https://tutad.org/index.php/tutad/issue/feed Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2021-12-06T10:04:40+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@tutad.org Open Journal Systems Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/545 Amish’lerin Gastronomi Kültürü: Wisconsin Cashton Bölgesi Amish’leri Örneği 2021-12-05T18:41:20+00:00 Osman Çavuş osmancavus@ibu.edu.tr Uğurcan Alper Aşan uasan@madisoncollege.edu Bilge Nur Akın bnur@madisoncollege.edu <p>Bu çalışma Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinin Cashton Bölgesinde yaşayan Amish topluluğunun gastronomi kültürünü incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sağlıklı verilerin elde edilebilmesi için veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Hristiyanlığın bir mezhebi olan Amish’lerin inançları gereği kapalı bir yaşam tarzını benimsedikleri, teknolojiyi reddeden ve dış toplum ile kısmen iletişimde oldukları bilinmektedir. Bu bağlamda Amish topluluğunun gastronomik kültürünü oluşturan yemek ritüelleri, gıda üretimi, gıda tedariki, gıda işlenmesi ve servis süreçleri hakkında bilgi toplamak amacıyla literatürden faydalanılarak yarı yapılandırılmış bir soru formu hazırlanmıştır. Veri toplama sürecinde araştırmacılar Wisconsin eyaletinin Cashton bölgesinde yaşayan Amish topluluğu ile yaklaşık iki hafta geçirip bölge halkı ile görüşmeler yaparak çeşitli gözlemlerde bulunmalarının çalışmayı önemli kıldığı düşünülmektedir. Çalışmaya yedi erkek ve beş kadın olmak üzere toplam 12 aile lideri veya üyesi katkı sağlamıştır. Elde edilen verilerin analizi aşaması; katılımcıların cevapları kategorilere ayrılması, katılımcıların verdikleri cevaplardan direk alıntılar yapılması ve araştırmacıların yorumlarına yer verilmesi, kod ve temaların oluşturularak tablolar halinde sunulması ile gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda Amish’lerin geleneksel yöntemler ile üretim yaptıkları, gıda tedarikini genellikle kendi ürettikleri ürünlerden sağladıkları, tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağladıkları anlaşılmıştır. Ayrıca Amish’lerin gıdaları saklamada geleneksel yöntemler olan kurutma, konserve, tuzlama, fermente etme ve pişirerek saklama gibi yöntemleri kullandıkları sonucuna varılmıştır.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/546 Yavaş Şehir (Cittaslow) Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi 2021-12-05T18:47:17+00:00 Burhanettin Zengin bzengin@subu.edu.tr Mert Cengiz mertcengiz77@gmail.com <p>Tüketim alışkanlıklarımızın gün geçtikçe değiştiği, kaynakların daha hızlı tüketilmeye başlandığı günümüzde, sürdürülebilirlik politikaları hayatlarımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Cittaslow hareketi de şehirlerdeki mevcut kültür ve varlıkların korunması amacıyla ortaya çıkmış olup, Türkiye’de de yaygın bir şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu araştırmada Türkiye’deki yavaş şehirler (Cittaslow) alanında yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler, Yüksek Öğrenim Kurumu Tez Merkezi kayıtlarından elde edilmiştir. 2010-2020 yılları arasında hazırlanmış ve erişime izin verilen 16’sı doktora ve 81’i yüksek lisans tezi olmak üzere, toplam 97 lisansüstü tez çalışması incelemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışma ülkemizde Cittaslow alanındaki tezlerin ilk kez içerik analizine tabi tutulması açısından önemlidir. Araştırma sonuçlarına göre Cittaslow alanında yapılan lisansüstü araştırmaların çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde çalışmalar olduğu, kaynakçalarda yapılan atıflarda ise en çok makalelerden faydalanıldığı anlaşılmıştır. Kaynak kullanımında yerli kaynak oranının %70 ile daha yüksek, yabancı kaynak kullanım oranın ise %30 ile daha düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/547 Konaklama İşletmelerinde Tüketici Deneyiminin Çevrimiçi Yorumlara Yansıması: COVID-19 Pandemi Süreci ve Deneyimin Olumsuz Sonuçlanması 2021-12-05T18:50:23+00:00 Eda Avcı eda.avci@deu.edu.tr Övünç Bardakoğlu ovuncbardakoglu@hotmail.com <p>Araştırmanın ana amacı, COVID-19 pandemi sürecinde konaklama işletmelerinden hizmet satın alan yerli turistlerin bu dönemde oluşan negatif yönlü tatil deneyimlerini keşfetmektir. Bu nedenle araştırmada niteliksel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Tripadvisor’da yer alan ve 2020 yılı (Ocak-Aralık) pandemi dönemini kapsayan 5108 adet çevrim içi yorum oluşturmaktadır. Araştırma verisi içerik analizi tekniği ile analiz edilmiş ve veri ilk aşamada olumlu (4401 adet) ve olumsuz (707) olmak üzere iki ana boyuta ayrılmıştır. Ardından, araştırmanın ana amacı doğrultusunda olumsuz yorumlar incelenmiş ve bulgular, işletme tarafından pandemi kurallarına uyulmaması, misafirler tarafından pandemi kurallarına uyulmaması, pandemi kuralları bahane edilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi, pandemi nedeni ile hizmet fiyatlarının artması, şikayetlerin işletme tarafından dikkate alınmaması ve pandemi döneminin işgören davranışlarına yansıması ve olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde olumsuz deneyimlerin tüketici memnuniyeti üzerindeki etkileri tartışılarak öneriler sunulmuştur.