Töre Başat, H., ve D. Pekmezci. “Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 5, sy 2, Haziran 2021, ss. 1424-50, doi:10.26677/TR1010.2021.774.