Türk Turizm Araştırmaları Dergisi https://tutad.org/index.php/tutad Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın kapsamında; Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Rekreasyon Yönetimi çalışmaları yer almaktadır. Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK tr-TR Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 2587-0890 Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/542 <p>2019 yılı sonunda başlayıp 2021 yılında da devam etmekte olan Covid-19 salgını tüm dünyayı, insanlığı ve farklı birçok sektörü etkilemiştir. Covid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden birisi olan turizm sektörü ve paydaşları ve çalışanları büyük zorluklar yaşamaktadır. Küresel çapta önlemlerin alındığı ve özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu turizm sektörü içerinde çalışan turist rehberlerinin etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle turizm destinasyonlarının tanıtılmasında çok önemli bir rol oynayan turist rehberliği mesleği salgın sürecinden etkilenmektedir. Bu çalışmada amaç, turist rehberlerinin salgın sürecinden ekonomik, sosyopsikolojik ve mesleki olarak etkilenme düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda veri toplamak için nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinde bir olan görüşmeden<br>yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu 33 turist rehberine uygulanmıştır. Verilerin analizi için temalar oluşturmuştur. Oluşturulan temalara uygun olarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; turist rehberleri salgın sürecinden ekonomik, sosyopsikolojik ve mesleki anlamda olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik anlamda gelir kayıpları yaşadıkları ve bu nedenle farklı işler yapmak zorunda kaldıkları veya birikimlerini harcadıklarını ifade etmişlerdir. Sosyo-psikolojik olarak moral bozukluğu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Son olarak mesleklerini çok sevdikleri halde farklı mesleklere yönelmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir.</p> Çiğdem Özkan Barış Yeşildağ Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1603 1615 10.26677/TR1010.2021.809 Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Algılarının Belirlenmesi: Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/496 <p>Araştırma, turizm rehberliği öğrencilerinin kariyer algılarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada nicel yöntem benimsenmiştir Araştırmanın örneklemi olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’deki devlet üniversitelerinde turizm rehberliği ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında eğitimine devam eden 406 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Veriler Ocak 2020 - Mart 2020 tarihlerinde çevrimiçi platformdan elde edilmiştir. Elde edilen verilere faktör, korelasyon, varyans analizi (ANOVA), kümeleme ve çoklu uyum analizleri uygulanmıştır. Bulgular, turizm rehberliği öğrencilerinin kariyer algılarının “işin doğası”, “işin zorluğu”, “işin değeri”, “ekonomik getiri” “dini ifade özgürlüğü” ve “saygınlık” olmak üzere altı boyutta toplandığını; saygınlık boyutu dışında kalan diğer tüm faktörler için rehberlik mesleğinde kariyer yapma isteği duyduklarını göstermektedir. Öğrencilerin kariyer algıları genel olarak orta ve yüksek seviye aralığında olmakla beraber yükseköğrenim düzeylerine göre bir karşılaştırma yapıldığında ise lisans düzeyindeki öğrencilerin kariyer algılarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bir diğer bulgu da erkek öğrencilerin kadınlara göre daha yüksek mesleki kariyer algısına sahip olduğudur. Son olarak öğrencilerin; gelecekte çalışma kartı almak istedikleri diller arasında ilk sırada İngilizcenin yer aldığı, bunu Rusça ve İspanyolcanın takip ettiği, bölgesel rehber olarak hizmet vermek istedikleri ve gelecekte uzmanlaşma bağlamında ise en çok arkeoloji, gastronomi ile sanat tarihi ve kültürel miras alanlarını tercih etmek istedikleri tespit edilmiştir.</p> Sıla Karacaoğlu Duran Cankül Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1616 1634 10.26677/TR1010.2021.810 Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/497 <p>Turistler ziyaret ettikleri destinasyonda o bölgeye özgü yöresel yiyecekleri tatmak istemektedirler. Dolayısıyla gün geçtikçe önem kazanan gastronomi turizmi kapsamında yöresel yiyeceklerin ziyaretçilerin destinasyon tercihinde önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumdan hareketle çalışmada, gastronomi şehri olan Hatay’ı ziyaret eden yerli turistlerin yöresel yiyecekleri satın almalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada söz konusu turistlerin sahip oldukları demografik özellikleri ile yöresel yiyecekleri satın almalarını etkileyen faktörler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmış ve 403 turiste anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda yöresel yiyeceklerin doğal olması turistlerin satın alma davranışını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ve eğitim düzeyinin yöresel yiyeceklerin satın almasını etkilediği tespit edilmiştir. Ancak yaş, medeni durum ve aylık gelirin yöresel yiyecek satın alma noktasında etken olmadığı sonucuna varılmıştır.