Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2587-0890 Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/574 <p>Bu araştırmada müze ziyareti sonrası hizmetin kalitesine ait edinilen görüşlerin ve gerçek destinasyon deneyiminin ardından oluşan genel izlenimlerin tekrar eden gezileri etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 26.09.2020 ve 29.11.2020 tarihleri arasında Eskişehir ilindeki müzeleri gezen ve şehri daha önce ziyaret etmiş yerli turistlere derlenen 512 anket yüz yüze uygulanmıştır. Kolayda ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen ziyaretçiler tarafından 46 adet anketin eksik ve yanlış doldurulması nedeniyle 476 anket üzerinden frekans, güvenirlik, normallik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. İstatistiksel testler sonucu; müzelerde sunulan hizmetin kalitesinin ve destinasyonla bütünleşen izlenimlerin tekrardan gelme niyetiyle anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müzelerdeki hizmet kalitesinin destinasyon imajını ve yenilenen ziyaretleri değiştirdiği, bölge imajının ise geri gelme niyetini önemli ölçüde ve olumlu yönde değiştirdiği belirlenmiştir. Bölgelere tekrarlayan ziyaretlerin gerçekleşmesi için aynı bölgenin müzelerinde sunulan hizmetin kalitesinin ve destinasyona ilişkin izlenimlerin olumlu olması gerektiğini ortaya koyması bakımından bu araştırmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.</p> Emre Ozan Aksöz Gönül Çay Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 1 23 10.26677/TR1010.2022.937 Lüks Turizm Kapsamında Butik Otellerin Değerlendirilmesi: Kapadokya Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/575 <p>Kapadokya UNESCO dünya miras listesinde yer alan peri bacaları, doğal kayaların oyulmasıyla oluşturulan yerleşim yerleri ve otantik atmosferiyle lüks turizm faaliyetleri için önemli bir destinasyondur. Araştırmada, Kapadokya Bölgesi’nde dünya miras alanları içeresinde yer alan lüks mağara otelleri ziyaret eden yabancı turistlerin oteller hakkındaki algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2021 yılında TripAdvisor sitesi tarafından belirlenen ve Kapadokya’da faaliyet gösteren en iyi 14 lüks mağara otellere ait 3430 adet İngilizce yorum oluşturmaktadır. Araştırma verisi metin madenciliği yöntemlerinden konu çıkarımı tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; turistler, mağara otellerde yaşadıkları eşsiz deneyimlerini tanımlarken fiziksel çevre açısından önem sırasına göre vadiden, sıcak hava balonu seyirlerinden ve peri bacalarından bahsetmişlerdir. Otellerde sunulan ürün hizmetler açısından otellerdeki şömineleri, modern olanakları (banyo, yataklar, kaya odalar), yardımsever personelleri, şarap mahzenleri ve akşam yemeği konularından bahsetmişlerdir. Ayrıca otel deneyimlerini başkalarına tavsiye etme niyetlerini ve otellerde kendilerini evlerinde gibi hissettiklerini belirtmişlerdir.</p> İbrahim Akın Özen Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 24 39 10.26677/TR1010.2022.938 Restoranlarda Yenilikçiliğin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Restoranları Üzerine Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/576 <p>Bu çalışma Kuşadası’nda faaliyet gösteren restoranlarda müşteriler tarafından algılanan yenilikçiliğin tekrar ziyaret etme niyetine olan etkisini incelemeyi ve bu etkiye ilişkin faktörleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Uygulama Kuşadası sahil şeridinde hizmet veren ve sipariş üzerine servis yapan restoranlarda yapılmıştır. Araştırmaya dair veri 17 maddeden oluşan restoran yenilikçiliği ölçeği ve 5 maddeden oluşan tekrar ziyaret etme niyeti ölçeği ile hazırlanmış olan anket ve gözlem tekniği ile toplanmıştır. Kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini ölçmek için güvenilirlik analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Toplanan verinin çözümlenmesi için ise frekans analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Bulgulara göre Kuşadası sahil şeridinde faaliyet gösteren restoranların müşteriler tarafından algılanan yenilikçilikleri ile tekrar ziyaret etme niyeti arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.