Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2587-0890 Algılanan Fuar Performansının Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Travelexpo Ankara Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/651 <p>Fuarlar firmaların ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde, tanıtım stratejilerinin belirlenmesinde ve pazar paylarının artırılmasında önemli bir rekabet üstünlüğü aracı olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, fuar organizasyonunda firmaları/kuruluşları temsil eden katılımcıların, fuar performansı algı düzeylerinin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Travelexpo 5. Uluslararası Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı’na (2022) katılan firmaların/kuruluşların temsilcileri oluşturmaktadır. Fuar organizasyonunda katılımcı firma temsilcilerine yüz yüze anket formu düzenlenmiştir. Araştırma verileri SPSS 22.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda fuar performansı ölçeği “bilgi toplama/satış, imaj oluşturma, motivasyon ve ilişki kurma” olmak üzere dört faktör altında toplanmıştır. Diğer taraftan davranışsal niyet ölçeği tek faktör altında toplanmıştır. Bu çalışma sonucunda katılımcıların fuar performansı algı düzeylerinin davranışsal niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve yüksek oranda bir etkisi olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca katılımcıların fuarlara katılım sıklığı ve işletmedeki pozisyonları ile fuar performansı algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir</p> İbrahim Çetintürk Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 1 17 10.26677/TR1010.2023.1193 Van’daki Profesyonel Turist Rehberlerinin “Van’ın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve Arkeolojisi” İsimli Mesleki Eğitim Programına Yönelik Görüşleri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/652 <p>Bu araştırmanın amacı, Van ilinde ikamet eden 13 turist rehberinin Van’ın tarihi, kültürü, sanatı ve arkeolojisi hakkında kapsamlı bilgi edinmeleri ve farkındalıklarının arttırılması kapsamında düzenlenmiş olan eğitim programına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara göre turist rehberlerinin mesleki eğitime yönelik görüşleri; ‘‘programın sunduğu katkılar’’, ‘‘programın iyileştirilmesi gereken yönleri’’, ‘‘programın zorlayan yönleri’’, ‘‘programın kolay yönleri’’ ve ‘‘programın olumlu yönleri’’ temaları altında açıklanmıştır. Bu eğitim programının turist rehberlerine sunduğu en önemli katkı mevcut bilgilerin pekiştirilmesidir. Eğitimlerin alan uzmanı akademisyenler tarafından sunulması ve turist rehberlerinin bilgi yönünden eksikliklerini fark etmiş olmaları diğer önemli katkılardır. Diğer önemli bir bulgu eğitim içeriğinin turist rehberleri tarafından yeterli ve uygun görülmüş olmasıdır. Eğitim programının süre açısından yoğun bir şekilde düzenlenmiş olması bazı turist rehberleri tarafından eleştirilmiş ve süre bakımından iyileştirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. Araştırmanın ileride tekrarlanacak olan eğitim programlarının geliştirilmesine yol göstermesi beklenmektedir.</p> Tuğçe Özoğul Balyalı Bahadır İnanç Özkan Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 18 30 10.26677/TR1010.2023.1194 Sürdürülebilir Turizmde Geleneksel El Sanatları Ürünlerinin Rolü ve Önemi: Hatay İlinde Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/653 <p>Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık köklü tarihinden alan geleneksel Türk el sanatları, günümüzde önemli bir kültürel miras unsuru olarak turizm kapsamında değerlendirilmektedir. Toplumların kültürel kişiliğinin yansıtıcı bir aracı olarak görülen geleneksel el sanatları arasında unutulmaya yüz tutmuş olanların ortaya çıkarılması, varlığını sürdürenlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir turizm aracılığıyla mümkün olabilmektedir. Bu çıkış noktasından hareketle çalışmanın amacı, sürdürülebilir turizm felsefesi doğrultusunda geleneksel el sanatları ürünlerinin mevcut durumunun irdelenmesi ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri” içerisinde yer almayan ancak Hatay’da ön plana çıkan geleneksel el sanatlarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veriler 15 katılımcı ile gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Çalışma bulgularına göre Hatay’a ait envanter listesinde yer almayan on dört (14) farklı geleneksel el sanatı tespit edilmiştir. Tespit edilen geleneksel el sanatlarının Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanterine dâhil edilerek korunması önerilmektedir.