Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2587-0890 Destinasyon Özelliklerine İlişkin Memnuniyetin Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Şanlıurfa Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/595 <p>Son yıllarda, turizm alan yazınında destinasyon memnuniyetine ilişkin araştırmalar artmaktadır. Çünkü, memnun ziyaretçi bir destinasyonun yönetimsel ve ekonomik başarısını arttırabilir. Memnun turistin ilgili destinasyona tekrar ziyaret gerçekleştireceği ve kulaktan kulağa pazarlama yöntemiyle tavsiyede bulunacağı beklenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. İlk olarak, destinasyon özelliklerine bağlı ziyaretçi memnuniyet düzeyini belirlemek; ikinci olarak memnuniyet değişkeninin gelecek davranış değişkenlerine etkisini tespit etmek; üçüncü olarak ise, turist açısından memnuniyetsizliğe yol açan bazı destinasyon niteliklerini ortaya koymaktır. Çalışma, Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turist gözlemlerine dayanmaktadır ve burada daha önce bu nitelikte bir araştırma yapılmamıştır. Yüz yüze anket yöntemiyle elde edilen verilere ait yapıların doğrulayıcı faktör analiziyle geçerliliği sağlanmıştır. Daha sonra, nihai yapılara yapısal eşitlik modeli uygulanarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, destinasyon özellikleri memnuniyetin önemli bir belirleyicisi olduğu; ayrıca, genel memnuniyetin tekrar ziyaret ve tavsiye etme niyetleri üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.</p> Ali Rıza MANCI Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 344 357 Garavollinin (Salyangoz) Gastronomi Alanında Tüketim Tercihi: KKTC Ev Katılımcıları Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/596 <p>Gastronomi toplumların yeme içme alışkanlıklarının geçmişten günümüze aktarılmasında devamlılığı sağlamaktadır. Küreselleşme ile gelişen ve değişen gastronomi turizminde yerel yiyeceklerin kullanımı farklı mutfak ve tatların tanınmasına olanak sağlanmaktadır. FAO (Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü) organizasyonun açıklamasına göre gelecekte gıda kıtlığını azaltmak ve alternatif gıdalara yönelebilmek için teşvik çalışmaları yapmaktadır. Çalışmanın amacı, Kıbrıs halkı için kültürel miras değerinde olan ve halk dilindeki ismi ile garavolli’nin (salyangoz) gastronomi alanında tüketim tercihinin nasıl olduğu değerlendirmektir. Bu araştırmada; salyangoz etinin önemi, protein ve besin değeri yüksek alternatif bir gıda olması, Kıbrıs’ta Lüzinyan döneminden beri mutfaklarda varlığını koruması, gastronomi alanında mutfak kültüründeki yeri ve önemi araştırılmıştır. Araştırma KKTC’de İskele ve Gazi Mağusa bölgelerinde yaşamakta olan 30 ev katılımcısı ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularina katılımcıların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda betimsel analiz yapılarak bulgular oluşturulmuştur. Araştırmanın sonuçları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Gastronomi alanı ile ilgili bilimsel herhangi bir kaynak olmamasına rağmen toplum kültür değerlerinde bir miras niteliği taşıyan garavolli gıdasının Kıbrıs Mutfağında popüler bir meze olduğu, ancak bu gıdanın tanıtım pazarlamasına yönelik kültürel ve gastronomik çalışmaların yetersizliği nedeniyle bu alana gereken yatırımın ve önemin verilmediğini ortaya çıkarmıştır.</p> Ayşe DEMİR Özlem ALTUN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 358 377 Ziyaretçi Deneyiminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Van (Urartu) Müzesi’nde Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/600 <p>Bir kültür turizm türü olan müze ziyaretlerinin önemi, ülke ekonomisine sağladığı mikro ve makro katkılar nedeniyle giderek artmaktadır. Ziyaretçilerin müze ziyaretlerinden elde ettikleri olumlu deneyim düzeyi, destinasyon çekiciliği açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı sosyo-demografik faktörlerin ziyaretçilerin müze deneyimleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu bağlamda cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, meslek ve gelir durumu değişkenlerinin müze