https://tutad.org/index.php/tutad/issue/feed Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2022-12-25T00:00:00+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@tutad.org Open Journal Systems Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/630 Türk Airbnb Kullanıcılarında Otantiklik Arayışı 2022-12-18T11:32:32+00:00 Yasemin Koçak ykocak@dogus.edu.tr <p>Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu araştırmada Türk Airbnb kullanıcılarının, konaklama paylaşım uygulamalarından Airbnb’yi tercih etmelerinde otantiklik arayışının etkisini ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji (olgu bilim) yaklaşımı benimsenmiş ve elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Görüşme verilerin sistemli bir şekilde analizi için MAXQDA kullanılmıştır. Bu bağlamda 25 Türk Airbnb kullanıcısı ile görüşmeler yapılmıştır. Airbnb’yi tercih etme sebepleri ekonomik fayda, ev konforu, yenilik deneyimleme ve otantikliktir. Otantiklik, fiyat etkisini azaltmaktadır. Otantiklik arayışında olan kişiler daha fazla ödeme yapmaya razıdır. Katılımcılardan dokuzu seyahatlerini belirleme aşamasında Airbnb konutlarında otantiklik arayışında olmakla birlikte, Airbnb’yi otelden ayıran bir unsur olarak otantikliği görmektedir. Türk Airbnb kullanıcıları yurt dışında otantiklik arayışında bulunmakla birlikte, yurt içindeki konaklamalarında otantiklik arayışı düşüktür. Otantiklik, iç mekan ve atmosfer ve dış çevre olmak üzere iki temel unsurdan oluşmaktadır. Bu iki unsuru da farklılık, tarihi öğeler, sanat ve yerellik oluşturmaktadır. Yaşadıkları otantik deneyim, memnuniyetlerinde önemli bir rol oynamaktadır.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/631 TOPSIS ve GİA Yöntemleriyle Finansal Performans Ölçümü: Bir Otel Uygulaması 2022-12-18T11:34:33+00:00 Hatice Doğan hatice.dogan@giresun.edu.tr Hakan Akyurt hakan.akyurt@giresun.edu.tr <p>Turizm, istihdama katkısı ve döviz getirici etkisi ile sürdürülebilir bir talebin oluşturulması gereken bir sektördür. Gerek ulusal gerek uluslararası çapta büyüme gösteren turizm sektörü, talebin artması sonucunda yoğun bir rekabet ortamıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı turizm sektöründe performans ölçümü, mevcut durumu değerlendirebilmek ve rakipleriyle kıyaslama yapabilmek açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Giresun’da faaliyet gösteren bir otel işletmesinin 2018-2021 yılları içerisindeki finansal performansını TOPSIS (Benzerliğe Göre Sıra Tercihi Tekniği) ve GİA (Gri İlişkisel Analiz) yöntemleriyle değerlendirmek, elde edilen sonuçları karşılaştırmak ve Kovid-19 pandemisinin işletmenin finansal performansını nasıl etkilediğini araştırmaktır. TOPSIS yöntemi sonucuna göre işletme, en iyi performansı 2018 yılında göstermiştir. 2018 yılını sırasıyla 2021, 2019 ve 2020 yılı izlemiştir. Gri İlişkisel Analiz yöntemine göre ise otel işletmesi en iyi performansı 2021 yılında göstermiştir. 2021 yılını sırasıyla 2018, 2019 ve 2020 takip etmiştir. TOPSIS ve GİA sonuçları karşılaştırıldığında en iyi performansın gösterildiği ilk iki yılın sıralamalarının değiştiği görülmektedir. En kötü performansının gösterildiği 2020 yılında ise Kovid-19 salgının olumsuz etkileri görülmektedir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/632 Turist Profili: Gürbulak Sınır Kapısından Giriş Yapan İranlı Turistler Örneği 2022-12-18T11:37:36+00:00 Gülşen Bayat gulsen.bayat@igdir.edu.tr Cevdet Avcıkurt avcikurt@balikesir.edu.tr <p>İranlı turistleri Iğdır’a getiren seyahat motivasyonları, harcama miktarları, tercih ve isteklerini belirlemek için yapılan bu çalışma, Gürbulak Sınır Kapısından giriş yapan İranlı turistler ile gerçekleştirilmiştir. SPSS paket programı ile yapılan analizler sonucunda, İranlı turistlerin seyahat kararlarında etkili olan kaynak (%67,4) akraba arkadaş tavsiyesidir. Iğdır’ı tercih etme nedenlerinden ilk üçü alışveriş, akraba arkadaş ziyareti ve ticari faaliyetlerdir. İranlı turistlerin seyahat organizasyon şekli çoğunlukla bireyseldir. Gelir düzeyi olarak orta ve ortanın üstü çoğunluğu oluşturmaktadır. İranlı turistlerin harcama miktarlarında ilk dördü giyim, diğer harcama, konaklama, yiyecek içecek oluşmaktadır. Araştırmaya katılan İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyon-animasyon, ulaşım, giyim ve diğer harcamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız grup t-testi sonucunda, konaklama, yiyecek-içecek, rekreasyonanimasyon ve ulaşım grupları aritmetik ortalamaları arasındaki fark, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, ulaşım, giyim, diğer harcamalarında eğitim ve meslek durumuna göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Yine, İranlı turistlerin konaklama, yiyecek-içecek, giyim harcamaları yaş aralıkları ve gelir düzeyi durumuna göre anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.