Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2587-0890 Snack Barlar ve Tüketim Eğilimleri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/613 <p>Gün geçtikçe tüketicilerin bilinç düzeyindeki artış, sağlıklı atıştırmalık ve fonksiyonel gıda konseptine evrilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Atıştırmalık grubunda konsantre bir ürün olan meyve barları; vitamin, mineral ve lifçe zengin kuru meyve ve sağlıklı yağ kaynağı olan kuruyemişleri ihtiva etmesi, lezzetli çeşitleri ve uzun raf ömrüne sahip oluşuyla; fonksiyonel nitelikler kazandırılabilirlik açısından diğer atıştırmalıklara kıyasla öne çıkmaktadır. Yapılan anket çalışmasında katılımcıların %52,8’i günde bir defa atıştırmalık gıda tüketirken, %34,1’i günde iki defa, %9,9’u günde üç defa ve %3,2’si ise günde dört defadan fazla atıştırmalık gıda tükettiğini ifade etmiştir. Ayrıca, katılımcıların atıştırmalık gıda olarak tükettiği ürünler sebze (4.86), yoğurt (4.85), meyve (4.80), Kuruyemiş (4.55) ve Çikolata (4.39) olduğu görülmektedir. Bu bağlamda makalede; snack bar işleme prosesi, snack bar üretiminde kalite parametreleri ve snack bar bileşenlerinin fonksiyonel özellikleri incelenmiş ve bireylerin atıştırmalık bar tüketim alışkanlıklarını incelemek amacıyla bu kapsamda örnekleme tekniği kullanılarak toplam 536 katılımcıya online anket uygulanmış olup çıkan sonuçlar SPPS 24 programında analiz edilmiş ve değerlendirilmiştir.</p> Y. Birol Saygı Esra Mankan Zafer Ceylan Şule Çelik Merve Uçkan Çakır Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 607 627 10.26677/TR1010.2022.1079 Restoranlarda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/614 <p>Günümüzde insanlar yemek ihtiyaçlarını restoranlarda karşılayabilmektedirler. İnsanların restoran tercihlerinde önemli faktörlerden bir tanesi hizmet kalitesidir. Restoran işletmeleri diğer işletmeler ile rekabette öne çıkabilmek adına sundukları hizmetin kalitesine daha fazla dikkat etmektedirler. Çünkü hizmet kalitesi hem müşterilerinin tatminini sağlamakta hem de müşterilerinin işletmelerini tekrar tercih etmelerinde etkili olmaktadır. Bu durum restoran işletmelerinin karlılıklarına da olumlu katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın temel amacı restoranlarda algılanan hizmet kalitesinin müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerine etkisi olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma Malatya merkezde bulunan restoranlardan hizmet alan müşterilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Toplam 391 katılımcıya anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ve Smart PLS istatistik programları ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre hizmet kalitesinin müşteri tatmini ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespit edilmiştir. Müşteri tatminin tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müşteri tatmininin hizmet kalitesi ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında kısmi aracılık rolü olduğu bulunmuştur.</p> Songül Sarıgül Tuğrul Ayyıldız Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 628 644 10.26677/TR1010.2022.1080 Turist Rehberlerinin Algılanan Marka Kişiliği, Turist Duyguları, Turist Memnuniyeti ve Turist Sadakati Arasındaki Yapısal İlişkilerin İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/615 <p>Turizm faaliyetlerinin ana unsurlarından biri olan turist rehberleri turizm sektöründe önemli bir role sahiptirler. Ancak turist rehberleri de verdikleri hizmetler doğrultusunda birbirleri ile rekabet içerisindedirler. Dolayısıyla sektörde tercih edilebilmeleri için turist rehberlerinin marka kişiler haline gelmeleri gerekmektedir. Markanın en önemli bileşenlerinden biri de marka kişiliğidir. Dolayısıyla bu çalışmanın temel amacı turist rehberlerinin marka kişiliklerinin belirlenmesidir. Aynı zamanda tur sonrasında rehberlerin algılanan marka kişilikleri turist duyguları, turist memnuniyeti ve turist sadakati arasındaki yapısal ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada en az bir kez turist rehberi eşliğinde tura katılan yerli turistlere 15 Nisan -17 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi anket uygulanmıştır. 