</p> <p>* Bu çalışma 2019 yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana bilim Dalında Osman KAZANCI tarafından yazılan “Restoranlarda Yenilikçiliğin Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Restoranları Üzerine Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tezinden türetilmiştir.</p> Osman Kazancı Hakan Atay Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 40 57 10.26677/TR1010.2022.939 Yabancı Youtuberlar Türk Mutfağı Hakkında Ne Düşünüyor? https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/577 <p>Sosyal medya, istenilen her an her yerde kolaylıkla ulaşabilen, istenilen kurum veya kişilerle kolaylıkla iletişime geçebilmeye imkan veren bir platformdur. Son zamanlarda çeşitli devlet kurum ve kuruluşları da ülkelerinin kültürel varlıklarını küresel anlamda tanıtmak ve popülarite kazanmak amacıyla sosyal medya araçlarını kullanmakta ve bu araçlardan gelecek dönütlere ihtiyaç duymaktadır. Sosyal medya araçları bu yönüyle ülkelerin kültürel ögelerini tanıtmalarına olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı yabancı youtube kanallarında içerik hazırlayan farklı milletten bireylerin Türk mutfağına ilişkin algılarını ve deneyimlerini belirlemektir. Araştırma kapsamında nitel araştırma desenlerinden içerik analizi yöntem olarak belirlenmiş, verileri elde etmek ve analiz etmek amacıyla da belge incelemesi tekniği kullanılmıştır. Veriler Youtube platformu üzerinden “Turkish food”, “Turkish culinary culture”, “Turkish cuisine”, “traditional food”, “tasting”, “reaction” anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda elde edilmiştir. Çalışmanın kapsam ve sınırlılıkları dahilinde 100.000 ve üzeri izlenme sayısına sahip 22 video çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmada incelenen videolarda yer alan Türk mutfak kültürüne ait yiyecek ve içeceklerin tamamının geleneksel Türk ürünlerinden oluştuğu tespit edilmiştir.</p> Ümit Can Kaya Batuhan Öztürk Melek Yaman Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 58 72 10.26677/TR1010.2022.940 Çevresel Bilgi, Çevresel Farkındalık ve Çevresel Kaygının Çevre Dostu Otelde Kalma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Su ve Atık Yönetimi Teknolojilerinin Rolü https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/578 <p>Bu çalışmada geçen 12 ay içinde bir otelde konaklama gerçekleştirmiş misafirlerin çevresel bilgisi, çevresel farkındalığı ve çevresel kaygısının otellerde kullanılan su ve atık yönetimi teknolojilerine verdikleri önem üzerindeki etkisi ile bu teknolojilerin çevre dostu otelde konaklama niyeti üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çevrim içi veri toplama sistemi olan Amazon Mechanical Turk üzerinden veri toplanmıştır. Veri temizliği yapıldıktan sonra 498 kullanılabilir veri analize tabi tutulmuştur. Önerilen modelin ve hipotezlerin test edilmesi için Smart PLS paket programı kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda değişkenlerin tümünün su ve atık yönetimi teknolojilerine verilen önemi, bu önemin de çevre dostu otelde kalma niyetini pozitif yönde anlamlı biçimde etkilediği tespit edilmiştir.</p> Seden Doğan Mehtap Yücel Güngör Ece Ömüriş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 73 86 10.26677/TR1010.2022.941 Hatıra Paranın Gastronomi Temalı Yaratıcı Kentlerin Pazarlanmasındaki Rolü: Gastronomi Şehri Afyonkarahisar Türkiye Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/579 <p>Bu çalışma UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda gastronomi teması ile dâhil olan şehirlerin, pazarlanmasına ve bilinirliğinin artırılmasına yaratıcı bir fikir olarak şehrin gastronomi teması ile ilgili madeni hatıra para bastırılan gastronomi şehirlerini tespit etmek ve bunun gastronomi şehri pazarlamasına katkılarını araştırmaktır. Bununla birlikte gastronomi şehirlerinin istihdama katkısı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndan beklentiler ve gastronomi şehirlerin turist taleplerine yönelik sonuçların ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu çalışmada gastronomi şehirleri yöneticilerine gönderilen anket yer almakla birlikte, gastronomi şehirleri web sayfası ve genel olarak internet taraması ile nitel bir çalışma yürütülmüştür. Şehirlerin pazarlanmasına katkı olarak