deneyimi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Müze deneyimi eğlence ve kaçış, bağlılık, estetik, öğrenme, ilgi, saygınlık ve konfor ve sosyalleşme olmak üzere yedi boyut şeklinde ele alınmıştır. Araştırma Van (Urartu) Müzesi’ni ziyaret eden 411 ziyaretçiden alınan verilerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama yöntemlerinden yüz yüze anket tekniği uygulanarak, veriler istatistik paket programı (SPSS 25) ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda, müze ziyaretçilerinin büyük çoğunluğunun 18-30 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Ziyaretçilerin büyük çoğunluğu lisans veya ön lisans mezunudur. Meslek ve gelir durumuna göre incelendiğinde ise ziyaretçilerin büyük çoğunluğunun öğretmen ve orta gelir düzeyinde olduğu görülmektedir. Müze ziyaretçileri en çok estetik boyutunda olumlu deneyim yaşarken, sosyalleşme boyutunda ise en az olumlu deneyim yaşamaktadır. Cinsiyet, medeni durum ve eğitim düzeyi değişkenlerinin hiçbir deneyim boyutu üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Eğlence ve kaçış boyutunda, 31-45 yaş grubunda bulunan ziyaretçilerin 46 ve üzeri yaş grubunda bulunan ziyaretçilere nazaran daha fazla olumlu deneyim yaşadıkları tespit edilmiştir. Saygınlık ve konfor boyutunda, akademisyenlerin öğrencilere ve diğer meslek grubunda olanlara göre daha fazla olumlu deneyim yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuç kısmında araştırma bulgularından hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.</p> Duygu METİN Faruk KALAY Hacer ARSLAN KALAY Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 378 396 Konaklama İşletmelerinin Covid-19 Pandemi Süreci Uygulamalarının Müşteri Deneyimine Olumsuz Etkileri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/601 <p>Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte müşteriler deneyimlerini internet yoluyla paylaşmakta ve bu yöntem bir çevrimiçi yorumlama biçimi olarak hızla yayılmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi yorumlar, müşterilerin satın alma niyetini ve davranışını etkileyen önemli bir bilgi kaynağı haline gelmiştir. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ve sadakati için müşterinin çevrimiçi yorumlarda belirttiği olumsuz deneyimi anlamak ve ona uygun çözüm önerisi sunmak çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı COVID-19 pandemi sürecinde konaklama işletmelerinde konaklayan müşterilerin pandemi kaynaklı olumsuz müşteri deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla Tripadvisor web sitesinde Çeşme’de faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı toplam 37 otelin 2020 Mart ve 2022 Ocak ayları arasında yapılan 1567 yorum incelenmiş, bu yorumlardan 346 tanesinin negatif olduğu tespit edilmiştir. Negatif yorumlar içerisinde 129 adet yorumun içeriğinde pandemi sürecine ilişkin kelimeler tespit edilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılarak olumsuz yorumlara ilişkin temalar oluşturulmuştur. Ortaya çıkan temalar, konaklama işletmesinin pandemi kurallarına uymaması, müşterilerin pandemi kurallarını dikkate almaması, pandemi koşulları neden gösterilerek hizmet kalitesinin düşürülmesi, şikâyetlerin konaklama işletmesi tarafından dikkate alınmaması ve pandeminin personel davranışları üzerine olumsuz yansıması olarak belirlenmiştir.</p> Can Serkan TUNCAY Ahu YAZICI AYYILDIZ Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 397 410 Tema Park Ziyaretçilerinin Motivasyon Kaynakları ve Parkları Ziyaret Sebepleri: Sistematik Bir Literatür İncelemesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/602 <p>Günümüzde tema parklar pek çok destinasyona ziyaret sebebini oluşturan temel motivasyon kaynaklarından biridir. Bu nedenle tema parklar tüm dünyada milyonlarca turist çeken ve bu doğrultuda bulundukları bölgelere ekonomik faydalar sağlayan en önemli turistik çekiciliklerden biri haline dönüşmüşlerdir. Tema parkların turizm endüstrisinde böyle büyük roller üstlenmeleri tema parkları ziyaret eden ziyaretçilerin motivasyonları ve tercih sebeplerini de anlamayı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma tema park