431 katılımcının yanıtladığı çalışmanın bulgularına göre; rehberin marka kişiliğinin sadakat üzerinde bir etkisine rastlanamamıştır. Ancak rehberin marka kişiliğinin memnuniyet ve turist duyguları üzerinde; turist duygularının memnuniyet ve sadakat üzerinde, memnuniyetin ise sadakat üzerinde anlamlı ve olumlu bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada rehberlerin algılanan marka kişiliğinin turist sadakatinin önemli bir belirleyicisi olduğu ve turist rehberlerinin marka kişiliklerinin geliştirilmesi gerektiği ortaya koyulmaya çalışılmıştır.</p> Beste Demir Serkan Türkmen Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 645 664 10.26677/TR1010.2022.1081 Covid-19 Salgınının Gastronomi İşletmelerine Etkisi: Gaziantep Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/616 <p>Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs, büyük bir küresel salgına dönüşmüş ve birçok ülkeye yayılarak pek çok kişinin ölümüne sebep olmuştur. Virüsün yayılması ile birlikte sosyal yaşam neredeyse durma noktasına gelmiştir. Sosyal yaşamda meydana gelen zorunlu duraksama dönemi, birçok sektörü sonu belirsiz bir sürece itmiştir. Söz konusu sektörlerden biri de yeme içme sektörüdür. Yeme içme sektörünün önemli bir parçası olan gastronomi işletmeleri, koronavirüs tehdidi ile ciddi zorluklar yaşamıştır. Çalışmada gözlem, literatür taraması ve nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak veriler sağlanmıştır. Veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Covid-19 salgınının işletmelerde en çok istihdama ve ekonomiye etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Küresel risklere karşın işletmelerin hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda işletmelerin tedarik, üretim ve altyapı kaynaklarını kısa – orta ve uzun vadeli krizlere karşı esnek ve kontrol edilebilir yapıda bulunmaları zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Küresel krizlere karşı yerel alternatifleri oluşturma, işletmeleri teknolojik gelişmelere uyarlama, özel pazar/müşteri portföyü oluşturma, sürdürülebilir ilkelere uyma yönünde kararlar aldıkları gözlemlenmiştir.</p> Nihat Demirtaş Elif Demir Kübra Pektaş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 665 682 10.26677/TR1010.2022.1082 X, Y ve Z Kuşaklarının Kahve Tüketim Alışkanlıklarını Etkileyen Unsurlar Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/617 <p>Hayat standartlarındaki değişme, işletme politikalarındaki farklılaşma ve hizmet kalitesindeki artış tüketici davranışlarını şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu durum ürün ya da hizmet sağlayan işletmelerin, sürdürülebilir bir alt yapıya kavuşabilmeleri ve etkin pazarlama stratejileri geliştirebilmeleri için tüketici davranışlarını merkeze alan faaliyetlere yönelmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma X, Y ve Z kuşağının kahve tüketim alışkanlıklarını ve bu alışkanlıkları şekillendiren unsurları tespit etmek amacıyla yürütülmüştür. Bu bağlamda üç farklı kuşağa mensup 33 bireye yedi temel sorudan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat formu uygulanmıştır. Toplanan veriler üzerinden yapılan analizler katılımcıların kahve tercihlerini altı; kahve mekânı tercihlerini ise dokuz unsurun şekillendirdiğini ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca kahve tüketim alışkanlıklarının X kuşağından Y kuşağına doğru değişime uğradığı ve X kuşağının geleneksel bir davranış modeli sergilediği bulgulanmıştır.