https://tutad.org/index.php/tutad/issue/feed Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2024-03-14T18:42:19+00:00 Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK editor@tutad.org Open Journal Systems Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/697 Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği 2024-03-14T18:31:22+00:00 Elif Ramadanoğlu ramadanogluelif@gmail.com Ecem İnce Karaçeper ecem.incekaraceper@kent.edu.tr <p>Balkanlar, coğrafi yapısı nedeni ile birçok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Bu ev sahipliği sonucunda birçok kültür ile etkileşim içine girerek mutfak kültür yapısı gelişmiş ve çeşitlenerek artmıştır. Göçler sonucunda Boşnak mutfak kültürünün Türk mutfak kültürü ile etkileşime girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu çalışma da amaç, yaşlı ve ulaşılması zor olan 1. ve 2. (40-65 yaş arası) nesil göçmenlerin bilgi birikimlerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Çalışma nitel bir araştırma olarak yapılandırılmıştır. Örneklem, amaçlı örneklem yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi olarak belirlenmiştir. Çalışma grubu, Bayrampaşa, Kartal ve Pendik ilçelerinden toplamda 35 Boşnak göçmeninden oluşmaktadır. Nitel olarak tasarlanan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler, MAXQDA programı ile analiz edilmiştir. Bulgular doğrultusunda, Boşnak mutfak kültüründe hamur işleri ve et yemeklerinin önemli bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, Boşnak göçmenlerinin asimile olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, B. Malinowski’nin işlevsellik teorisi ile destekleyici sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Bu çalışma ‘Bosna Hersek Boşnak Göçmenlerinin Mutfak Kültürü ve Sofra Gelenekleri: İstanbul İli Pendik, Kartal ve Bayrampaşa İlçeleri Örneği’ tezinden türetilmiştir.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/698 Müze Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı Ölçeklerinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma 2024-03-14T18:35:06+00:00 Mesud Uzun 196247006@kocaeli.edu.tr Selda Uca selda.uca@kocaeli.edu.tr <p>Bu çalışmada Oh vd., (2007)’nin ziyaretçi deneyimi ve Byon ve Zhang (2010)’ın destinasyon imajı ölçeklerinin kullanılabilirliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın anakütlesi Kocaeli’nde müze ziyareti gerçekleştiren bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi İzmit SEKA Kağıt Müzesi’ni ziyaret etmiş bireylerden oluşmaktadır. Veriler amaçlı örnekleme yöntemi uygulanarak, 5’li Likert tipi ifadelerden oluşan anket tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler Lisrel 8.80 İstatistik paket programında birinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak analiz edilmiştir. Ölçeklerin Cronbach’s Alfa katsayıları Ziyaret Deneyimi Ölçeği (ZDÖ) için 0.936, Destinasyon İmaj Ölçeği (DİÖ) için 0.890 olduğu tespit edilmiştir. DFA analizine göre ölçeklerin model doğrulaması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda Ziyaretçi Deneyimi ve Destinasyon İmajı ölçeklerinin ilerideki çalışmalarda kullanılabilirliği onaylanmıştır.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/699 İstanbul'u Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı Algısının Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi 2024-03-14T18:39:50+00:00 Mehmet Ömer Özüçağlıyan mehomerozcag@gmail.com <p>Bu araştırmada İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyon imajı algılarının demografik özellikler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yabancı turistlerin İstanbul’un farklı özellikleriyle ilgili edindikleri destinasyon imajı algılarının onların cinsiyetine, yaşına, medeni durumuna, eğitim düzeyine ve gelir düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır ve araştırma deseni olarak tarama deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın verileri 2021 yılı Ekim ve Kasım aylarında anket tekniği kullanılarak İstanbul’u ziyaret eden 448 yabancı turistle yüz yüze görüşmek suretiyle toplanmıştır. Yabancı turistlerin destinasyon imajı algılarının cinsiyete, medeni duruma, yaşına eğitim düzeyine ve gelir düzeyine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Erkeklerin, evlilerin, yaşları ilerlemiş olanların ilköğretim mezunu olanların ve aylık geliri yüksek olanların destinasyon imajı algılarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma yazarın ‘Bilgi Kaynakları ve Demografik Faktörlerin Turistlerin Destinasyon İmajı Üstündeki Etkisi, İstanbul İli Örneği’ isimli doktora tezinden derlenmiştir.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024 https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/700 Etnik Restoranların Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analizi ile Değerlendirilmesi 2024-03-14T18:42:19+00:00 Hakkı Çılgınoğlu hcilginoglu@kastamonu.edu.tr <p>Bu çalışmanın amacı, Önem Performans Analizi (ÖPA) ile etnik restoranların hizmet kalitesini değerlendirmektir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilindeki etnik restoran müşterileri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Etnik restoran müşterilerine Temmuz-Ağustos 2023 tarihleri arasında 390 adet anket uygulanmış ve bunlardan 386 adedi analize uygun bulunmuştur. Elde edilen anket verileri kullanılarak SPSS programında ÖPA matrisi oluşturulmuştur. Bulgular, katılımcıların güven, empati, fiziksel kanıtlar ve heveslilik boyutlarına daha yüksek önem atfettiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, ilgili işletmelerin bu boyutlardaki performanslarının istenilen seviyenin altında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çalışanların müşteri güveni kazanma, kibarlık ve sorulara yetkin yanıtlar verme konularında gelişime ihtiyaçları olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek için belirli alanlara odaklanmaları gerektiğini vurgulamaktadır.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Telif Hakkı (c) 2024