</p> <p>Bu çalışma, 16-18 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen IWACT Kongresinde, dar kapsamlı haliyle bildiri olarak sunulmuş olup, özet bildiri kitapçığında yer almaktadır.</p> Burcu Gülsevil Belber Damla Duman Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 31 48 10.26677/TR1010.2023.1195 Cittaslow Şehir Restoranlarında Yöresel Gastronomik Ürün Kullanımı: Gökçeada (İmroz) Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/654 <p>Gökçeada (İmroz), varlığını orijinal haliyle sürdürmeyi başaran şehirlere verilen Cittaslow unvanı, bozulmamış doğası, zengin tarihi geçmişi ve günümüze kadar korumayı başardığı yiyecek içecek kültürü ile günümüzde oldukça popüler bir turizm merkezi olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada, Gökçeada’da (İmroz) ticarileşme, markalaşma ve coğrafi işaret tescili alabilme potansiyeli yüksek olan yöresel gastronomik ürünleri tespit ederek kayıt altına almak, bu konuda “Yöresel Gastronomik Ürün Referans Kaynak Listesi” oluşturmak ve tespit edilen yöresel ürünlerin Gökçeada’da faaliyet gösteren Cittaslow temalı restoranlarda sunum düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar Nitel araştırma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırma kapsamında, Gökçeada’da Cittaslow felsefesine uygun olarak faaliyet gösteren 29 adet restoran işletme yöneticisi ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Gökçeada yiyecek içecek kültürüne ait 14 adet ticarileşme, markalaşma ve coğrafi tescil potansiyeli yüksek yöresel ürün tespit edilmiştir. Ayrıca, Gökçeada’da (İmroz) faaliyet gösteren restoranlarda sunumu yapılan yöresel gastronomik ürünlerin adaya gelen turistlerin tamamı tarafından tercih edilmesine rağmen üretim ve satışının yeterince desteklenmediği, bu ürünlerin bilimsel anlamda kayıt altına alınması konusunda yeterli çaba sarf edilmediği ve restoranlarda sunum düzeyinin düşük seviyede olduğu belirlenmiştir.</p> <p>Bu çalışma Doğu Akdeniz Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Yüksek Lisans programı bünyesinde Yrd. Doç. Dr. Özlem Altun’nun danışmanlığında yürütülmüş olan, “Cittaslow Şehir Restoranlarında Yöresel Gastronomik Ürün Kullanımı: Gökçeada (İmroz) Örneği” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> Olena Çavuşoğlu Özlem Altun Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 49 65 10.26677/TR1010.2023.1196 Sağlık Personelinin Sağlık Turizmi Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/655 <p>Bu araştırmanın amacı, sağlık personelinin sağlık turizmi faaliyetlerindeki farkındalıklarını ölçmek, bu faaliyetlerdeki etkinliklerini ortaya koymak ve sağlık turizminin ülke imajı açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır. Sağlık turizmi algı ölçeği ile sağlık çalışanlarının; sağlık turizminin etkilerine yönelik algıları, sağlık turizminin sorunlarına yönelik algıları, sağlık kurumlarının kurumsal yeterliliklerine yönelik algıları ve Tekirdağ ilinin sağlık turizmi potansiyeline yönelik algılarının ölçülmesi hedeflenmiştir. Araştırma evrenini, Tekirdağ il ve ilçelerindeki 11 hastanedeki toplam 3433 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Sağlık Turizmi Algı Ölçeği faktörlerinin demografik özelliklere göre değiştiği görülmüştür. 18-25 yaş aralığındaki kişilerin algıları 36 yaş ve üstü kişilere göre daha yüksektir. Kişilerin sağlık turizminin sorunlarına yönelik algılarının çalışılan kuruma göre ortalama farklılıkları incelendiğinde; özel sektördeki sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin sağlık turizminin sorunlarına yönelik algıları, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerden daha yüksektir.</p> <p>Bu makale Merve ARKIN’ın Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.</p> Merve Arkın Hamide Salha Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 66 83 10.26677/TR1010.2023.1197 Turistlerin Yerel Mutfak Yeme Eğilimleri ile Unutulmaz Turizm Deneyimleri Arasındaki İlişki: Kayseri Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/656 <p>Bu çalışmanın amacı, turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve bu konuda mevcut literatürdeki bilgi eksikliğine katkıda bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda, öncelikle detaylı literatür taraması sunulmuş, ardından araştırma sorularına yer verilmiştir. Alan araştırması kapsamında veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Birincil veriler, 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında, bizzat araştırmacılar tarafından anketi doldurmaya gönüllü ve yiyecek içecek işletmeleri ile konaklama işletmelerinin restoranlarından hizmet alan toplam 329 ziyaretçiden yüz yüze ve bırak-topla yöntemleri kullanılarak toplanmıştır. Kolayda örnekleme tekniği kullanılarak toplanan bu veriler, tanımlayıcı istatistikler, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri, bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA gibi analizlerle analiz edilmiştir. Araştırmanın en çarpıcı bulgusu turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasında pozitif yönlü bir ilişkinin tespit edilmesidir. Ayrıca turistlerin demografik özelliklerine ve seyahat deneyimlerine göre birtakım farklılıklar da tespit edilmiştir.