Bellikli, D. ve Koç, H. (2022) “Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), ss. 1027–1049. doi: 10.26677/TR1010.2022.1137.