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/548 Kültürel Miras Turizminde Somut Varlıklara Yönelik Koruma Stratejileri: Eskişehir Yazılıkaya Anıtı Örneği 2021-12-05T18:53:15+00:00 Serdar Eren serdar.eren@dpu.edu.tr Tansu Elif Dinç tansuelif95@gmail.com <p>Anadolu geçmişte birçok eski medeniyete ev sahipliği yapmış ve farklı uygarlıklardan kalan somut kültürel mirasların oldukça fazla sayıda olduğu ve geniş bir alana yayıldığı bir konumda bulunmaktadır. Soyut ve somut özelliği bulunan kültürel mirasların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması ülkemizin turizm ve kültür konularındaki gelişmişliğinin bir göstergesi durumundadır. Kültürel mirasın somut öğelerinin korunmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi bu çalışmanın ana amacını açıklamaktadır. Bu amaca yönelik olarak somut kültürel miras varlıklarının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri ile ilgili 16 katılımcı ile gerçekleştirilen mülakatlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, “sorunlar” ve “öneriler” olmak üzere iki ana konu halinde tartışılmıştır. Elde edilen bulgular çoğunlukla eğitim sisteminin düzeltilmesi yönünde olup kültür ve miras derslerinin ilkokul seviyesine indirilmesi gerektiği ayrıca vandalizm sorununa karşı caydırıcı cezaların verilmesi yönündedir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/549 Yerel Restoran İşletmecilerinin Afyonkarahisar’ın ”UNESCO Gastronomi Şehri“ Unvanına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi 2021-12-05T18:55:57+00:00 Sabri Çelik scelik@aku.edu.tr Nurullah Kart nkart@aku.edu.tr Mustafa Sandıkcı sandikcimustafa@aku.edu.tr <p>Afyonkarahisar, mutfak kültürü, tarihi ve geleneksel gıda endüstrisi ile Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyonlarından birisidir. Bu sayede UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 2019 yılında Gastronomi Şehri unvanı almaya hak kazanarak Gaziantep ve Hatay’ın ardından Türkiye’nin 3. Gastronomi Şehri olmuştur. Gastronomi alanında önemli paydaşlardan olan yerel restoran işletmecilerinin UNESCO Gastronomi Şehri unvanına bakış açıları, eleştirileri, tavsiyeleri ve bu unvan kapsamındaki faaliyetleri önem arz etmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında yerel restoran işletmecilerinin Afyonkarahisar’ın “UNESCO Gastronomi Şehri“ unvanına ve bu unvan çerçevesinde gelişen unsurlara yönelik görüşlerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 10 yerel restoran işletmecisi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar sırasında yarı yapılandırılmış görüşme formu ile katılımcılara 7 adet açık uçlu soru yönetilmiş ve elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinden betimleyici analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yerel restoran işletmecilerinin “Gastronomi Şehri” unvanına yönelik farkındalıklarının yüksek olduğu ve Afyonkarahisar mutfak kültürü hakkında detaylı bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcı ifadelerine göre elde edilen bu unvan hem nitelik hem de nicelik açısından şehre gelen turist değerini olumlu yönde etkilemiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/550 Hitit ve Çorum Turu Önerisi 2021-12-05T19:00:02+00:00 Ali İzzet Yılmaz aliizzetyilmaz@hitit.edu.tr <p>Bu çalışma Çorum kent merkezi, ilçeleri ve Hitit ören yerlerini içeren birkaç günlük yeni tur rotalarının oluşturulması amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojinin kullanıldığı çalışmaya, 10 profesyonel turist rehberi, 2020 yılında üç ayrı grup olarak Çorum’a gelerek katılmışlardır. Rehberler, araştırmacı ile beraber belirledikleri tarihi ve doğal turistik çekicilikleri incelemişlerdir. Rehberlerin ziyaretleri süresince ses ve resim kaydı alınarak veriler toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Çorum kent merkezi, ilçeleri ve Hitit ören yerlerindeki turistik çekicilikler üç–dört günlük tur programı düzenlemeye yetecek düzeydedir. Altyapı eksikliğine rağmen Hitit ören yerlerinin dışında Çorum kent merkezi, İskilip, Osmancık ve Mecitözü ilçeleri günübirlik ziyaretler için yeterli düzeyde çekiciliklere sahiptir. Uzun yıllardır kullanılan birkaç saatlik Hattuşa ve bir gece konaklamalı Alaca Höyük – Hattuşa ziyaretlerinin yapıldığı tur programlarının güncellenmesi gerektiği rehberlerce ifade edilmiştir. Rehberler, ziyaretleri sırasında yerel yöneticilere ilettikleri önerilere uygun düzenlemeler yapılarak; konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve hediyelik eşya yerlerinin günümüz turistlerinin istediği düzeye getirilmesi, sayılarının arttırılması gibi alt yapı eksikliğinin tamamlanmasını istemişlerdir. Bu çalışma Çorum’un tüm ilçelerini kapsamamaktadır. Rehberler sadece tarih, kültür ve gastronomi turizmi kapsamında önerilerde bulunmuşlardır. Çalışma ile Çorum özelinde ve Hitit temalı turlar yapılabileceği ortaya çıkmıştır. İlk gelen rehber grubunun önerdiği yeni tur programı, ikinci rehber grubu tarafından uygulanarak test edilmiştir. Yerel düzeyde turizm politikası belirlenmesi ve uygulanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Turizmin, Çorum ilinin tamamını kapsayarak, bölgede yaşayan yerel halkın gelir elde etmesini sağlayacak şekilde yeniden planlanması, pazarlanması ve yerel halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/551 Konaklama İşletmeleri Hakkında Yapılan Çevrimiçi Değerlendirmelerin Tüketici Tutum Kararsızlığındaki Rolü ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi 2021-12-05T19:02:09+00:00 Halil Sunar halil.sunar@windowslive.com Alper Ateş alpera@selcuk.edu.tr <p>Tüketiciler günümüzde internetin kullanımına bağlı olarak, bir ürünü satın alma kararı vermeden önce en doğru seçimi yapmak, fikir sahibi olmak, riski en aza indirmek vb. nedenlerden dolayı o ürünü daha önce satın alan kişilerin deneyimlerini aktardıkları çevrimiçi değerlendirmelerden yararlanmaktadır. Çevrimiçi değerlendirmeler kullanımının yaygınlaşmasından dolayı içerik, etki, reklam gibi farklı birçok alanda araştırmaya