gastronomi temalı madeni hatıra para basımı yapan tek gastronomi şehrinin “Afyonkarahisar/Türkiye” olduğu görülmüştür. Bununla birlikte UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olan şehirlerin; turist sayılarının artığı, istihdama katkı sağladığı, yerel üreticilerin desteklendiği, cazip şehir olmakla birlikte şehrin bilinirliğinin ve marka değerinin artması, ulusal ve uluslararası medyada daha fazla yer alması ile birlikte yerel aktörlerin, paydaşların ve vatandaşların gurur kaynağı olduğu söylenebilir. Ancak gastronomi şehirleri kendi şehirlerinin uluslararası alanda daha fazla tanıtılması konusunda UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’ndan büyük bir beklenti içinde olduğu görülmektedir. Burada UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın böylesi bir amacı olmadığını göz ardı etmemek gerekir.</p> Binali Kılıç Emel Gönenç Güler Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 87 105 10.26677/TR1010.2022.942 Yetenek Yönetiminin İşgören Güçlendirmeye Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/580 <p>Günümüz teknolojisinin hızlı değişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni üretim ve hizmet yöntemleri, insan kaynaklarının bu süreçte başka yetkinliklere de sahip olmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda mentorluk ve kolaylaştırıcı liderlik yaklaşımları, işgören güçlendirme uygulamalarına etkili bir motivasyon sağlamaktadır. Diğer taraftan rekabet avantajı sağlayacak yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi, istihdam edilmesi ve elde tutulması insan kaynakları departmanının önceliklerinden biri olmaktadır. Küreselleşmenin etkisi ile birlikte pazarlarda meydana gelen değişimler ile yetenekli çalışanları elde tutmak giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle varlığını sürdürmek isteyen işletmeler için yetenek yönetimi bir zorunluluk olup, uzun vadeli ve sistemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Araştırmanın amacı, söz konusu sürece katkı sağlamak ve yetenek yönetiminin işgören güçlendirmesine olan etkisini tanımlamaya çalışmaktır. Çalışmada, çalışanların işgören güçlendirme ve yetenek yönetimi algılarının işletmenin yıldız sayısına göre ve çalışanların çalışma süreleri ile eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da ayrıca araştırılmaktadır. Araştırma, faaliyetlerini Ankara’da sürdüren dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına uygulanmıştır. Ölçekler aracılığıyla elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yetenek yönetiminin işgören güçlendirmesine pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca işgören güçlendirmeye dört yıldızlı işletmelerde daha fazla rastlanılırken beş yıldızlı işletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının daha yoğun olduğu görülmektedir. Araştırmanın, uygulayıcılara ve alandaki teorik çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.</p> Mehmet Altınöz Demet Çakıroğlu Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 106 120 10.26677/TR1010.2022.943 Turizm Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/581 <p>Bu çalışmada turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki olup olmadığının ve kişilik ve girişimcilik eğiliminin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Güz yarıyılında Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde aktif olarak kayıtlı 219 öğrenci oluşturmaktadır. Anket tekniği aracılığı ile Aralık ayı içinde 150 öğrenciden veri toplanmış ve bu veriler SPSS programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Analizler neticesinde, turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki olup olmadığının ve kişilik ve girişimcilik eğiliminin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amacıyla, öğrencilerle araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen en önemli çıktı öğrencilerin, kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ilişkinin var olduğudur. Aynı şekilde, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri incelendiğinde turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu; aynı şekilde kişilik özelliklerinin de yüksek olduğu dolayısıyla öğrencilerin kişiliklerinin oturmuş, algı ve tutumlarının ise tutarlılık içinde olduğu ifade edilebilir.