</p> <p>Bu araştırma Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/633 Hizmet Hatası Düzeyi ve Uygulanan Telafi Türünün Telafi Sonrası Algı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi 2022-12-18T11:40:02+00:00 Engin Tengilimoğlu entengilimoğlu@selcuk.edu.tr Yüksel Öztürk yuksel.ozturk@hbv.edu.tr <p>Bu çalışmada, müşterilerin maruz kaldığı hizmet hatası sonrasında online platformda paylaşmış olduğu olumsuz yoruma ilişkin işletme tarafından sunulan online telafi yönteminin adalet algısı, telafi memnuniyeti ve taraftarlık davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. 2 hata düzeyi (düşük/yüksek) ve 3 telafi türü (özür/indirim kuponu/fidan bağışı) olmak üzere geliştirilen 6 farklı senaryo ile toplam 396 katılımcıdan veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler MANOVA yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak, hata düzeyi ve telafi yönteminin, müşterilerin adalet algısı, telafi memnuniyeti ve taraftarlık davranışı niyetleri üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Düşük düzeyli hizmet hatasına maruz kalan grubun yüksek düzeyli hizmet hatasına maruz kalan gruptan daha yüksek düzeyde adalet algısına, telafi memnuniyetine ve taraftarlık davranışı niyetine sahip olduğu anlaşılmıştır. Telafi yöntemine göre yapılan karşılaştırmalarda telafi olarak özrün sunulduğu grubun en düşük ortalamalara sahip olduğu tespit edilmiştir. Telafi olarak indirim kuponu ve fidan bağışı sunulan gruplar arasında ise adalet algısı dışında anlamlı bir farka ulaşılamamıştır. Son olarak hata düzeyine göre uygulanan telafi yöntemleri arasında hesaplanan farkların anlamlılık düzeyine ulaşamadığı tespit edilmiştir.</p> <p>Bu çalışma 22. Ulusal Turizm Kongresinde sunulan “Hizmet Hatası Düzeyi ve Uygulanan Telafi Türünün Telafi Sonrası Algı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi” başlıklı bildirinin genişletilmiş halidir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/634 Turizm Yazınında Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi 2022-12-18T11:43:16+00:00 Bulut Seven bulutseven89@hotmail.com Emine Akya Polat akyapolaat@gmail.com Adem Yavaş adem.yavas@kocaeli.edu.tr Tolga Fahri Çakmak tolgafahricakmak@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı turizm konulu lisansüstü tezler içerisinde “toplumsal cinsiyet” başlığını içeren çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmada incelenen lisansüstü tezlere Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. 2006-2022 yılları arasında erişme açık olan 7’si doktora ve 24’ü yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 31 lisansüstü tez çalışma kapsamına dâhil edilmiştir. Çalışma Türkiye’de turizm ve toplumsal cinsiyet kavramlarının ilk kez bibliyometrik analiz yöntemiyle ele alınması açısından önem arz etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre “turizm” konulu ve içerisinde “toplumsal cinsiyet” başlığı bulunan lisansüstü tezlerinin büyük çoğunluğunun yüksek lisans derecesine sahip tezler olduğu gözlemlenmiştir. Yazılan lisansüstü tezlerin yöntemleri incelendiğinde; nicel yöntemin 16, nitel yöntemin 14 ve karma yöntemin 1 tezde kullanıldığı görülmüş ve kullanılan yöntem sayılarında yakınlık olduğu anlaşılmıştır. Lisansüstü tez çalışmalarını yürüten 62 birey biyolojik cinsiyet bakımından incelendiğinde ise, kadın bireylerin (44) çalışmaya daha çok önem verdiği tespit edilmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/635 Coğrafi İşaretli Ürünlerin Amasya Turizminin Gelişimine Katkısının Değerlendirilmesi 2022-12-18T11:49:49+00:00 Melahat Avşar