konu olmuştur. Araştırmanın amacı ise, konaklama işletmeleri hakkında yapılan çevrimiçi değerlendirmelere yönelik algıların tüketici tutum kararsızlığındaki ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etkisindeki rolü ve satın alma niyeti üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu Türkçe ve İngilizce olarak çevrimiçi ortamda oluşturulmuş, İstanbul ilindeki seyahat acentaları aracılığıyla uygulanmış ve veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler istatistik paket programı yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler verilerek, geçerlilik, güvenirlik, regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırmada sonuç olarak, çevrimiçi değerlendirmelerin tüketici tutum kararsızlığı üzerine etkisi olduğu; çevrimiçi değerlendirmeler ile satın alma niyeti ve çevrimdışı kişilerarası bilgisel etki arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/552 Öğrencilerin Mezuniyet Sonrası İş Yaşamından Beklentileri 2021-12-05T19:05:36+00:00 Hakan Arslan hakan.85@gmail.com Burhanettin Zengin bzengin@gmail.com Pelin Tuna p.tuna@iku.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı turizm eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş yaşamından beklentilerini tespit etmektir. Bu beklentilerin hangi faktörler etrafında geliştiği ve bu faktörlerin birbirleri ile ilişkilerinin incelememsi de bu çalışmanın ana hedeflerinden birisidir. Bu amaçla derinlemesine bilgi elde edebilmek amacıyla veri toplama araçlarından mülakat yöntemi kullanılmış ve bu kapsamda toplam 81 öğrenciden veri toplanmıştır. Nitel araştırma olarak planlanan bu çalışma ile elde edilen veriler MAXQDA nitel analiz programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda kelime bulutu, kod ilişkileri tarayıcısı, kodlu bölüm ağırlıkları, çakışan kodlar gibi analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda mezuniyet sonrası beklentileri açıklayan beş adet faktöre ulaşılmıştır. Bu faktörler sırasıyla kariyer, çalışma ortamı, eğitim, işveren ve maaş olarak tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen bu beklenti faktörlerinin birbirleri ile ilişkileri de irdelenmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/553 Restoran İşletmeleri İçin Bir Mobil Uygulama Önerisi ve Öneriye Yönelik Tutumların Belirlenmesi 2021-12-05T19:12:47+00:00 V. Uğur Tandoğan utandogan@adu.edu.tr A. Batuhan Dinçel batudncl@gmail.com Burak Mil burak.mil@kent.edu.tr <p>Restoran işletmeleri için kullanılan mobil uygulamalar incelendiğinde, bunların birbirinden farklı hizmetleri yerine getirdikleri anlaşılmaktadır. Bazı uygulamalar restoran işletme yönetimini kolaylaştırıcı hizmetler sunarken, bazıları müşterilere ve ürünlere yönelik hizmetler vermektedir. Yine bazı uygulamalar sadece bir restorana özel olarak hizmet sunarken, bazıları tüm restoranları kapsamına almaktadır. Yapılan ön incelemede restoranlarda tüm hizmetleri kapsayan bir mobil uygulamaya gereksinim olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, tüm restoran yönetimlerine ve müşterilerine hitap edebilecek, onlara tüm hizmetleri sunabilecek çok işlevli bir mobil uygulama önerisi geliştirmek ve bu öneriye karşı kullanıcıların tutumlarını ölçmektir. Bu doğrultuda literatür incelemesi yapılarak, yazılım uzmanlarından ve akademisyenlerden uzman görüşü alınarak amaçlanan bir mobil uygulama önerisi oluşturulmuştur. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada katılımcıların seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve odak gurup görüşmesi teknikleri kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz yapılmıştır. Bu uygulama önerisine karşı hem restoran yöneticilerinin hem de müşterilerin tutumları ölçülmüş ve önerilen uygulamanın olumlu olduğu belirlenmiştir. <br>&nbsp;Bu çalışma, yazarlardan A. Batuhan Dinçel’in (2020) onaylanan yüksek lisans tezinden derlenerek makaleye çevrilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/554 Türkiye Turizm Verilerinin CRITIC ve MABAC Yöntemleriyle Testi: 2005-2019 2021-12-05T19:16:51+00:00 Elif Acuner elif.acuner@erdogan.edu.tr Ceyda Yerdelen Kaygın ceydayeredelen@gmail.com <p>Bu çalışmada; 2005-2019 yılları arasında Türkiye’nin 15 yılık turizm performansının seçilmiş verilerle analizi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; turizm gideri, Türkiye'de ikamet eden yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı, kişi başı ortalama harcama, turizm geliri, ziyaretçi sayısı, tesise geliş sayısı ve geceleme sayısı parametreleri dikkate alınmıştır. Araştırmada Türkiye’nin seçilmiş verilerle turizm performansı CRITIC ve MABAC Yöntemleri ile analiz edilmiştir. CRITIC analizi sonucunda; Türkiye’nin turizm performansı üzerinde etkisi en fazla olan kriterin Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı göstergesi olduğu, en az olan turizm göstergesininse ziyaretçi sayısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MABAC analizi sonucunda ise; 15 yıllık zaman periyodunda, Türkiye’nin turizm performansının en başarılı olduğu yıl 2019 yılı iken, en başarısız olduğu yıl 2016 yılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2016 yılında Türkiye’nin turizm performansında, sınır komşuları ile yaşanan problemler ve bazı iç karışıklıklar nedeni ile bir önceki yıla göre yaklaşık %30’luk bir daralma yaşanmıştır. 