</p> Güllü Gençer Arzu Gürdoğan Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 121 138 10.26677/TR1010.2022.944 Tüketicilerin Yaşam Tarzı ve Gıda Neofobi Eğilimi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/582 <p>Yiyecek- içecek sektörü günden güne yenilenerek değişim göstermektedir. Farklı ve daha önce uygulanmamış hizmetleri bulup, tüketicilere sunmak yiyecek içecek işletmelerinin bulundukları pazarda bir adım öne çıkmalarını sağlamaktadır. Bu durum gıdada çeşitlilik arayan bireyler tarafından olumlu karşılanmasına rağmen, yeni yiyeceklere karşı endişeli tüketiciler de bulunmaktadır. Kişilerin tüketim alışkanlıkları ise yaşam tarzları doğrultusunda şekillenmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmanın temel amacı tüketicilerin yaşam tarzlarının gıda neofobi eğilimlerine etkisinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel bir çalışma gerçekleştirilmiş, 450 katılımcıya çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere faktör analizi, t-testi, anova ve basit doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda inanan ve hayatta kalan yaşam tarzlarının gıda neofobisi eğilimi üzerinde pozitif yönde etkili olduğu, deneyimci yaşam tarzının ise negatif yönde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim durumu demografikleri ile gıda neofobisi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu ve sağlık endişesinin kişinin gıda tüketiminde etkili olması çalışmanın diğer sonuçlarındandır.</p> <p>* Bu çalışma “Tüketicilerin Yaşam Tarzı ve Gıda Neofobi Eğilimi”, başlıklı Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.</p> Kübra Hoş Ebru Zencir Çiftçi Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 139 162 10.26677/TR1010.2022.945 Sosyal Medya Influencerlarına Duyulan Güvenin Satın Alma Öncesi Davranış Üzerine Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/583 <p>Bu araştırma, sosyal medya Influencerlarına duyulan güvenin Z kuşağının seyahat satın alma öncesi davranışları üzerindeki etkisini araştırmayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda kolayda örneklem yöntemi ile üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan Z kuşağındaki 497 öğrenciyle çevrimiçi anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, önerilen araştırma modeli PLS-YEM kullanılarak analiz edilmiş ve önerilen modelin uygunluğu çeşitli uyum ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde sosyal medya Influencerlarına duyulan güvenin, seyahat arzusu ve alternatiflerin değerlendirilmesi üzerinde olumlu yönde etkiye sahip olduğu; ancak bilgi arama üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Seyahat arzusunun bilgi arama üzerinde ve bilgi aramanın alternatiflerin değerlendirilmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Son olarak sosyal medya Influencerlarına duyulan güven ve bilgi arama arasındaki ilişkide, seyahat arzusunun aracılık rolü desteklenirken; sosyal medya Influencerlarına duyulan güven ile alternatiflerin değerlendirilmesi arasındaki ilişkide bilgi aramanın aracılık rolü desteklenmemiştir.</p> Erkan Güneş Zeynep Ekmekçi Muhammed Taş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 163 183 10.26677/TR1010.2022.946 Yerel Etkinliklerde Gastronomi Mirasının Yaşatılması Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/584 <p>Araştırma kapsamında Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’nde Çanakkale mutfak kültürünün yaşatılmasının önemi değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı Bozcaada Yerel Tatlar Festivali’nde Çanakkale mutfak kültürünün yaşatılması üzerine yerel halkın görüşlerini incelemektir. Araştırma verileri 25 Kasım-30 Kasım 2021 tarihleri arasında bölgede yaşayan yerel halk ile doğrudan görüşülerek toplanmıştır. Yerel halktan elde edilen veriler nitel araştırma yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yerel halkın sıklıkla değindiği temel konular; yerel etkinliğin yöre için önemli olduğu, etkinliğin stratejik olarak planlanarak yapılması gerekliliği, etkinliğin hem turistik hem de ekonomik yönden yöreye katkısının ön planda olduğu ve böylece dezavantajlarından ziyade avantajlarıyla dikkat çeken bir etkinlik olarak gerçekleştirildiğidir. Ancak dezavantajlarına yönelik görüşler dikkate alındığında, festival esnasında dikkat edilmesi gereken konular arasında çevre kirliliği ve gelecek nesillere yanlış bilgi aktarımı gibi konuların da olduğu tespit edilmiştir.