</p> Nihat Çeşmeci Gözde Çulfacı Reha Kılıçhan Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 84 105 10.26677/TR1010.2023.1198 Kış Turizmi Kapsamında Uludağ, Palandöken ve Sarıkamış Destinasyonlarındaki Otellere 2016-2021 Yılları Arasında Yapılan Çevrimiçi Şikâyetlerin Karşılaştırılması https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/657 <p>Günümüz tüketicileri bir mal veya hizmet satın alma kararlarında daha önce o ürünü satın alarak tecrübe edinmiş kişilerin yaptıkları yorumlardan faydalanmaktadır. Rekabetin hızla arttığı turizm sektöründe konaklama işletmeleri açısından çevrimiçi ortamda yapılan yorumlar söz konusu işletme hakkında tüketicinin fikir sahibi olmasını sağladığı için büyük öneme sahiptir. Tüketici bunları inceleyerek karar verme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada Bursa Uludağ’daki, Erzurum Palandöken’deki ve Kars Sarıkamış’taki 5 yıldızlı otellerin çevrimiçi ortamda müşteriler tarafından aldığı olumsuz yorumların incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. TripAdvisor internet sitesinden Uludağ’da 2 otele yapılan toplam 1535 yorumdan 243 şikâyet, Palandöken’de 3 otele yapılan toplam 868 yorumdan 261 şikâyet Sarıkamış’ta 2 otele yapılan toplam 336 yorumdan 174 şikâyet incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Uludağ otellerinde en çok şikâyet yemeklerden, Palandöken’de otellerin iç mimarisinin ve odaların eskiliğinden alınırken, Sarıkamış’ta personel hizmeti ve yetersizliğinden şikâyet alındığı tespit edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda şikâyet sayıları farklı olduğundan karşılaştırma bulguları yüzde şeklinde verilmektedir. Çalışma, Türkiye’de popüler olan bu kış turizmi destinasyonlarındaki 5 yıldızlı otellerin eksikliklerinin giderilmesi ve gelecekte yapılacak olan yatırımlar açısından bilgi verici niteliktedir. Sunulan öneriler açısından sektöre ve literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi ve mevsimsellik açısından yaz mevsimine alternatif olarak kış mevsiminde iç ve dış turist sayısının ve gelirlerin arttırılmasının destinasyonların rekabete dayalı iyileştirmeler ile de teşvik edilebileceği düşünülmektedir.</p> Özge Satık Kansu Gençer Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 106 121 10.26677/TR1010.2023.1199 Adana’nın İnanç Turizmi Potansiyeli ve Yerel Halkın İnanç Turizmi ile İlgili Görüşleri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/658 <p>Tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmış olan ve geçmişi Cilalı Taş Devrine kadar uzanan Adana, bir tarım ve sanayi merkezi olmasının yanı sıra, kurulduğu coğrafyanın jeopolitik özelliklerinden dolayı geçmişten bu yana turizm hareketliliğinin de farklı biçimlerde yaşandığı bir kenttir. Bu çalışmanın amacı, Adana’nın inanç turizm açısından sahip olduğu potansiyeli ve yerel halkın inanç turizmi ile ilgili görüşleri ortaya koymaktır. Araştırma sürecinde Adana ili sınırları içerisinde tarihi ve mimari açıdan önem arz eden ve günümüzde de kullanılan yedi cami ve bir kilise hakkında Adana’nın tarihçesi ile paralel olarak bilgiler verilmiştir. Ayrıca çoğunluğu Bizans dönemine ait olan ve kalıntıları günümüze ulaşmış otuz altı kiliseyle ilgili bilgiler derlenmiş, cami ve kiliseler dışında Adana’da yer alan türbe ve ziyaretlerle ilgili de bir bölüme yer verilmiştir. Adana halkının inanç turizmiyle ilgili görüşlerini saptamak amacıyla kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak 391 kişiyle anket yapılmıştır. Anket sonuçları frekans analizi, bağımsız t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Adana’da inanç turizmi faaliyetlerinin yetersiz olduğu ve inanç turizmi mekanların yeterince tanınmadığı, ancak Adana halkının inanç turizmine ve inanç turizminin Adana’da gelişimine olumlu bir yaklaşım gösterdiği ortaya çıkmıştır.