2019 yılı ise Dünyada ve Türkiye’de turizm endüstrisinin rekor yılı olarak kayıtlara geçmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/555 Yenilebilir Böcekler ve Kıbrıs Ada Halkının Bakış Açısı 2021-12-05T19:20:08+00:00 Habib Demir demir.habib@outlook.com Özlem Altun ozlem.altun@emu.edu.tr <p>Dünya nüfusunda meydana gelen artışlar nedeniyle oluşması muhtemel gıda kaynaklı sorunları, üretim maliyetlerini ve süresini minimize edecek farklı gıda kaynaklarına yönelme ihtimalini doğurmuştur. Yenilebilir böceklerin üretim maliyetlerinin ve bir porsiyon için ihtiva ettiği protein oranının mevcut protein kaynaklarından yüksek olması, çevreye daha az zarar vermesi, küçük alanlarda üretim yapılabilmesi olası bir gıda sorununda bir seçenek olduğu kanaatini oluşturmakata aynı zamanda, günümüz gastronomi trendleri kapsamında yer almaktadır. Çalışmanın amacı, Kıbrıs toplumunun yenilebilir böceklere karşı algılarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma nicel bir araştırma olup Kıbrıs adasında yaşayan 450 katılımcıdan anket yolu ile veriler toplanmış ve SPSS-22 programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti toplumlarının yenilebilir böceklere karşı algılarının cinsiyete, eğitim düzeyine, kişilik özelliğine, göre anlamlı farklılıkları barındırdığı tespit edilmiş. Değerlerin belirginleşmesi amacıyla t testi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumun yenilebilir böceklere karşı algılarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan toplumlara göre pozitif ağırlıklı olduğu sonucuna varılmıştır.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/556 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ankara Turizmine Katkısı Üzerine Bir Araştırma 2021-12-05T19:23:55+00:00 Dilek Mutlu Bayın dilek-mtlu@hotmail.com Meryem Akoğlan Kozak mkozak@anadolu.edu.tr <p>Bu araştırmada, 1920 yılından bu yana Türkiye’de organize edilen önemli bir kültürel Mega etkinlik olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ankara turizmine olan katkısının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket soru formunda Beşli Likert Ölçeğinde 30 soru yanında, bir adet açık uçlu soruya yer verilmiştir. Araştırma, Ankara’da 23 Nisan 2020 ile 25 Nisan 2021 tarihleri arasında ve toplam 407 katılımcı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Anket sonucunda elde edilen veriler; faktör analizi, bağımsız örneklem T testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile test edilmiştir. Açık uçlu soruda ise içerik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, bu Bayramın Ankara turizmine kültürel, ekonomik ve sosyal boyutlarda katkılarının olduğu belirlenmiştir. Bayramın kültürel ve sosyal katkısına yönelik algılarda katılımcıların yaş aralığına göre farklılık bulunmuştur. Covid-19 pandemisi ile ilgili algıların yer aldığı açık uçlu soruya verilen cevaplarda ise katılımcıların, turizm ve tanıtım teması ile Covid-19 pandemisi üzerinde yoğunlaştıkları, bu dönemde katkılardan ziyade ekonomik, kültürel ve sosyal kayıpları dile getirdikleri görülmüştür.</p> <p><br>Bu makale Anadolu Üniversitesi’nde savunulan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Bir Etkinlik Olarak Ankara Turizmi Bağlamında İncelenmesi başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/557 Turizm Eğitimi Veren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğretim Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Kayseri İli Örneği 2021-12-05T19:26:54+00:00 Kurtuluş Karamustafa karamustafa@erciyes.edu.tr Mustafa Yılmaz mustafa.yilmaz@erciyes.edu.tr <p>Bu çalışma, turizm eğitimi veren mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğretmenlerinin derslerinde uyguladıkları öğretim stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin uygulanmasında dikkat edilen hususlar ile üstün ve zayıf yönlerinin belirlenmesi yoluyla ilgili bilgi birikimine katkı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2019 yılı Kasım ayında Kayseri’de turizm eğitimi veren Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan turizm meslek, yabancı dil ve genel kültür dersleri öğretmenlerinden yapılandırılmış bire bir ve odak grup görüşmeleri ile birincil veri toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda, öğretmenlerin derslerinde çoğunlukla sunuş yoluyla öğretim stratejisini benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde en sık kullanılan yöntemin sunuş yoluyla öğretimde soru-cevap yöntemi, buluş yoluyla öğretimde rol oynama, araştırma-inceleme yoluyla öğretimde proje ödevi vermenin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sunuş yoluyla öğretimin konunun daha iyi anlaşılmasını sağladığı, buluş yoluyla öğretimin öğrencilerin derse katılımını sağladığı, araştırma-inceleme yoluyla öğretimin yabancı dil bilgisini geliştirdiği ulaşılan sonuçlardandır. Bununla birlikte, sunuş yoluyla öğretimde öğrencinin aktif katılımının sağlanamaması ve ilgisinin çekilmesinde yaşanılan güçlük, buluş yoluyla öğretimin büyük gruplarda etkisizliği, araştırma ve inceleme yoluyla öğretimde ise öğrencilerin güdülenmelerinin zor olması gibi zayıf yönlerin olduğu da ortaya çıkan sonuçlardandır.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/558 Marmaris’te Faaliyet Gösteren Farklı Statüdeki Turizm İşletmeleri Mutfaklarının Fiziki Koşullarının İncelenmesi 2021-12-05T19:32:09+00:00 Begüm İlbay begumilbay@hotmail.com Murat Ay may@dogus.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı Marmaris’te faaliyet gösteren farklı statüdeki turizm işletmeleri mutfaklarının fiziki koşullarının hijyenik tasarıma ve çalışan sağlığına uygun olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda üç yıldızlı, dört yıldızlı ve beş yıldızlı olmak üzere üç otel işletmesi ve birinci ve ikinci sınıf restoran işletmesi seçilerek araştırma yürütülmüştür. Bu beş turizm işletmesinin restoran mutfakları araştırmanın amacına uygun şekilde görüşme ve gözlem teknikleri ile incelenmiştir. Tecrübeli aşçıbaşılar çalıştıkları işletmenin restoran mutfağının fiziki koşullarına yönelik görüşme sorularına yanıt vermişlerdir. Ayrıca araştırmanın güvenirliğini artırmak üzere araştırmacılar, gözlem formu oluşturarak mutfakları incelemiş ve aşçıbaşılardan aldıkları yanıtların doğruluğunu desteklemişlerdir. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen bulgulara göre beş işletmenin restoran mutfaklarının fiziki koşulları genel olarak gıda güvenliği kurallarına ve çalışan sağlığına uygun hijyenik tasarıma sahiptir. Elde edilen en önemli bulgu, beş işletmenin tamamında uzman yardımı alınarak mutfağın tasarlanmış olmasıdır. Ancak üç yıldızlı otelin mutfak alan büyüklüğünün yeterli olmaması, birinci sınıf restoran işletmesinde mutfağa girişlerin ve çıkışların farklı kapılardan yapılmaması, dört yıldızlı otel ve ikinci sınıf restoran haricindeki işletmelerin mutfakta gürültüyü azaltıcı önlemler almaması mutfak tasarımında dikkat çeken bazı hatalar olduğunu da göstermektedir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/559 Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Rolü: Trabzon İli Üzerine Bir Araştırma 2021-12-05T19:34:39+00:00 Sertan Çataklı sertanctkl@gmail.com Recep Yıldırgan recepy@subu.edu.tr <p>Destinasyon markalaşması, ülkelerin veya bölgelerin kendilerini farklılaştırabilmesi açısından giderek önem kazanmaktadır. Son yıllarda ise değeri oldukça fazlalaşan ve insanların ilgi odağı haline gelen gastronomi turizmi, destinasyonların pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, destinasyonların sahip oldukları gastronomik değerlerin pazarlanması, destinasyon markalaşması açısından oldukça önemlidir. Buradan hareketle bu araştırmanın amacı, gastronomi turizminin Trabzon destinasyonunun markalaşmasına yönelik etkisini belirleyebilmektir. Araştırmada nicel yöntem benimsenmiş olup, verilerin toplanmasında anket tekniği tercih edilmiştir. Hazırlanan anket, Trabzon ilini ziyaret eden yerli turistlere 2020 yılının Aralık ayında web tabanlı olarak internet ortamı üzerinden uygulanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, araştırma hipotezlerinin büyük bir bölümünü destekleyen anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca araştırma bulguları doğrultusunda, Trabzon mutfağının bir marka değerine sahip olduğu ve yöre gastronomisinin şehrin markalaşmasına yönelik katkısının olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunlara karşın araştırmada, Trabzon’un gastronomisinden çok doğal güzellikleri ile ön planda olduğu ve Trabzon’a gastronomi amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça düşük olduğu da gözlemlenmiştir. <br>Bu çalışma Sertan ÇATAKLI’nın Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi Recep YILDIRGAN danışmanlığında tamamlanan “Gastronomi Turizminin Destinasyon Markalaşmasına Etkisi: Trabzon İlinde Bir Araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/560 Turist Rehberliği Bilgisinin Sistematik Analizi 2021-12-05T19:38:16+00:00 Deniz Karagöz dkaragoz@anadolu.edu.tr Merve Gürge merve.gurge@beun.edu.tr <p>Son yıllarda, belirli bir alanın yapısını ve o alanın sosyal yapılarını belirlemek için sosyal ağ analizi ve bibliyometrik analiz birlikte yapılmaktadır. Çalışmada turist rehberliği alanının yapısının bütünleşik olarak incelenerek bu alanın sosyal ağ yapısını ortaya koymak ve haritalandırmak amaçlanmıştır. Çalışmada, 1985-2019 yılları arasında turist rehberliği araştırmalarının evrimi, yazarlar ve kurumlar arası işbirliği ağı, araştırma temaları ve ortak atıf yapısı incelenmiştir. Veriler, Web of Science (WoS) Core Collection ve Scopus veri tabanlarından elde edilmiştir. 245 araştırma makalesi, merkezilik ölçüleri, Bonacich gücü, anahtar kelimelerin birlikte oluşumu ve ortak alıntı analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, başlıca dergileri, makaleleri, temaları, yazarları, kurumları, ülkeleri ve kurumlar ile yazarlar arasındaki işbirliği ağlarını tanımlamaktadır. Araştırma sonucunda alanın yükselme eğiliminde olduğu ve ağa katılan yazarların giderek arttığı görülmektedir. Ana kümelere öncü olan en yaygın anahtar kelimeler “tur rehberi’’, “turizm”, “rehberli tur’’ ve “yorumlama’’ iken ‘’küreselleşme, eğitim, temsiliyet ve eko turizm’’ anahtar kelimelerinin turist rehberliği alanında daha yerleşik temalar olduğu görülmektedir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/561 Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi 2021-12-05T19:40:51+00:00 Alp Deveboynu alp.deveboynu@hotmail.com Bayram Kanca bayram.kanca@giresun.edu.tr <p>Günümüzde oteller mevcut veya potansiyel misafirlerini çekebilmek, etkinliklerini duyurabilmek, hizmetlerini tanıtabilmek ve onlarla doğrudan iletişim kurabilmek gibi nedenlerle sosyal medya uygulamalarını kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan turizm işletme belgeli otellerin Facebook, Instagram ve Twitter uygulamalarının kullanım düzeylerini tespit etmektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda oteller tarafından en fazla Facebook, Instagram ve Twitter uygulamalarının tercih edildiği fakat düzenli olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca otellerin en fazla “Tanıtım ve Kampanya” grubunda yer alan paylaşımlara yer verdikleri gözlemlenmiştir. Çalışma sonucunda otellerin sosyal medya araçlarını daha etkili kullanabilmeleri ve gelecekte bu konuda yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/562 Geleceğin Aşçılarının İş Yeri Eğitimi Döneminde Karşılaştıkları Sorunlar: Isparta Ön Lisans Öğrencileri