melahat.avsar@amasya.edu.tr Burak Eryılmaz burak.eryilmaz@amasya.edu.tr <p>Coğrafi işaretler; bir ürünün üretildiği bölgeyi belirten, ürünün sahip olduğu temel özellikleri gösteren ve bu özelliklerin korunarak ürünlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan resmi tescil sembolleridir. Yöreye özgü ürünlerin diğer yörelerde üretilenlerden farklı yanlarının ön plana çıkartılması, kalite standartlarının belirlenmesi ve taklitlerinin önlenmesi için coğrafi işarete sahip olmaları önemlidir. Coğrafi işaretler özgün ve tek olma özelliklerinin yanında güçlü bir tarih ve kültürü de simgelemektedir. Yüzyıllarca yıllık tarihi geçmişi ve zengin kültürü ile Amasya da coğrafi işaret alacak ürün potansiyeli yüksek destinasyonlardan bir tanesidir. Amasya’nın 14 adet yöresel ürünü coğrafi işaretle tescillenmiştir. Bu çalışmanın amacı Amasya’nın coğrafi işaret alan ürünlerinin incelenmesi ve bu ürünlerin Amasya turizmine katkı sağlayabilmesi adına önerilerde bulunmaktır. Çalışmada veri elde etmek için doküman analizi yöntemi kullanılmış, ikincil kaynaklardan yararlanılmış, özellikle Türkiye Patent Enstitüsü verileri temel kaynak olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda Amasya yöresinde coğrafi işaretle tescil ettirilen ürünlerin çoğunluğunun yiyecek olmasının tespiti, bu ürünlerin yörede yaygın olarak yerel halk tarafından üretilmeye ve tüketilmeye devam edilmesinin ürünlerin sürdürülebilirliği açısından avantaj olduğu sonucuna varılmıştır.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/636 Örgütsel Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisinde Gelişim Kültürünün Aracı Rolü: Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Hastanelerde Bir Araştırma 2022-12-18T11:52:02+00:00 Mehmet Emirhan Kula emirhan.kula@erzurum.edu.tr Nagehan Öner kasilng@yahoo.com <p>Araştırmada örgütsel psikolojik sermayenin çalışanların gösterdiği duygusal emek üzerindeki etkisi ve bu ilişkide gelişim kültürünün aracı rol alıp almadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kullanıan veriler Erzurum ilinde sağlık turizmi yetki belgesine sahip iki kamu (devlet ve üniversite) hastanesinde görev yapan 488 sağlık çalışanından basit tesadüf örneklem yöntemine göre toplanmıştır. Gerçekleştirilen analiz sonuçları değerlendirildiğinde örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek tutumu üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gelişim kültürüne ilişkin algının yüksek düzeyde olması örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki pozitif etkisini artırmakta, gelişim kültürüne ilişkin algının düşük düzeyde olması örgütsel psikolojik sermayenin duygusal emek üzerindeki pozitif etkisini azaltmaktadır. Bu anlamda örgütsel gelişim kültürü ulusal kalkınma stratejisinin önemli bir parçası olan sağlık turizmi yatırım ve planlamalarına da pozitif anlamda etki edecektir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/637 Kurumsallaşma Düzeyinin İşgörenlerin İş Doyumu ve İşgören Performansı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma 2022-12-18T11:54:10+00:00 Damla Bellikli damlabellikli@baskent.edu.tr Hakan Koç hakan.koc@hbv.edu.tr <p>Bu araştırmada, otel işletmelerindeki kurumsallaşma düzeylerinin işgörenlerin iş doyumu ve işgören performanslarına etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Antalya ilindeki otel işletmelerinde çalışan işgörenlerden oluşmaktadır. Evrendeki araştırma grubuna ulaşmanın zorluğundan dolayı örneklem grubu seçilmiştir. Antalya ilinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin 400 çalışanından oluşturulan örneklemden elde edilen verilerle araştırma yapılmıştır. Örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfi örneklem formülünden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (20.0) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde korelasyon analizi, regresyon analizi, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Katılımcıların kurumsallaşma algıları ile iş doyum düzeyi ve işgören performans düzeyleri arasında orta düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Buna ek olarak, kurumsallaşmanın alt boyutlarından yönetim anlayışının işgörenlerin iş doyumuyla ve iç denetim faaliyetleri boyutunun