</p> İbrahim Çekiç Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 683 698 10.26677/TR1010.2022.1083 Yerli Turistlerin COVID-19 Döneminde Algıladıkları Riskin Seyahat Endişeleri ve Seyahat Etme Niyetlerine Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/618 <p>Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi döneminde Türkiye’deki yerli turistlerin algıladıkları riskin seyahat endişeleri ve seyahat etme niyetleri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu çerçevede anket tekniği ile potansiyel yerli turistlerden toplam 391 veri çevrimiçi yoluyla toplanmıştır. Veriler 2021 yılı Kasım ve Aralık ayında elde edilmiştir. Hipotezleri test etmeden önce ölçüm aracının geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yerli turistlerin algıladıkları risk boyutlarından sağlık, psikolojik ve seyahat risklerinin seyahat endişesi üzerinde anlamlı etkisi saptanmıştır. Finansal riskin ise seyahat endişesi üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Öte yandan seyahat riski ve finansal riskin seyahat niyeti üzerinde anlamlı etkisi bulunmazken sağlık ve psikolojik riskin seyahat niyetini etkilediği ortaya konmuştur.</p> Betül Kodaş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 699 712 10.26677/TR1010.2022.1084 Airbnb Çevrimiçi Yorumlarının İncelenmesi: Antalya Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/619 <p>Bu araştırmanın amacı, paylaşım ekonomisi kapsamında değerlendirilen Airbnb çevrimiçi paylaşım platformundan Antalya ilinde kiralanan evlere ve ev sahiplerine yönelik yapılan olumlu ve olumsuz yorumları incelemektir. Bu kapsamda 102 evle ilgili yorum değerlendirmeye alınmış toplamda 1226 çevrimiçi yorum içerik analizi tekniği ile manuel olarak analiz edilmiştir. Yorumlar içerisinde en fazla kullanılan kelimeleri analiz edebilmek amacıyla MAXQDA 2022 nitel veri analiz programı kullanılarak kelime bulutu oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda, evler ile ilgili en fazla olumlu yorumun "konum" ile ilgili olduğu, olumsuz yorumların ise "konfor ve olanaklar" ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Ev sahipleri ile ilgili yapılan olumlu yorumlarda ise en fazla yorumun ev sahibinin "yardımsever" tutumu ile ilgili olduğu, olumsuz yorumların ise ev sahibinin "iletişiminin zayıf" olması ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Kelime bulutunda ise en fazla kullanılan kelimelerin sırasıyla "iyi, harika, güzel" olmak üzere ev ve ev sahibi ile ilgili memnuniyet belirten kelimeler olduğu tespit edilmiştir.</p> Ömür Uçar Burcu Tozoğlu Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 713 727 10.26677/TR1010.2022.1085 Elektronik Spor Turizmi: Elektronik Spor İzleyicileri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/620 <p>Elektronik spor, çevrimiçi oyun ve karşılaşmalarla birlikte fiziksel olarak düzenlenen etkinlikleri de kapsayan çok boyutlu bir kavramdır. Elektronik spor izleyicilerinin yakından takip ettikleri etkinlikler, ev sahibi şehirlere sosyal ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlama potansiyeline sahiptir. Etkinliklere katılan izleyiciler, diğer tüm turistler gibi konaklama, yeme-içme, ulaşım, eğlence imkanlarından yararlanmaktadır. Bu durum elektronik spor etkinliklerinin turizm sektörü açısından değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Çalışma, elektronik spor izleyicilerinin bir turizm faaliyeti olarak elektronik spor etkinliklerine katılmaya ilişkin görüşlerinin tespit edilmesine odaklanmaktadır. Çalışmanın verileri, Twitch canlı yayınlarını takip eden 397 izleyiciden anket tekniğiyle elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların, %68,3’ünün elektronik spor etkinliklerine katılmayı planladıkları ve %84,9’unun etkinliklerin düzenlendiği bölgedeki ilgi çekici mekanları ziyaret etme niyetinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %85,6’sı elektronik spor etkinliğinde diğer izleyiciler ve katılımcılarla sosyal etkileşimi önemli gördüklerini belirtmişlerdir.