Örneği 2021-12-05T19:44:28+00:00 Gürkan Kalkan gurkankalkan@xn--sparta-o9a.edu.tr <p>Turizm sektörü birçok ülke için gözde üretim sektörleri arasında kendisine yer bulmaktadır. Sektörün üretim anlamında önemli bir kısmını yiyecek-içecek alanı oluşturmaktadır. Yiyecek üretim alanı ise en fazla personel çalıştıran ve iş yeri eğitimi için gelen öğrencilerden oluşmaktadır. Her şey dahil sistemde çalışan turizm sektöründe yoğun iş akışı olmakta ve bu alanda sorunlarla karşılaşılabilmektedir. İş yeri eğitimi için turizm tesislerine giden genç aşçı adaylarının karşılaştıkları sorunları araştıran çalışmada 184 aşçılık öğrencisine ulaşılmıştır. Öğrencilerin iş yeri eğitim modeli kapsamında endüstriyel turizm tesislerinde geçirdikleri 75 iş günü çalışma takvimi üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Mutfaklara iş yeri eğitimi için giden öğrencilerin verilerinden yola çıkarak çalışma oluşturulmuş ve eğitim döneminde yaşadıkları sorunlar demografik özellikleri karşılaştırılmıştır. İşyeri eğitiminde karşılaşılan sorunların oranının düşük olduğuna, cinsiyet ayrımcılığını erkek öğrencilerin hissettiğine, iş yerinde adil davranılmadığına ve genel olarak öğrencilerin işyeri uygulamasını eğitimin bir parçası olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen veriler ışığında araştırma sonucunda mevcut sorunları aza indirilebilmesi ve öğrencilerin sektöre adaptasyonu için uzman görüşü ile önerilerde bulunulmuştur.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/563 Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020) 2021-12-05T19:47:08+00:00 Fatih Sarıkaya sarikayafatih_58@hotmail.com Meral Yılmaz meralylmz@cumhuriyet.edu.tr <p>Bu araştırmada, 2008-2020 yılları arasında Türkiye'de medikal turizm üzerine yapılan 53 yüksek lisans ve 11 doktora tezi incelenmiş ve medikal turizme yönelik akademik yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, daha yoğun çalışılan 2018-2020 yılları dahil edilerek lisansüstü çalışmaların sınırlı olduğu noktalar ve nedenleri hakkında ipuçları elde edileceği öngörülmektedir. Bu amaçla "doküman analizi" yöntemi kullanılarak Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanı "medikal turizm" anahtar kelimeleri ile taranmış ve tüm tezlerin içerikleri bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; 2018-2020 yılları arasında hazırlanan tez sayısının diğer yıllarda yapılan tezlere göre daha fazla olduğu ve bu yıllar arasında nitel ve nicel çalışmalar kadar karma çalışmalara da ağırlık verildiği görülmüştür. Ayrıca 2018- 2020 yılları arasındaki çalışmaların gelecekte medikal turizm ile ilgili yeni çalışmalara rehberlik edebilecek modeller ve yeni yöntemler açısından daha zengin içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> <p><br>&nbsp;Bu makale bir yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/564 Profesyonel Şef Adaylarının Olası Benliklerinin Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi 2021-12-05T19:50:11+00:00 Bahar Deveci bahar.dvc@gmail.com <p>Bu araştırmanın temel amacı; profesyonel şef adaylarının meslek yaşamlarına ilişkin olası benliklerinin tespit edilmesidir. Belirlenen bu amaç doğrultusunda metafor yorumlamaya başvurulmuş ve metafor analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini; TR21 Trakya Bölgesi’nde bulunan üniversitelerdeki aşçılık ön lisans ile gastronomi ve mutfak sanatları lisans programına kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her bir öğrenciden gelecekte olmayı umdukları ve olmaktan korktukları profesyonel şeflere ilişkin bir metafor üretmeleri ve bunların nedenlerini belirtmeleri istenmiştir. Araştırmanın verileri 2019 Ekim-Aralık ayları arasında 235 öğrencinden elde edilmiştir. Ancak verileri değerlendirme sürecinde; eksik ya da hatalı doldurulmuş 11 form elenmiş ve 224 form üzerinden araştırma analizleri gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan elde edilen veriler sonucunda; umulan benliklere yönelik 32, korkulan benliklere yönelik 38 olmak üzere toplam 70 metafor üretildiği tespit edilmiştir. Bu metaforlar, ortak özellikleri göz önünde bulundurularak belirli kategoriler altında toplanmıştır.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/565 Turizmin Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Algıları, Turizm Gelişim Desteği ve Yaşam Tatmini İlişkisi: Mardin Odaklı Bir Araştırma 2021-12-05T19:53:16+00:00 Davut Kodaş davutkodas@artuklu.edu.tr Erdal Öztürk erdal.osturk.047@gmail.com Sezen Deniz sezendeniz18@gmail.com <p>Bu araştırmanın amacı Mardin ilinde ikamet eden yerel halkın turizmin ekonomik, kültürel, olumsuz sosyal ve çevresel etkilerine ilişkin algıları ile yaşam tatmini ve turizmin gelişimine verdikleri destek arasındaki ilişkiyi kurulan hipotetik model aracılığıyla incelemektir. 