da işgören performansıyla ilişkili olduğu görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar bağlamında, kurumsallaşmanın işgörenlerin performansına ve iş doyumuna etkisi olduğu görülmüştür. Bu nedenle, işgörenlerin performans ve iş doyumlarının yüksek olması için sektör yöneticilerinin kurumsallaşmaya dikkat etmelerinin ve kurumsallaşma yöntemlerini kullanmalarının önemli bir zorunluluk olduğu düşünülmektedir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/638 Covid-19’un Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Akademik ve Psiko-Sosyal Durumu Üzerindeki Etkisi 2022-12-18T11:56:25+00:00 Fatma Nur Söz fatmanur.soz@rixos.com Esra Karabulut esranisakarabulut@gmail.com Gözdegül Başer gozdegul.baser@antalya.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin Turizm Fakültesi öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. COVID-19 pandemisinin etkileri üniversite öğrencileri üzerinde farklı açılardan pek çok araştırmada ele alınmıştır. Bununla birlikte, lisans düzeyindeki turizm öğrencilerine yönelik az sayıda araştırma bulunmaktadır. Turizm sektörünün Covid-19 pandemisinde en fazla etkilenen sektörler arasında yer alması, pandemiden ötürü bir süre stajların ertelenmesi, sektörel belirsizlik gibi konular turizm öğrencilerini oldukça etkilemiştir. Bu araştırma ile Covid-19 pandemisinin turizm lisans öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumları üzerindeki etkilerinin incelenerek belirli çıkarımların yapılabilmesi ile olası krizlere yönelik önerilerde geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında 153 adet turizm fakültesi öğrencisine, yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 ile yapılmış olup, t testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Akademik açıdan değişimlere uyum sağlandığı, psiko-sosyal açıdan ele alınan boyutlara bakıldığında, yaşam kalitesinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiş (p&lt;0.05), psikolojik dayanıklılık boyutunun ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiş olduğu belirlenmiştir (p&gt;0.05). Turizm Fakültesi öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumlarını pandemi sürecinde iyi yönettikleri ve genel olarak süreci olumlu deneyimledikleri gözlenmektedir.</p> <p>Bu araştırma, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/639 Türkiye’deki Siyasi Partilerin Turizm Politikalarının İncelenmesi: Parti Programlarına Yönelik İçeriklerin Betimsel Analizi 2022-12-18T11:59:11+00:00 Burhanettin Zengin bzengin@subu.edu.tr Burhanettin Zengin bzengin@subu.edu.tr İsmail Koç ismailkoc@subu.edu.tr <p>Siyasi partiler ülke sorunlarına farklı açılardan bakabilmekte ve bu sorunların çözümü için alternatif politikalar sunabilmektedir. Turizm Türkiye’nin ekonomik gelişmesine katkı sağlayan özellikle döviz girdisi ve istihdam oluşturma konusunda önemli sektörlerden biridir. Türkiye’de kurulmuş olan her bir siyasi partinin turizm sektörüne yönelik tutum ve söylemleri ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de 01.01.2022 yılı itibari ile yasal olarak faaliyet gösteren yüz on dokuz siyasi partinin parti programları doküman analizi yolu ile betimsel bir yöntem ile incelenmiş ve sınıflandırılmıştır. İncelenen siyasi parti programları kodlama ve kategori işlemleri sonucunda parti programları 3 düzeyde tasnif edilmiştir. İkinci düzeyde; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel söylemler olmak üzere 4 kategoride tasnif edilmiştir. Üçüncü düzeyde ise on üç kategoride tasnif işlemi yapılmıştır. Ekonomik söylem kategorisinde; bölgesel kalkınma, mali politikalar, sağlık turizmi, sürdürülebilirlik, tanıtım ve pazarlama, turistik gelişme, alanlarına yönelik yönelik politikalar bulunmaktadır. Sosyal söylem kategorisinde eğitim politikaları, güvenlik, hizmete erişim, işbirliği ve birlikler, kayıt dışı istihdam politikalarına yönelik söylemler bulunmaktadır. Çevresel söylemler kategorisinde çevre politikaları, kültürel söylemler kategorisinde ise ahlak politikalarına yönelik söylemler bulunmaktadır. Turizm içeriği bulunan 34 parti programı incelendiğinde turizme yönelik olarak 272 farklı politika önermesi içerdiği görülmektedir. Çalışma siyasi partilerin turizm sektörüne yönelik