</p> Sedat Değişgel Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 122 140 10.26677/TR1010.2023.1200 Yavaş Şehir Algısı ve Turizmin Etkilerinin Yerel Halkın Yaşam Doyumuna Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/659 <p>Bu çalışmanın amacı Uluslararası Cittaslow ünvanına sahip olan ve son dönemlerde seyahat için tercih edilen önemli bir turizm destinasyonu haline gelen Gökçeada’nın yerel halkının yaşam doyumunda yavaş şehir algısı ve turizm etkilerinin rolünün ne olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırmanın verileri 12 Mayıs - 15 Haziran 2022 tarihleri arasında Gökçeada merkez ve köylerinde yaşayan 380 katılımcı ile çevrimiçi ve yüz yüze anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizinde, geçerlilik analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, frekans analizi, aritmetik ortalama ve standart sapma analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz sonuçlarına göre, yaşam doyumu tek boyutlu, yavaş şehir algısı (refah, doğal çevre, sosyal yaşam ve kültürel) olarak dört boyutlu ve turizmin etkileri (kirlilik, ekonomik, kültürel ve refah) olmak üzere dört boyutlu olarak belirlenmiştir. Araştırmada yavaş şehir algısının “doğal çevre” boyutu ile turizmin etkilerinin “kültürel” boyutunun yerel halkın yaşam doyumu üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Shırın Salı Öztürk Ayşe Sünnetçioğlu Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 141 160 10.26677/TR1010.2023.1201 Akıllı Turizm Araç ve Uygulamalarının Konaklama İşletmelerinde Değerlendirilmesi: Sakarya İlinde Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/660 <p>Bu araştırmada konaklama işletmelerinin akıllı otel kavramına bakış açılarını belirlenmesi amaçlanmıştır. Akıllı otel uygulamalarının konaklama işletmelerinde oluşturduğu olumlu olumsuz etkileri belirleme ve Sakarya ilinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde kullanılan akıllı uygulamaları belirlemek bu araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini Sakarya ilinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. 4 ve 5 yıldızlı otellerin seçiminde amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya fayda sağladığı için bu teknik kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile otel yönetici ve çalışanlarından elde edilmiştir. Araştırmanın verileri analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinden elde edilen bulgular kapsamında, akıllı turizm araç ve uygulamaları konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılmadığı anlaşılmıştır. Bunun sebebi olarak yüksek maliyeti göstermektedirler. Yapılan görüşmelere göre konaklama işletmelerinin yakın gelecekte değişikliğe gidecekleri sonucu öngörülmektedir.</p> <p>Bu makale yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> Aydın Yılmazer Deniz Çakmak Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 161 178 10.26677/TR1010.2023.1202 Otel İşletmelerinde Gelir Yönetimi: Türkiye’de Yapılan Çalışmaların İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/661 <p>Otel endüstrisinde gelir yönetimi (GY); otel odalarının çeşitli müşteri gruplarına belirli koşullarda farklı fiyat düzeylerinde satılması olarak uygulanan temel ve stratejik bir pazarlama ve yönetim yaklaşımıdır. Çeşitli koşullara göre yapılan doluluk ve fiyatlandırma düzenlemeleri, internetin gelişmesiyle çoğalan ve çeşitlenen satış kanalları, GY yaklaşımının içeriğinin son yıllarda genişlemesini ve zenginleşmesini sağlamıştır. Bu gelişmeler bağlamında bu çalışmanın amacı, son yıllarda dünyada önem kazanan bir akademik araştırma alanı olarak otel işletmelerinde GY konusuyla ilgili Türkiye’de gerçekleştirilen akademik çalışmaları inceleyerek bir durum analizi yapmak ve gelecek çalışmalar için dikkate alınabilecek önerileri derlemektir. Çalışma kapsamında, Türkiye merkezli olarak yapılan tezler ve araştırma makaleleri incelenmiştir. İlk tezin 1998 yılında yazılması ve ilk akademik makalenin 2000 yılında yayınlanmasından sonra, bu alanda gerçekleştirilen 18 akademik tez ve 23 makale tespit edilmiştir. Bu eserler üzerinde gerçekleştirilen sistematik literatür analizi sonucunda nicel çalışmaların yoğunluğu, 2020-2022 dönemindeki çalışmaların artış gösterdiği ve dünyadaki eğilimler doğrultusunda gerçekleştirildiği raporlanmıştır. Bununla beraber, Türkiye’nin turizm potansiyeli ve otel kapasitesi dikkate alındığında otellerde GY konulu araştırmalarının arttırılması gerektiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca otellerde GY, güncel, küresel ve teknolojik eğilimler bağlamında gelişen ve gelecekteki akademik araştırmalar için potansiyeli olan bir alan olarak değerlendirilmektedir.</p> H. Kader Şanlıöz Özgen Telif Hakkı (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2023-03-21 2023-03-21 7 1 179 199 10.26677/TR1010.2023.1203