat, H. ve Pekmezci, D. (2021) “Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1424–1450. doi: 10.26677/TR1010.2021.774.