</p> <p>*Bu çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> Ecem Küçük Gencay Saatcı Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 184 201 10.26677/TR1010.2022.947 Lüks Sınıf Otellerin Instagram Paylaşımlarının İncelenmesi: İstanbul’da Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/585 <p>Günümüzde hızla gelişen ve kullanımı her geçen gün artan sosyal medya platformları sayesinde insanlar ve işletmeler yeni alışkanlıklar ve deneyimler kazanmaktadırlar. Bu sosyal medya platformlarından biri de Instagram’dır. Instagram, birçok kişi için fotoğraf ve video paylaşımı yapabildikleri ve boş zamanlarını değerlendirebildikleri bir sosyal medya platformudur. İşletmeler için ise mevcut ve potansiyel müşterileriyle iletişim kurdukları, kendi reklamlarını ve tanıtımlarını yaptıkları ve pazarlama faaliyetlerini yürüttükleri bir sosyal medya platformudur. Otel işletmelerinin Instagram’ı etkin kullanmaları, rekabet ortamındaki başarılarını etkileyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada lüks sınıf otel işletmelerinin Instagram üzerinden yapmış oldukları paylaşımlar incelenmiştir. Bunun için İstanbul’un Beyoğlu ve Şişli bölgelerinde yer alan 8 adet lüks sınıf otel işletmesi araştırmaya dahil edilmiştir. Bunlar; CVK Park Bosphorus Hotel, Fairmont Quasar İstanbul Hotel, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel, InterContinental İstanbul Hotel, JW Marriot İstanbul Bosphorus Hotel, Park Hyatt İstanbul Hotel, Pera Palace Hotel İstanbul, The St. Regis İstanbul Hotel’dir. Bahsi geçen otellerin 01-31 Ekim 2021 tarihleri arasında paylaştıkları toplam 108 adet gönderi incelenmiş ve elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelenen otel işletmelerinin Instagram üzerinden en çok Tesis ve Marka Tanıtımı, Mekân Hizmet ve Olanak Tanıtımı ve Etkinlik Haberleri kategorilerinde paylaşım yaptıklarını göstermiştir. İncelenen otellerin en az Sosyal Sorumluluk, Farkındalık kategorisinde paylaşım yaptıkları saptanmıştır. Son olarak, çalışmada yer alan otellerin yeterli sayıda gönderi paylaşmadıkları görülmüş ve paylaşım sayılarını artırmaları önerilmiştir.</p> Kamil Çelik Cenk Bora Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 202 226 10.26677/TR1010.2022.948 Turist Rehberlerinde Duygusal Emek ve İş-Aile Çatışması İlişkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/587 <p>Bu çalışmada turist rehberlerinde duygusal emek ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda veri elde etmek amacıyla 2019 yılında eylemli olarak mesleğini icra eden 201 turist rehberine anket uygulanmıştır. Araştırma bulguları sonucunda rehberlerin duygusal emek düzeylerinin ve iş-aile çatışması düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Duygusal emeğin alt boyutları ile iş-aile çatışmasının alt boyutları arasındaki ilişkiler incelendiğinde, yüzeysel davranış ile zaman kaynaklı çatışma arasında olumlu yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde yüzeysel davranış ile gerilim kaynaklı çatışma arasında ve derin davranış ile gerilim kaynaklı çatışma arasında da olumlu yönde bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte samimi davranış ile gerilim kaynaklı davranış arasında olumsuz yönde bir ilişki tespit edilmiştir.</p> <p>* Bu çalışma aynı isimli yüksek lisans tezinden uyarlanmış olup Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından BAP 2017/001 no’lu proje ile desteklenmiştir.</p> İbrahim İnanır Nuray Tetik Dinç Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 227 248 10.26677/TR1010.2022.949 Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/589 <p>Sosyal kaygı (anksiyete) bozukluğu, özellikle ergenler arasında yaygın bir psikiyatrik durumdur. Sosyal etkileşim kaygısı olan bireyler başkalarıyla iletişimleri sırasında sosyal karşılaşmalardan kaçınma gibi olumsuz duygu sergilemektedirler. Bu nedenle, bazı meslek gruplarında özellikle sözlü iletişim gerektiren turist rehberliği mesleğinde bu gibi durumlar olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu çalışmada, turist rehberliği lisans bölümüne devam eden öğrencilerin sosyal etkileşim kaygı düzeyleri göz önüne alınarak onların eğitimleri sonrasında rehberlik mesleğine devam edip etmeyecekleri demografik özellikleri temel alınarak incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turist Rehberliği lisans öğrencileri oluşturmaktadır. 