ziyaretçilerinin motivasyon kaynakları ve parkları tercih ve ziyaret etme sebeplerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma sistematik literatür incelemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sistematik olarak gerçekleştirilmesinde PRISMA 2020 metadolojisinin protokol kuralları izlenmiştir. Araştırma sonucunda tema park ziyaretçilerinin motivasyonları ve parkları ziyaret sebepleri ile ilgili toplam 13 makaleye ulaşılmıştır. İncelenen çalışmalarda ziyaretçilerin tema parkları genel olarak eğlenmek, yenilik (yeni deneyimler kazanma), gerileme/nostalji (çocuklukları ve gençliklerini anımsama), merak, kaçış (günlük hayattan ve evden uzaklaşmak), dinlenme, eğitim ve öğrenme, aile ve arkadaşlarla sosyalleşmek, yeni insanlarla tanışmak,&nbsp; alışveriş, rekreasyonel faaliyetler yapmak, güvenlik, fiyat, interaktif gezintiler, &nbsp;eğlenceli personel, temiz ve güvenli bir çevre, özel etkinliklere katılmak, akran etkisi ve tema parkın benzersiz atmosferi ve aktivitelerini keşfetmek gibi sebeplerle ziyaret ettikleri bulunmuştur.</p> Begüm Dilara EMİROĞLU Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 411 433 Yaratıcılık, İş Motivasyonu ve Sosyal Desteğin Otel Çalışanlarının Performansına Etkisi: Kuzey Kıbrıs Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/603 <p>Şirketler, çalışanlarının iş motivasyonunu ve iş performansını artırmaya yönelik başarı faktörlerine gereken önemi vermelidir. İş motivasyonu ve mutluluğu, işletmeleri başarıya götüren temel faktörlerdir ve aynı zamanda çalışanların verimliliğini artırmaktadır. Araştırmada yaratıcılık, iş motivasyonu ve sosyal desteğin çalışanların iş performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Kuzey Kıbrıs'ta bulunan 4 adet beş yıldızlı otelden 200 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama için kullanılan araçlar, katılımcıların cevaplaması için bir anket formatında standartlaştırılmış ölçeklerdir. Çalışmada yaratıcılık, iş motivasyonu ve sosyal desteğin temel etkisi ve bunların iş performansı üzerindeki etkileşim etkisi test edilmiştir. Bulunan ana etkiler yaratıcılık ve iş performansı arasında (p=.000); ve iş motivasyonu ve iş performansı (p=.005) .05 anlamlılık düzeyindedir. Daha yüksek performans elde etmek için daha fazla iş motivasyonunun gerekli olduğu, düşük yaratıcılık seviyesinin daha yüksek performansa yol açtığı sonucuna varılmıştır. Otellerde yüksek performans elde etmek için yaratıcılığın gerekliliğine ve işverenlerin çalışanlarını motive etmelerinin önemine vurgu yapılmıştır.</p> Nafiya GÜDEN Mete Ünal GİRGEN Seden ÖZERDEN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 434 445 Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Sapkın İşyeri Davranışları ile İşi Bırakma Niyeti Arasındaki İlişki https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/604 <p>Yetişmiş insan kaynağının önemli olduğu turizm sektöründe iş gücü devir hızının fazlalığı da dikkate alındığında çalışanların işten ayrılma niyetlerinin en aza indirilmesi sektörün devamlılığı, hizmet kalitesinin korunması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı, işyerinde sapkın davranışların çalışanların işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu kapsamda çalışanların işyerinde hangi sapkın davranışları gösterdikleri, bu davranışların işten ayrılma niyeti üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığı, varsa yönü ve niteliği belirlenmeye çalışılmıştır. İşyerinde bireyler arası ve örgüte yönelik sapkın davranışlar incelenmiş ve bu davranışların işten ayrılmaya sebebiyet verip vermeyeceğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini başarılı kış turizmi destinasyonlarından biri olan Erzurum ilinde yer alan Palandöken Kayak Merkezindeki 4 ve 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi bölgede faaliyet gösteren otellerde yüksek (kış) sezonda çalışan 171 personelden oluşmaktadır. Elde edilen bulgular SPSS (20.0) programından analiz edilmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemek için korelasyon analizi, etkisel ve nedensel ilişkileri belirlemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan otel çalışanlarının demografik özellikleri frekans analizi ile belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre işyerinde sapkın davranışlar ve alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır. İlişkinin niteliği ve yönünün belirlenmesi amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre işyerinde sapkın davranışların işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu, alt boyutlarından örgüte yönelik işyerinde sapkın davranışlar boyutunun diğer boyuta göre daha fazla önem düzeyine sahip olduğu sonucuna varılmıştır.