</p> Ümit Yıldırım Elif Tuba Tamer Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 728 743 10.26677/TR1010.2022.1086 Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda İsrafı https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/621 <p>Bu çalışmanın amacı turistik bir bölge konumunda olan Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleşen gıda israfı ve bu israfın nedenlerini ortaya çıkarmaktır. Amaca yönelik olarak yiyecek içecek işletmelerinde meydana gelen israfın ne şekilde gerçekleştiği ve hangi sebeplerle ortaya çıktığı incelenmiştir. Bu amaçla Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri ve yerel yönetim çalışanlarıyla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve kelime bulutu analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda gıda israfının nedenleri arasında ise en büyük etkenin tüketicilerin tutum ve davranışları olduğu belirlenmiştir. Gökçeada’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde en fazla israfın meydana geldiği öğünün kahvaltı, gıda grubunun ise tatlılar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Gıda israfının önlenmesinde en yaygın uygulamanın, işletmeler tarafından gıda artıklarının ayrıştırılarak besi ve sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılması olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ceren Aycibin Girgin Şeyma Nur Üzüm Ebubekir Yılmaz Ayşe Sünnetçioğlu Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 744 764 10.26677/TR1010.2022.1087 Seferihisar Destinasyon Tanıtım Videosunun Cittaslow (Yavaş Şehir) Perspektifinden İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/623 <p>Yavaş şehir olarak bilinen cittaslow, hayatı yavaş yaşayan yöre halkı ile yavaş yaşamak isteyen turistlerin deneyimini daha tatmin edici hale getirerek çağdaş turizm uygulamalarına yeni bir yaklaşım getirmektedir. Seferihisar, 2010’dan beri Türkiye’nin ilk cittaslow kenti olarak bilinmektedir. Bu araştırma temel olarak, Seferihisar destinasyon tanıtım videosunu cittaslow (yavaş şehir) perspektifinden incelemektedir. Araştırma Seferihisar Belediyesi tarafından yayınlanan Seferihisar tanıtım videosunda yavaş şehir uygulamalarına ilişkin nitelikleri nasıl iletilmekte, temsil edilmekte ve bu kriterlere ne ölçüde yer verildiğini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu amaçla araştırma nitel olarak Seferihisar’a ve diğer yavaş şehirlere ait görselişitsel tanıtım materyallerin içerik analizine dayanmaktadır. Ayrıca cittaslow web sitesinde yayınlanan yavaş şehirlerin tanıtım videolarının karşılaştırılması yapılmıştır. Araştırmada, Seferihisar tanıtım videolarda bazı yavaş turizm özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak bölgenin sürdürülebilir ve yavaş bir destinasyon olma potansiyelini artırabilecek net bir mesaj hem Seferihisar tanıtım videosunda hem de diğer cittaslow videolarında eksik kaldığı görülmüştür.</p> Esra Anış Ahu Yazıcıayyıldız Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 765 789 10.26677/TR1010.2022.1088 Tüketicilerin Tuz ve Tuzlu Gıda Tüketimine İlişkin Bilgi ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/624 <p>Araştırma tüketicilerin tuz ve tuzlu gıda tüketimleriyle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Tuz tüketiminin sağlıkla yakından ilişkili olduğu ve toplum sağlığı açısından önemli olduğu bilinmektedir. Araştırmaya Ankara Etimesgut ilçesine ait dört mahallede bulunan market ve semt pazarlarından alışveriş yapan 467 yetişkin tüketici katılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze doldurtulan bir anket formuyla toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre, katılımcıların tuz tüketimi ve sağlık arasındaki ilişki hakkında kısıtlı bilgiye sahip oldukları saptanmıştır. Katılımcıların tuz ve tuzlu gıdaların tüketimindeki tutum ve davranışlarının tuzu azaltmaya yardımcı olacak şeklide olmadığı belirlenmiştir. Katılıcıların çoğunun yemeğin tadına bakmadan önce yemeklere tuz ekledikleri, çorba, yumurta, salata ve yeşilliklere sofrada tuz ekledikleri, turşu, salamura gibi ürünleri tüketmeyi sevdikleri tespit edilmiştir. Devlet kurumları, yerel yönetimler, okullar ve medyanın yürüteceği tüketicilere yönelik kampanyaların, insanların bilgi düzeyini arttıracağı ve buna bağlı olarak tutum ve davranışları değiştirebileceği düşünülmeli bu tür çalışmalar güncel ve sürekli olarak yürütülmelidir.