tutumlarını görmede bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır. Ayrıca sektörün sorunlarını tespit etme ve sektörün sorunlarına çözüm üretme konusunda uygulayıcı ve araştırmacıların çalışmalarına katkı sağlaması açısından önemlidir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/641 Bir Turistik Ürün Olarak Medikal Turizmin Değerlendirilmesi 2022-12-18T19:25:38+00:00 Harun Çalhan hcalhan@erciyes.edu.tr Ayşegül Arıcı kaysegulku@gmail.com <p>Bu çalışmanın amacı, medikal turizm paydaşlarının bakış açısı ile Türkiye’de medikal turizmin bir turistik ürün olarak değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında 15.10.2019-15.05.2020 tarihleri arasında Antalya’da farklı kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanları ile otel ve seyahat acentası yöneticilerinden oluşan 72 medikal turizm paydaşı ile görüşmeler yapılmış ve toplanan veri içerik analizi ile incelenmiştir. Paydaş görüşlerine bağlı olarak Türkiye'de medikal turizmin SWOT analizi yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’nin (a) güncel ve güven veren teknolojilerin takip edilmesi/uygulanması, üst kalitede tıbbi eğitim/tıbbi gelişim ve nitelikli ve deneyimli hekimlerin olması, (b) rakiplerden daha ucuz, düşük fiyat, uygun fiyat, daha kaliteli ve daha ucuz hizmetler sunması ve (c) coğrafi konum/jeopolitik konum ve kolay/kısa sürede ulaşılabilirlik konularında üstün olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan Türkiye’nin (i) kamu hastanelerinde yabancı dil bilen işgücü azlığı, (ii) tanıtım ve tutundurma faaliyetlerinin yetersiz olması ve (iii) terör olayları ile çevre ülkelerde devam eden siyasi istikrarsızlıklar konularında zayıflıklar/zorluklar olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.</p> <p>Bu makale Ayşegül ARICI’nın Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda hazırlamış olduğu tez çalışmasından türetilmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/642 Covid-19 Sürecinde Yazlıkçıların Bulundukları Turistik Destinasyona İlişkin Algıları: Susanoğlu Örneği 2022-12-18T19:28:20+00:00 Seda Özdemir Akgül sedaozdemir8@gmail.com Filiz Özlem Çetinkaya filyozum@gmail.com <p>Dünyada yaşanan Covid-19 süreci küresel çapta büyük değişimlere yol açmıştır. Başta sağlık sektörü etkilenmekle birlikte; ekonomi, ticaret, eğitim, turizm gibi birçok sektör de bu süreçten payını almıştır. Yazlıkçıların Covid-19 sürecinde bulundukları turistik destinasyona ilişkin algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma Mersin’in Silifke ilçesine bağlı turistik bir beldesi olan Susanoğlu’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Susanoğlu’nda dönem dönem bulunan yazlıkçıların bulundukları destinasyonla ilgili olarak Covid-19 döneminde oraya algıları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile Susanoğlu/ Mersin’de Ağustos-Eylül 2021 tarihleri arasında yazlıkçılarla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Verilerin kodlanmasında bilgisayar tabanlı nitel analiz programı olan QSR Nvivo 12 kullanılmıştır. Tatilcilere Susanoğlu’nda geçirdikleri süre boyunca Covid- 19’un tatilleri üzerindeki etkilerini içeren ve destinasyonun bu süreçte aldığı önlemlerle ilgili sorular sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre genel olarak yazlıkçıların, Covid-19 sürecinde normal sürece göre yazlıklarında asıl ikamet adreslerinden daha çok kaldıkları ve merkezi yerleşim yerlerine göre sakin olduğu için burada kendilerini daha güvende hissettikleri tespit edilmiştir. Yazlıkçıların vermiş oldukları cevaplara göre genel olarak maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe konusunda kurallara uymada yetersiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle sosyal mesafe kurallarına banka, market, cafe, restoran ve pazar yerlerinde yeterince dikkat edilmediği, plajda ise kısmen dikkat edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Genel olarak yazlıkçıların tedirginlik durumu incelendiğinde denize girerken ve plajda tedirgin hissetmedikleri; dışarıda gezerken, pazarda, markette, restoranda, resmi dairelerde, sahil kıyısında tedirgin oldukları tespit edilmiştir.