2021 Temmuz ve Ağustos ayında kolayda örnekleme tekniği ile toplam 281 veri toplanmıştır. Oluşturulan ölçüm modeli doğrulandıktan sonra yapısal eşitlik modellemesi aracılığıyla araştırmanın hipotetik modeli test edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre yerel halkın turizmin ekonomik ve kültürel etkilerine yönelik algılarının turizmin geliştirilmesine yönelik destekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Araştırma sonunda bulgular tartışılmış ve pratik ve yönetimsel öneriler geliştirilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/566 Geleneksel Peynirlerin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği 2021-12-05T19:58:18+00:00 Tuğba Dağ tugba.dag.01@gmail.com Emrah Keskin ekeskin@nevsehir.edu.tr <p>Çalışmanın amacı, İzmir’de üretilen geleneksel peynirlerin gastronomi turizmi açısından değerli bir unsur olduğunu ortaya koymayı ve İzmir ilinde üretilen geleneksel peynir türlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma alanı olarak İzmir ve yakın çevresi (Tire, Ödemiş, Bergama, Karaburun ve köyleri, Seferihisar, Urla) belirlenmiş ve nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel yöntem çerçevesinde doküman incelenmesi ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Görüşme/mülakat sonucunda elde edilen verilere betimsel ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Sahadan gelen veriler ve literatür taraması neticesinde 4 ana tema ve 15 alt tema belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, İzmir’in sahip olduğu geleneksel peynirlerin gastronomi turizmine herhangi bir katkı sağlamadığı ancak yöre peynirlerinin gastronomi turizmine katkı sağlayabilecek yüksek potansiyele sahip olduğu ortaya çıkmıştır.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/567 Siirt’te Yaşayan Yerel Halkın Turizm Dönük Metaforik Algısı 2021-12-05T20:03:31+00:00 Serkan Gün serkan.gun@siirt.edu.tr Gül Damla Kılıç damla.kilic63@gmail.com <p>Bu araştırmada, Siirt’te yaşayan yerel halkın “turizm” kavramına yönelik algılarını metafor aracılığı belirlenmesi ve içerik analiziyle incelenmesi amaçlanmıştır. Siirt’te yaşayan yerel halka “Turizm ……gibidir; çünkü…” Şeklinde ifade yöneltilmiş, turizm ifadesinden sonra boş bırakılan yeri turizmle ilgili bir metafor yazmaları istenmiş olup, çünkü ile belirtilen bölüme o metaforu seçme sebepleri yazmaları istenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın veri toplama sürecinde 162 katılımcıya ulaşılmış olup ancak araştırmada uygunsuz formların elemine edilmesi sonucunda 150 form değerlendirme kapsamına alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların en fazla turizm süreçlerini duygusal ve kültürel olarak algıladıklarını ifade etmek mümkündür. Yerel halkın “turizm” kavramına ilişkin ürettiği metaforlar baz alınarak elde edilen kategoriler 6 grupta ele alınmıştır. Bu metaforlar “ekonomik algı”, “tarihi ve kültürel algı”, “duygusal algı”, “klasik algı”, “canlı ve somut varlık algısı” ve “cansız ve soyut varlık algısı” başlıklarında toplanmıştır. Turizm yazınında turizm algısına yönelik doğu Anadolu bölgesine yönelik algısına dönük metafor çalışmasının sınırlı sayıda olması, bu araştırmanın alınyazına sunacağı katkıdan dolayı değerlidir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/568 Doğa Temelli Turizme Katılan Bireylerin Çevre Yaklaşımlarının İncelenmesi 2021-12-05T20:07:27+00:00 Dönüş Çiçek dcicek@anadolu.edu.tr Erdem Korkmaz erdemkorkmaz@anadolu.edu.tr <p>Bu araştırmanın amacı doğa turizmine katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının (insan ve çevre merkezcilik) “Yeni Ekolojik Paradigma” (New Ecological Paradigm) ölçeği kullanılarak incelenmesi ve doğa turistlerinin hangi tür doğa temelli turizm çeşidini daha çok tercih ettiklerinin belirlenmesidir. Nicel yöntemle gerçekleştirilen araştırmada veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini doğa temelli turizm faaliyetlerine katılan bireyler oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemiyle toplamda 285 katılımcıya ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, frekans, yüzde, faktör analizi, Varyans (Anova) Analizi ve t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört boyut (istisna olmamak, ekolojik kriz, doğanın dengesi ve insan hakimiyeti) elde edilmiştir. Katılımcıların çevre yaklaşımlarının ortalamaları 4,13 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre merkezli yaklaşıma sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların çevre yaklaşımlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim düzeyi ve katılım durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/569 Turizm Eğitimi Almış İş Görenlerin Gerçeklik Şoku ile Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Çalışma Yaşam Kalitesinin Aracılık Rolü 2021-12-05T20:12:42+00:00 Ramazan İnan rinan@gelisim.edu.tr Gökhan Ayazlar gokhanayazlar@gmail.com <p>Turizm eğitimi alan iş görenlerin sektörde kalma süresinin azlığı turizm araştırmacılarının uzun bir süredir ilgi alanı içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmada turizm eğitimi alan iş görenlerin sektörde yaşadığı gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı ilişkisinde çalışma yaşam kalitesinin aracılık rolünün incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nicel yöntem benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemi olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde lisans veya önlisans düzeyinde turizm eğitimi almış 250 iş görenler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmış ve veriler 2021 Nisan-Temmuz döneminde çevrimiçi platformdan elde edilmiştir. Elde edilen verilerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gibi istatiksel analizler ve aracılık etkisini test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bulgular sonucunda, gerçeklik şokunun ‘’sektör beklentilerine uymama’’, ‘’yetersizlik duygusu’’, ‘’müşteri ilişkilerinde zorlanma’’ olmak üzere üç boyutta toplandığı görülmektedir. Turizm eğitimi almış iş görenlerin gerçeklik şokuna maruz kaldığını ve maruz kalmalarında müşteri ilişkilerinde zorlanmanın yüksek olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, gerçeklik şoku alt boyutlarından sektör beklentilerine uymama çalışma yaşam kalitesini negatif yönde etkilediği, yetersizlik duygusunun ve misafir ilişkilerinde zorlanmanın da kariyer bağlılığı üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre çalışma yaşam kalitesinin kariyer bağlılığı üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, gerçeklik şoku boyutlarının kariyer bağlılığı ve çalışma yaşam kalitesi üzerinde anlamlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca gerçeklik şoku ile kariyer bağlılığı ilişkisine çalışma yaşam kalitesinin aracılık ettiği belirlenmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/570 Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme 2021-12-05T20:15:20+00:00 Kaan Türkay kaanturkay@duzce.edu.tr Melih Kabadayı melihkabadayi@outlook.com <p>Turizm endüstrisi ülke ekonomilerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu sebeple turizmin finansal açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. Çalışmada, turizm finansmanı alanının bir bilimsel inceleme alanı olarak gelişim seyrinin Türkçe literatüre bağlı kalınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece bu alanda turizm yazınındaki gelişim hakkında bir değerlendirme imkânı sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın uygulama kısmında bibliyometrik analiz yaklaşımı ve içerik analizi temel alınarak dijital ortamda ulaşılan 144 makale incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, turizm finansmanı yazınındaki gelişimin son yıllarda hız kazandığı, buna karşın yayın mecraları, işlenen konular ve kullanılan teknikler ile veri elde edilen işletme türlerinde bir çeşitlendirmeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Makalelerin yayınlandığı mecralar dikkate alındığında, turizm dergilerinin de bu gelişmede büyük katkısı olduğu söylenebilir. Betimsel nitelikli araştırma desenlerinin yoğunluğuna karşılık olarak da daha fazla sayıda keşifsel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre, bu alanda yayın üreten akademisyen sayısının artmasının, alanın yazınsal zenginliğini artıracağı düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın alanyazına ve araştırmacılara katkı sağlaması umut edilmektedir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/571 Somut Olmayan Kültürel Miras Temalı Turistik Aktivitelerin Terapötik Etkisi: Bursa Karagöz Müzesi Örneği 2021-12-05T20:17:48+00:00 Özlem Tekin Özbek ozlemtekin10@gmail.com Eda Öz Çelikbaş ozedaoz@gmail.com <p>Gelecek nesillere aktarılan kültür temelli değerler somut olmayan kültürel miras olarak ifade edilmektedir. Kültürel mirasın sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için ulusal girişimlerin yanı sıra, UNESCO çatısı altında koruma, tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Karagöz oyunu da UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde bulunan bir kültürel değerdir. Karagöz gölge oyununu izleyen ve kukla atölyesinde kukla yapımına katılan bireyler kültür sanat içerikli bir aktiviteyi deneyimlemektedir. Araştırmanın amacı, somut olmayan kültürel miras örneği olan Karagöz oyununu izleme ve kukla yapma deneyimini yaşayan ziyaretçilerin, bu aktiviteye zaman ayırma nedenleri, öncesindeki beklentileri ve aktivite sonrası psikolojik durumlarını tespit etmektir. Bu çerçevede öncelikle kavramsal olarak kültürel miras, turizm, sanat ve terapi konuları incelenmiş ve Bursa Karagöz müzesi ziyaretçileriyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin, Karagöz oyununu izleme ve kukla yapma aktivitesinin terapötik etkileri konusundaki görüşleri nitel araştırma yöntemleri ile incelenmiştir. Araştırma bulguları kültürel miras temalı bir ziyaret noktası olan Karagöz müzesini ziyaret etmenin ve burada gerçekleştirilen kültür ve sanat temalı aktivitelerin hem çocuklar hem de yetişkinler üzerinde terapi etkisi oluşturduğuna işaret etmektedir. Katılımcılar bu turistik aktivitenin, hafızada kalan, düşündüren, gündelik hayattan uzaklaştıran, olumsuz ya da durgun ruh halini pozitifleştirerek motivasyon yükselten bir etkisi olduğu belirtmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/572 Algılanan Örgüt İçi Politik Davranışların İşe Yabancılaşmaya Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma 2021-12-05T20:20:12+00:00 Rana Alçin Tetik ranaalcin@hotmail.com Gülay Özdemir Yılmaz gulay@balikesir.edu.tr <p>Çalışmanın amacı; konaklama işletmelerinde, politik davranışların olup olmadığını çalışanlar gözüyle değerlendirmek ve işe yabancılaşmayla ilişkisini belirlemektir. Veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Anketler, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi önemli turistik ilçelere sahip, Muğla ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde çalışan 393 kişiye uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, konaklama işletmelerinde politik davranış boyutlarından en fazla göze girmeye çalışma boyutunun, en az ise taviz verme boyutunun algılandığına ulaşılmıştır. Sezonluk çalışanlar ile daimi çalışanların politik davranışları algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu farklılık çalışanların eğitim durumu hariç diğer demografik özelliklerinde de görülmemektedir. Konaklama işletmelerinde algılanan politik davranışların işe yabancılaşmaya pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, algılanan politik davranışların işe yabancılaşmayı etkileyen bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.</p> <p><br>&nbsp;Bu çalışma, Rana ALÇİN TETİK’in “Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgüt İçi Politik Davranışların İşe Yabancılaşmaya Etkisi” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> <p>&nbsp;Bu çalışma, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2017/040 nolu proje ile desteklenmiştir.</p> 2021-12-06T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2021