</p> Tufan Süren Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 790 805 10.26677/TR1010.2022.1089 Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/625 <p>Yerel halkın turizm gelişimine vereceği destek destinasyonların sürdürülebilir turizm başarısı için gereklidir. Yerel halk belirli faktörlerin etkisi altında turizm gelişimini olumlu ya da olumsuz algılayabilir. Bu etkili faktörlere yer bağlılığı, toplum katılımı, yerlilik, ikamet süresi, çevresel tutum, yaşam tatmini, imaj, demografik özellikler vb. örnek verilebilir. Bu çalışmanın amacı yerel halkın turizm gelişimine verdikleri desteğe ilişkin olumlu ve olumsuz algılarını etkileyen faktörlerin (yer bağlılığı ve toplum katılımı) Dünya Miras Alanı Göbeklitepe örneğinde belirlenmesidir. Bu çerçevede, Şanlıurfa’da ikamet eden yerel halkla yüz yüze ve çevrimiçi 479 adet anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli yöntemiyle değişkenler arası ilişkiler sınanmıştır. Sonuç olarak, yer bağlılığının turizmin algılanan etkilerinin üzerinde olumlu etkisinin olmadığı, buna karşın yerel halkın turizmin olumsuz etkilerini algılamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Toplum katılımının turizmin algılanan olumlu etkileri ve turizm gelişimine destek olma üzerinde olumlu, turizmin algılanan olumsuz etkileri üzerinde olumsuz etkisinin olduğu belirlenmiştir. Turizmin olumlu algılanması, turizm gelişimine desteği olumlu yönde etkilerken, olumsuz algı desteği olumsuz yönde etkilemektedir.</p> Ali Rıza Mancı Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 806 824 10.26677/TR1010.2022.1090 Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri, Bilinçli Farkındalığı ve Sektöre Bağlılıkları Arasındaki İlişki https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/626 <p>Üniversite eğitimi, öğrencilerin kendilerini seçtikleri mesleğe hazırladıkları ve evrensel değerler ile bütünleşmeye başladıkları bir süreçtir. Bu noktadan hareketle çalışmada turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri, bilinçli farkındalık düzeyleri ve turizm sektörüne bağlılığı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı iki Meslek Yüksek Okulu ile iki fakültenin Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi ve Turist Rehberliği bölümlerinde öğrenim gören toplam 255 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veriler, 2022 yılı Nisan-Mayıs ayında anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri ile bilinçli farkındalığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Kişilik özelliği ile sektöre bağlılık ve bilinçli farkındalık ile sektöre bağlılık arasındaki ilişki ise orta derecede güçlü bir ilişkidir. Ayrıca bulgular, kız öğrencilerin erkek öğrencilere kıyasla sektöre bağlılığının daha yüksek olduğunu, öğrencilerin yaşı arttıkça sektöre bağlılığın azaldığı ve lisans eğitimi alan öğrencilerin önlisans öğrencilerine kıyasla bilinçli farkındalığının ve sektöre bağlılığının daha yüksek olduğunu da ortaya koymaktadır.</p> Kudret Gül Melike Gül Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 825 844 10.26677/TR1010.2022.1091 Liseden Üniversiteye Gastronomi Köprüsü Projesiyle Lise Öğrencilerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne Yönelik Tutumları https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/627 <p>Bu çalışmanın amacı Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü lise öğrencilerinin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüne yönelik tutumlarını incelemektir. Bu bağlamda ilk aşamada kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünden 25 öğrenci ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Veriler ilgili literatür taraması sonucu oluşturulan yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. İkinci aşamada Liseden Üniversiteye Gastronomi Köprüsü Projesi’ne katılmak isteyen 15 gönüllü öğrenciye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde alanla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Katılımcıların deneyimleri ve bu bölüme yönelik tutumları tekrar edilen odak grup görüşmeleri ile belirlenmiştir. Katılımcıların Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü hakkında duyarlılığı ve bilgilerinin eğitimler sonunda pozitif yönde arttığı görülmüştür. Öte yandan katılımcıların üniversiteye yönelik yanılgıları ve kaygılarının giderildiği tespit edilmiştir. Projenin Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle Türkiye genelinde uygulanması önerilmektedir.