</p> <p>Bu çalışma 24-26 Mart 2022 tarihleri arasında Conference on Managing Tourism across Continents (MTCON’22) kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/643 Algılanan Fayda ve Riskin Akademisyenlerin Hayalet Mutfaklardan Satın Alma Niyetine Etkisi 2022-12-18T19:33:57+00:00 Murat Çuhadar muratcuhadar@sdu.edu.tr Yunus Topsakal topsakal.yunus@gmail.com <p>Teknolojik gelişmeler ve küresel krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisi de yiyecek içecek sektörüdür. Sektörlerde yaşanan dijitalleşme süreci ile birlikte Covid-19 pandemisi, yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren restoranlarda inovasyonların ve yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına vesile/neden olmuştur. Pandeminin sektör üzerinde yarattığı olumsuz etkileri bir nebze de olsa azaltmak amacıyla restoranlar, sadece paket hizmet verme üzerine kurulu olan sanal restoranları ifade eden “Hayalet Mutfak” iş modeline yönelmeye başlamıştır. Bu restoranlarda fiziksel olarak yemek sunumu yapılmamakta, bunun yerine evlere ya da iş yerlerine paket servis hizmeti verilmektedir. Tüketicilerin dağıtım kanalları aracılığıyla hayalet mutfaklardan satın alma davranışlarını, onların fayda ve risk algıları etkileyebilmektedir. Araştırmanın amacı, algılanan fayda ve riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine etkisini belirlemektir. Araştırmada anket yolu ile 387 akademisyenden çevrimiçi olarak veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre kişisel fayda ve sosyal / toplumsal faydanın hayalet mutfaklardan satın alma niyetine olumlu, kişisel risk ve sosyal / toplumsal riskin hayalet mutfaklardan satın alma niyetine olumsuz etkisi vardır.</p> <p>Bu çalışma, 22. Ulusal Turizm Kongresinde sunulan bildirinin geliştirilmesi ve genişletilmesi ile kaleme alınmıştır.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/644 Hatay İlinin Gastronomi Turizmi Gelişmişlik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma 2022-12-18T19:43:15+00:00 Murat Doğan mdogan@gelisim.edu.tr Maruf Yılmaz marufyilmaz@hotmail.com <p>7500 yıllık tarihi birikimi ile zengin bir mutfak kültürüne sahip Hatay, Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyon merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu çalışma ile Hatay’ın gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış olup “Gastronomi Turizmi Gelişmişlik Düzeyi” ölçeği ile oluşturulan anket uygulanmıştır. İlk yapılan istatistiki analizler ile KMO Barllett değerinin .70’in üstünde, anlamlılık değerinin .05’ten küçük ve sonuçta ölçeğin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yapılan Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile orijinal ölçekten farklı 34 sorudan oluşan dört faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Son olarak katılımcılardan gelen verilere göre ölçek ve alt boyutlarında gruplar arasındaki farklılıkları ölçülmüştür. Gastronomi kültürü ve nitelikli personel alt boyutunda, gastronomi kültürü, ürün tanıtımı ve gastronomi turizmi gelişmişlik ölçeğinde ve gastronomi kültürü ve ürün tanıtımında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p&lt;.05). Sonuç olarak gastronomi turizmi odaklı, kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi ile Hatay turizmi pozitif ivme kazanabilecektir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/645 Adana’ya Gelen Gastro-Turistlerin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Ölçülmesi 2022-12-18T19:45:32+00:00 Özge Çaylak Dönmez caylakozge.01@gmail.com Aykut Şimşek asimsek@kastamonu.edu.tr <p>İnsan yaşamının sürdürülmesi için gerekli besin öğelerini yiyecekler içermektedir. Yaşanılan coğrafyaya göre üretilen gıda ürünleri değişmekte ve beslenme kültür ve alışkanlıkları da bu yönde şekillenmektedir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler de üretim tekniklerini değiştirerek, dolaylı olarak beslenme alışkanlıklarını etkilemektedir. Beslenme alışkanlıkları, yemek ve kültür arasındaki ilişki bölgelerin gastronomi imajının oluşmasını da sağlamaktadır. Gastronomi imajının oluşması ve tanıtılması turizm destinasyonları için önemli bir unsurdur. Bir destinasyonun yerel yemekleri onu diğer bölgelerden ayıran bir deneyimi temsil ettiği için turizm pazarlamasında yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, yiyecek