</p> İlker TÜRKERİ Salim AKYÜREK Nesrin M. BAHÇELERLİ Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 446 464 Sapanca İlçesinin Engelli Turizmi Açısından Erişilebilirliği: Yerel Halkın Bakış Açısına Dair Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/605 <p>Nüfusun genelindeki artış ve insan ömrünün uzamasıyla artan yaşlı nüfusun da dahil olmasıyla engelli nüfus da günden güne artmaktadır. Bu durum engelli turizmini tüm turizm paydaşları açısından azımsanamayacak bir potansiyel haline getirmektedir. Bu çerçevede çalışma, yerel halkın engelli turizmine bakış açısını ve algı düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki erişilebilir turizm altyapısı ve turizm işletmelerine getirilmesi gereken engelli bireylere yönelik standart ve uygulamalar yerel halkın bakış açısıyla incelenmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak tasarlanan bu çalışmada verilerin anket tekniği ile toplanmış ve analizi SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak; yerel halkın, engelli bireylere karşı duyarlı oldukları fakat engelli turizmine yönelik düzenlemelere dair yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmıştır. &nbsp;</p> Erkan TÜRKSEVEN Aydın YILMAZER Özlem AK Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 465 480 Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Aile Çatışması https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/606 <p>Bu araştırmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek tercihinde ve eğitim sürecinde yaşadıkları aile çatışmalarının nedenlerinin ve kaynaklarının tespiti için, araştırmada, nitel veri toplama yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Harran Üniversitesi ön lisans programında turizm eğitimi alan 30 öğrenciyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın temel amacı, ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin yaşadıkları aile çatışmalarına bağlı sorunların ve nedenlerinin belirlenmesidir. Turizm mesleğini tercih eden öğrenciler tarafından mesleği seçme nedenleri, öğrencilerin tercihlerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu ve turizm eğitimi alan ön lisans öğrencilerinin sektöre yönelik aileleriyle yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların nedenleri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Katılımcıların aile tutumlarının farklılık gösterdiği tespit edilmiş ve buna bağlı olarak farklı sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. Turizm mesleğine yönelik yaşadıkları aile sorunları; fiziksel/duygusal şiddet ve iletişim çatışmaları olarak belirlenirken aileleriyle yaşadıkları sorunların nedenleri; aile içi ve aile dışı nedenler olarak kategorize edilmiştir.</p> Hülya ERASLAN Cevdet AVCIKURT Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 481 500 Fakülte Bünyesinde Yürütülen Turizm İşletmeciliği Bölümü Müfredatlarının Betimsel ve İçerik Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/607 <p>Türkiye’de Fakülte bünyesinde eğitim veren Turizm İşletmeciliği bölümü müfredatlarının genelini temsil edecek düzeyde daha önce betimsel ve içerik analizin yapılmamış olması nedeniyle mevcut çalışmanın bu boşluğu doldurması hedeflenmekte ve Turizm İşletmeciliği bölümü müfredat derslerinin temalar aracılığıyla resmedilmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Türkiye’deki 45 farklı üniversitedeki 54 Turizm İşletmeciliği müfredatı oluşturmaktadır. Araştırmada yorumlayıcı paradigma benimsenmiş ve doküman incelemesi ile toplanan toplam 5161 adet ders ve program detay bilgilerinin MAXQDA Analytics Pro 2022 programı aracılığıyla betimsel ve içerik analizi yapılmıştır.