2018- 2019 yıllarında öğrenim gören 135’i erkek, 131’i kadın olmak üzere 266 öğrencinin gönüllü katılımı sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak, Sosyal Etkileşim Kaygısı Ölçeği (SEKÖ) ve Sosyal Fobi Ölçeği (SFÖ) kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Ttesti ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda turist rehberliği öğrencilerinin sosyal etkileşim kaygılarının olmadığı ve mezun olduktan sonra rehberlik mesleğini yapmak istedikleri ortaya çıkmıştır.</p> <p>*Bu makale, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yürütülmüş, “Turist rehberliği öğrencilerinin sosyal etkileşim kaygısı üzerine bir araştırma” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.</p> Cevdet Avcıkurt Semahat Göker Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 249 265 10.26677/TR1010.2022.950 Örgüt İklimi, Yenilikçi Davranış ve Bireysel Yaratıcılık İlişkisi: Türkiye’de Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/590 <p>Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde örgüt iklimi ve yenilikçi iş davranışı ilişkisinde bireysel yaratıcılığın aracı rolünü araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 402 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde Jamovi (1.6.9) yazılımı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgüt iklimi bireysel yaratıcılık ve yenilikçi davranış ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca, bireysel yaratıcılık da yenilikçi davranış ile pozitif ilişkilidir. Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuç ise bireysel yaratıcılığın örgüt iklimi ile yenilikçi davranış arası ilişkide aracılık rolü üstlenmesidir.</p> Ekrem Aydın Emre Çilesiz Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 266 280 10.26677/TR1010.2022.951 Covid-19 Sürecinde Seyahat Bloggerlarının Alternatif Turizm Değerlendirmesindeki Rolü: İstanbul İli Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/591 <p>Araştırma instagram uygulaması kullanan seyahat bloggerlarının covid-19 öncesi ve covid-19 sürecinde yaptığı paylaşımları değerlendirmek ve yapılan İstanbul paylaşımlarının takipçiler ve destinasyon üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Literatürde sosyal medya, seyahat blogları, bloggerlar, youtuberlar üzerinde yapılan birçok çalışmaya rastlanmakla birlikte uzun dönemli olarak seyahat bloggerlarının hesaplarının incelendiği ve İstanbul paylaşımlarının ele alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden gerçekleştirilen bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın yöntemi olarak içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi olarak takipçi sayıları 100 bin ve üzeri olan üç erkek, üç kadın ve üç çift blogger seçilmiştir. Bu doğrultuda seçilen bloggerların hesaplarında covid 19 öncesi (01.03.2019-29.02.2020) yaptıkları fotoğraf-video-reels paylaşımları, beğeni ve yorum sayıları analiz edilmiştir. Covid 19 döneminde (01.03.2020-13.09.2021) yaptıkları fotoğraf-video paylaşımları, beğeni ve yorum sayıları analiz edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda covid-19 döneminde fotoğraf paylaşım sayılarının düştüğü hatta eski fotoğrafların paylaşımlar yapıldığı, video sayılarının ise arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan dolayı covid-19 döneminde seyahat bloggerlarının sokağa çıkma kısıtlamaları ve yurtiçi-yurtdışına çıkışların yasaklanmasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın diğer amacı içinse seyahat bloggerlarının İstanbul’da ve İstanbul hakkında yaptığı paylaşımlar incelenmiştir. İstanbul paylaşımlarında daha çok doğal alanların, tarihi sokak ve binaların, tarihi mekanların paylaşımının yapıldığı görülmüştür. Bu paylaşımların yüksek oranda beğenildiği ve takipçiler tarafından yapılan yorumlardan İstanbul ziyaretlerinde tavsiye edilen bu mekanların not edilerek, gidilmesi gereken yerler arasına eklendiği görülmüştür. Bu bulgular doğrultusunda da seyahat bloggerlarının instagram paylaşımlarının takipçiler üzerinde etkili olduğu ve alternatif turizm üzerinde etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.