</p> Hakkı Çılgınoğlu Enes Güleç Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 845 858 10.26677/TR1010.2022.1092 COVID-19 Sürecinde Yükseköğretimde Turizm Eğitimi: Ankara’da Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/628 <p>Bu çalışmanın amacı, Ankara’da yükseköğretimde turizm eğitimi alan öğrencilerin, Covid-19 sürecinde, uzaktan eğitime yönelik bakış açılarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; Ankara’da ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde turizm eğitimi alan 383 öğrenciye dört bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, uzaktan eğitim konusunda bazı olumlu düşüncelere sahip olmalarına rağmen dersleri okula gelerek, yüz yüze takip etmek istemektedirler. Uzaktan eğitimin, sosyal ortamdan uzak kalma, teknik sorunlarla karşılaşma, eğitimci ile iletişimlerini zorlaştırma gibi sakıncaları olduğunu düşünmektedirler. Çalışmada ayrıca, turizm öğrencilerinin uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirmeye yönelik alt boyutlardan kullanılan teknoloji, sistem ve uygulamaların; yaş, program ve kurum türü değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öz yeterlilik alt boyutunun tüm değişkenlere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Uzaktan turizm eğitimine yönelik bakış alt boyutunun ise, program türü, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Analizlerde t testi, ANOVA ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.</p> Esra Kirazlı Korkmaz Gonca Güzel Şahin Selen Yılmaz Işıkhan Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 859 878 10.26677/TR1010.2022.1093 Konaklama İşletmelerinde Çalışan İş Görenlerin Yabancı Dil Becerilerinin Geliştirilmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/629 <p>Konaklama işletmelerinde çalışanlarda aranan en önemli niteliklerden biri olan yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi konusu turizm sektöründe çözümü beklenen sorunlar arasında yer almaktadır. Bu noktadan hareket ile yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde farklı bölümlerde çalışan personelin otel içi ve otel dışındaki aktivitelerde kullanabilecekleri yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik yöntem ve tekniklerin belirlenmesi ve faydalanıcıların kullanımına sunulmasıdır. Bu amaçtan yola çıkarak, otel yöneticilerinin, çalışanlarının, turizm fakültelerinin ve Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek lisesinde eğitim veren eğitimcilerin otel çalışanlarının yabancı dil konuşma becerilerinin geliştirilmesine ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 24 katılımcının görüşlerine dayalı olarak otel çalışanlarının yabancı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model önerisi ortaya koyulmuştur. Çalışmada nitel verilerin toplanması için katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler NVIVO 12 çözümleme programı ile analiz edilmiş ve betimsel ve içerik analizi teknikleri ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, ön büro, yiyecek-içecek, misafir ilişkileri ve satışpazarlama bölümlerinde çalışanların sırasıyla İngilizce, Almanca ve Rusça konuşma, dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesine önem verildiği tespit edilmiştir. Otel çalışanlarının, otel yönetimlerinden yabancı dil kurslarının verilmesini ve yabancı dil eğitiminde başarılı olanların ödüllendirilmesini bekledikleri ortaya çıkmıştır.</p> Iryna Yazgan Kutay Oktay Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-09-19 2022-09-19 6 3 879 897 10.26677/TR1010.2022.1094