&nbsp; Yapılan analizler neticesinde ulaşılan sonuçlara göre lisans düzeyinde farklı fakültelerde verilen Turizm İşletmeciliği müfredat derslerinin standart bir yapıda olmadığı ve çok farklı ders ve modüllerden oluştuğu görülmüştür. Araştırmada hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde en fazla “yönetim” teması ve yönetimin alt kodları içerisinde ise “genel yönetim” derslerinin yer almaktadır. Turizm İşletmeciliği bölümü %75’e yakın oranda daha çok Turizm Fakültesi bünyesinde yürütülmekte, program dili ve ders dilinin daha çok Türkçe olduğu tespit edilmiştir.</p> Saadet ZAFER KAVACIK Kevser ÇINAR Mustafa KAVACIK Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 501 522 Duygusal Zeka Düzeyinin Benlik Saygısına Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Çalışma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/608 <p>Bu araştırmanın amacı, turist rehberlerinin duygusal zeka düzeylerinin benlik saygısı üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Turist rehberlerinin duygusal zeka düzeyleri ve benlik saygısını ölçmek için daha önce geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada örneklem yöntemi olarak kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Aydın Rehberler Odasına bağlı eylemli turist rehberleri üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Geri dönüşümü gerçekleşen 298 anketten 281 anket verilerin analizi için uygun olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (anova), post hoc testi ve regrasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda turist rehberlerinin yaşa, eğitim durumu ve deneyimlerine göre duygusal zeka düzeyleri arasında farklılık olduğu gözlemlenirken, cinsiyet ile duygusal zeka arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Duygusal zeka alt boyutlarının (bireysel duygusal değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguları ayarlama ve duyguları kullanma) benlik saygısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Suat ARPACI Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 523 539 Devre Tatil Sistemindeki Otel İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerinin İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/609 <p>Dünya genelinde birçok turist farklı ülkelerde tatil yapmak amacıyla devre tatil sistemine üye olmaktadır. Sistem aynı ülke içerisinde ve farklı ülkelerde birçok tatil yapma imkânı sağlamaktadır. Devre tatil sistemi bu imkânları turistlere sağlarken, aynı zamanda sistemin getirdiği birçok aksaklık da turistlere sorunlar yaşatmaktadır. Turistler bu şikâyetlerini çevrimiçi şikâyet sitelerinde dile getirmektedirler. Bu araştırmanın amacı devre tatil sistemine kayıtlı otel işletmelerine yönelik turistlerin çevrimiçi şikâyetlerinin incelenmesidir. Türkiye’de devre tatil şirketlerinden birisine bağlı 44 otel işletmesine yönelik Şikayetvar.com sitesindeki 3112 şikâyet 6 tema ve 24 alt tema altında içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Turistlerin en fazla şikâyet ettikleri temalar Hukuki Düzenlemeler, Pazarlama Faaliyetleri ve Otel Personelidir. Hukuki Düzenlemeler temasında "Sözleşmeye Uymama", Pazarlama Faaliyetleri temasında "Satış Sırasında Kandırılma", Otel Personeli temasında "Kötü Tutum ve Davranış", Fiziki Alt ve Üst Yapı temasında "Otelin Tamamlanmaması", Restoran temasında "Menü Yetersizliği" ve Kat Hizmetleri temasında "Odaların Kirli Olması" alt temaları en fazla şikâyet yorumu yapılan konulardır.