Bellikli, D., ve H. Koç. “Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy 4, Aralık 2022, ss. 1027-49, doi:10.26677/TR1010.2022.1137.