</p> Volkan Altıntaş Merve Aksoy Cemre Tokatlı Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 281 302 10.26677/TR1010.2022.952 Coğrafi İşaretli Ürünlerin Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi: Bolu Kanlıca Mantarı, Mengen Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/592 <p>Bu çalışmanın amacı, 2021 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu (TPMK) tarafından Mahreç işareti alarak tescillenmiş olan Bolu kanlıca mantarının Bolu’nun aşçıları ile ünlü Mengen ilçesinin gastronomi turizmine katkısının araştırılmasıdır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada verilerin elde edilmesi için yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. Mengen’de ikamet eden ve farklı mesleklere sahip kadın ve erkekler ile mülakatlar gerçekleştirilmiş, cevaplar doygunluğa ulaştığında mülakatlar 20 kişi ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizi; katılımcıların cevaplarının kategorilere ayrılması, cevaplardan direk alıntılar yapılması, araştırmacıların yorumlarına yer verilmesi, kod ve temaların oluşturularak tablolar halinde sunulması ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarından bazıları; katılımcıların büyük çoğunluğunun coğrafi işaretli gastronomik ürünler hakkında bilgi sahibi olmadığı, coğrafi işaretli kanlıca mantarının standart bir reçetesinin olmadığı ve bölge restoranlarında servis edilmediği, genelde ev mutfaklarında tüketildiği, şeklindedir. Çalışmanın dikkat çekici sonuçlarından biriside; katılımcıların birçoğunun kanlıca mantarının tanıtılması gerektiğini ifade ederken azımsanmayacak bir kısmı da tanıtılmaması gerektiğini ifade etmeleri olmuştur. Katılımcılar Kanlıca mantarının tanıtılması bu mantara rağbeti artıracağından kendilerinin bu mantara ulaşamayacaklarından endişelenmektedirler.</p> <p>*5. Uluslararası Turizm Kongresi tarafından tam metin bildiri olarak kabul edilmiştir.</p> Osman Çavuş Şenay Eker Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 303 320 10.26677/TR1010.2022.953 Tüketicilerin Sosyal Medya Üzerinden Yerel Gıda Ürünü Satın Almayı Kabullerine Yönelik Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/593 <p>Gelişen teknoloji ve bu teknolojinin etkileri, hemen her alanda olduğu gibi tüketicilerin gündelik hayatlarını ve tüketim davranışlarını da derinden etkilemektedir. Bu kapsamda, sosyal medya; iletişim kurma, paylaşımda bulunma, eğlenceli zaman geçirme gibi özelliklerinin yanında, bünyesine her geçen gün yeni unsurlar eklemektedir. Zamanla sosyal medya, sahip olduğu diğer bütün özelliklerin yanında tüketicilerle işletmelerin alışveriş ortamı kurdukları bir mekân haline de gelmiştir. Bu çalışma, tüketicilerin sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü satın almayı kabullerini ve alışveriş sıklıklarını Genişletilmiş Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisi (UTAUT2) modeline dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında daha önce sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermiş olan 391 kişiye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde; yüzde frekans, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermede; Performans Beklentisinin (PB) ve Alışkanlığın (A), Davranışsal Niyet (DN) üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçları, sosyal medya üzerinden yerel gıda ürünü siparişi vermede Davranışsal Niyetin (DN), Kullanım Sıklığı (KS) üzerinde anlamlı ve negatif bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Çaba Beklentisinin (ÇB), Sosyal Etkinin (SE), Kolaylaştırıcı Koşulların (KK), Hedonik Motivasyonun (HM) ve Fiyat Değerinin (FD) ise Davranışsal Niyet (DN) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda; Kolaylaştırıcı Koşulların (KK) ve Alışkanlığın (A), Kullanım Sıklığı (KS) üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ahmet Ünal Muhammed Taş Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-03-05 2022-03-05 6 1 321 343 10.26677/TR1010.2022.954