</p> Uğur CEYLAN Kansu GENÇER Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 540 552 Yiyecek ve İçecek İşletmelerinin Menülerinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Yeri ve Gastronomi Turizminde Önemi: Uzungöl Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/610 <p>Yöresel ürünlerin tescillenmesi ve bilinirliğinin artırılması, yemek kültürünün hem gelecek nesillere aktarılmasında hem de bölgenin turizmde tercih edilirliğini sağlamada önemli olmaktadır. Aynı zamanda bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesine, yerel halkın refahının artırılmasına ve bölgenin kalkınmasına katkı da sağlanabilmektedir. Dolayısıyla daha fazla yöresel ürünlerin tescillenmesi, bu ürünler ile ilgili yöre halkında ve işletme sahiplerinde farkındalığın oluşması önem arz etmektedir. Çalışmada Trabzon ilinin turistik yerlerinden biri olan Uzungöl’de bulunan yiyecek ve içecek işletmelerinin menülerinde coğrafi işaretli ürünlerin yer alma durumunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği kullanılmış olup Uzungöl’de bulunan 8 yiyecek ve içecek işletme sahibi ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde Uzungöl’de bulunan yiyecek ve içecek işletme sahiplerinin coğrafi işaretli ürünler hakkında yeterli bilgilerinin olmadığı dikkat çekmektedir. Yiyecek ve içecek işletme sahiplerinin, coğrafi işaretli ürünlere farkında olmadan menülerinde yer verdikleri ancak tüm coğrafi işaretli ürünlerin menülerinde yer almadığı görülmektedir. Trabzon ilinin önemli turistik destinasyonlarında biri olan Uzungöl’de hizmet veren yiyecek ve içecek işletmelerinin menülerinde tüm coğrafi işaretli ürünlerin yer almasına çalışılması ile ilin yöresel ürünlerinin hem ulusal hem de uluslararası ortamda daha çok tanınması sağlanabilecektir. Böylece bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin daha iyi değerlendirilebilmesine katkı sağlanmış olabilecektir.&nbsp;</p> Emre MURAT Fatma Doğanay ERGEN Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 553 569 Üniversite Öğrencilerinin Özyeterlik Algıları ile Gelecek Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye-Kırgızistan Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/611 <p>Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda, birtakım demografik değişkenler açısından öğrencilerin özyeterlik algıları ile gelecek kaygıları ele alınmıştır. Çalışmada, “Genellenmiş Özyetkinlik Beklentisi Ölçeği” öğrencilerin özyeterlik algılarını, “Beck Umutsuzluk Ölçeği” de öğrencilerin gelecek kaygılarını ölçmek için kullanılmıştır. Araştırma çerçevesinde, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören 407 öğrenciye çevrimiçi anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistik paket programlarına aktarılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde, özyeterlik algı düzeyi ile umutsuzluk düzeyi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dördüncü sınıf öğrencilerinin, diğer öğrencilere kıyasla daha yüksek özyeterliğe sahip olduğu; erkek öğrencilerin kız öğrencilere, rekreasyon bölümü öğrencilerinin de diğer bölüm öğrencilerine kıyasla daha yüksek umutsuzluk düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.</p> Ahmet TAYFUN Cemal Ersin SİLİK Ayşe Selin DÜLGER Narıngül MARGAZİEVA Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 570 590 Kıyı ve Şehir Otelciliği Kapsamında Personelin Psikolojik İyi Oluş Algısı: Kim Daha Mutlu? https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/612 <p>En önemli hizmet sektörü alanlarından biri olan turizmde çalışma hayatının odak noktası insan olduğu için örgütsel iletişim, çalışma şartları, hazır bulunuşluk, kendini gerçekleştirme gibi durumların bireylerin psikolojik iyi oluşlarında etkisi olduğu varsayılmaktadır. Fakat merak edilen bir başka durum daha vardır ki psikolojik iyi oluş durumlarının çalışılan bölgeye göre de değişip değişmediğidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı; turizm sektöründe çalışan personelin psikolojik iyi oluş durumlarının çalışılan bölgeye göre farklılığının bulunup bulunmadığının ön plana çıkarılmasıdır. Bu bağlamda kıyı (Alanya) ve şehir otelciliği (Ankara) kapmasında seçilen turizm işletmelerinde çalışan toplamda 759 personelden anket formu vasıtasıyla veri toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre şehir otelciliğinde çalışan personelin psikolojik iyi oluş düzeylerinin daha yüksek olduğu görülürken cinsiyet, statü gibi demografik faktörler üzerinde psikolojik iyi oluşun herhangi bir farklılığa neden olmadığı sonucuna da ulaşılmıştır.</p> Ayşe ATAR YILMAZ Telif Hakkı (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-06-06 2022-06-06 6 2 591 606