içecek işletmelerini ziyaret eden gastro-turistlerin günlük yaşamlarında nasıl beslendiği ve tatillerinde beslenme alışkanlıklarının bir değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Adana şehir merkezine gelen gastro-turistlere anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Adana’ya gelen gastro-turistlerin sağlıklı beslendikleri ve ziyaretleri sırasında yiyecek tüketim tercihlerini bu yönde yaptıkları tespit edilmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/646 İzmir’de Yöresel ve Coğrafi İşaretli Yiyecek ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu 2022-12-18T19:48:01+00:00 Haydar Şahin haydarsahin35@gmail.com Günseli Güçlütürk gunseli-8148@hotmail.com <p>İzmir ilinde faaliyet gösteren yiyecek ve içecek işletmelerinde yöresel ve coğrafi işaret tescilli yiyecek içecek ürünlerinin menülerde yer verilme durumunu tespit etmek amaçlanmıştır. Yöresel ürünlerin coğrafi işaretlemeye konu olmasından hareketle, destinasyonda bulunan katılımcılarla menüler üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımına dayanmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak, derinlemesine görüşme yöntemi uygulanmıştır. Araştırma evrenini, İzmir metropol ve Turizmde öne çıkan kıyı ilçelerinde ikamet eden 19 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini İzmir sınırları içerisinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri başta olmak üzere, İzmir Ticaret Odası yöneticisi, İzmir Büyükşehir Belediye yöneticisi, gastronomi üzerine dernek yöneticisi, yiyecek içecek alanından akademisyenler, şef aşçılar, otel yöneticileri ve seyahat acentası sahibi oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda İzmir’in merkez ilçelerinde yöresel ya da coğrafi işaretli yiyecek ve içeceklerin menülerde az sayıda ve katılımcılar tarafından farkında olunduğu ancak, Urla, Seferihisar, Çeşme, Karaburun ve Foça ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin menülerinde ise daha fazla yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.</p> <p>Bu çalışma İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde tamamlanan “Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastronomi Turizmi Destinasyonuna Etkisi: İzmir İli Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/647 Turist-Yerel Halk Etkileşimi Açısından Duygusal Dayanışma Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması 2022-12-18T19:53:19+00:00 Gencer Sümbül gencersumbul88@gmail.com Barış Erdem bariserdem@balikesir.edu.tr <p>Bu araştırmada, Woosnam (2008) tarafından geliştirilen ‘duygusal dayanışma ölçeğinin’ Türkiye şartlarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Orijinali İngilizce olan ölçek üç faktörlü yapı ile açıklanmakta ve on iki maddeden oluşmaktadır. Duygusal dayanışma ölçeğinin Türkçeye uyarlanması kapsamında öncelikle ölçeğin Türkçeye çevirisi yapılmış ve çeviri sonrası uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzmanların görüşleri alındıktan sonra ölçeğe nihai şekli verilmiştir. Sonrasında İngilizce ve Türkçe formların dilsel eşdeğerlik çalışması yapılmıştır. Korelâsyon analizi sonucunda, ölçeğin İngilizce ve Türkçe formları arasında yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r= ,91; p= 0,000). Dilsel eşdeğerliği sağlanan ölçek Nevşehir’de ikamet eden 435 yerleşik sakine uygulanmıştır. Ölçeğin güvenirlik kat sayısı (Cronbach’s Alpha) 0,91 olarak ölçülmüştür. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda duygusal dayanışma ölçeği, orijinal ölçeğin aksine iki faktörlü ve on bir maddeden oluşan bir yapıyla açıklanmıştır. Literatür incelendiğinde, bu şekilde meydana gelen farklılığın farklı kültürel ortamlardan kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda elde edilen bulgular, ölçeğin Türkiye’de turist ve yerel halk arasındaki duygusal dayanışmanın ölçülmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olduğunu ortaya koymaktadır.</p> <p>Bu çalışma, Prof. Dr. Barış Erdem’in danışmanlığında Gencer Sümbül tarafından hazırlanan ve Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında devam etmekte olan doktora tezinin bir bölümünden türetilmiştir.</p> 2022-12-25T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2022