Bellikli, Damla, ve Hakan Koç. “Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu Ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma”. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6, no. 4 (Aralık 25, 2022): 1027–1049. Erişim Mayıs 19, 2024. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/637.