</p> Aykut Şimşek Selda Yordam Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1635 1651 10.26677/TR1010.2021.811 Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/500 <p>Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası insan ilişkilerinin yoğun olduğu turizm sektöründe çalışan ve misafir sağlığını korumaya yönelik pek çok kural uygulanmaya başlanmıştır. Bu kuralların çalışanların örgüte uyum düzeylerine ve performanslarına olası etkilerinin belirlenmesi sektör açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada, konaklama işletmelerinde işgörenlerin örgüte uyum düzeyi ve işgören performansının yordayıcısı olarak, covid-19 sonrası uygulanan sağlık ve güvenlik uygulamalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni konaklama tesislerinde çalışanlar olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda anket formları oluşturularak Google anket uygulamasıyla ulaşılan 432 personelden geri dönüş alınabilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, çalışanların örgüte uyum düzeyinin 3,69, iş gören performans düzeyinin 3,97, covid-19 sonrası sağlık ve güvenlik uygulamaları düzeyinin ise 3,69 olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre sağlık ve güvenlik uygulamaları ile örgüte uyum ve işgören performansı arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Sağlık ve güvenlik uygulamalarının alt boyutlarından yönetsel önlem tedbirlerin işgören performansı ve örgüte uyumu negatif yönde, kriterlere göre çalışma, işbirliği ve iletişimin ise pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Farkındalık ve bilinç alt boyutunun örgüte uyumu negatif yönde etkilediği buna karşın işgören performansı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, eğitim uygulamalarının işgören performansını pozitif yönde, örgüte uyumu ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, covid-19 sonrası sağlık ve güvenlik uygulamalarının örgüte uyumu ve işgören performansını pozitif yönde anlamlı etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Gamze Özel Aydın İnak Cansu Özel Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1652 1669 10.26677/TR1010.2021.812 Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/501 <p>Yiyecek-içecek işletmeleri için müşterilerin itibar, hijyen ve imaj algıları önemli bir yere sahiptir. Yiyecek-içecek işletmeleri uzun süreli faaliyetler sonucunda müşterilerinin zihninde, olumlu kurumsal itibar algısı sağlayabilir. Olumlu kurumsal itibar algısı sağlayan işletmelerin müşterileri, işletmeye güven duyacakları için, hijyen koşullarına ilişkin olumlu algı geliştirebilirler. Bunun yanında olumlu kurumsal itibar algısı, kısa sürede oluşan ve olumlu veya olumsuz koşullardan hızlı etkilenen işletme imajını da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı yukarıda belirtilen ilişkide hijyen koşullarının aracı rolünü belirlemektir. Araştırmanın evrenini yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet alan müşteriler oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde evrenden 527 kişi anket formunu doldurmuştur. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler process makro uygulaması kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kurumsal itibar algısının, hijyen koşullarını ve işletme imajını algılamada etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kurumsal itibar algısının işletme imajı algısı üzerindeki etkisinde hijyen koşularının aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.</p> Mustafa Işkın Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1670 1686 10.26677/TR1010.2021.813 Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/502 <p>Bu araştırmanın amacı, villa, müstakil ev, bungalov gibi konutların kısa süreli kiralanması (KSKK) yoluyla oluşan turistik talebin Sapanca destinasyonu üzerinden araştırılmasıdır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada veriler, ilçede konutlarını günlük, haftalık sürelerle kiralayan ev sahibi/işletmecilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilmiştir. Bu doğrultuda 10 ev sahibi/işletmeci ile derinlemesine görüşmeler yapılarak, Sapanca’ya yönelik bu talebin özellikleri, misafirlerle yaşanan sorunlar, sistemin işleyiş biçimi gibi konulardaki görüşleri alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Sapanca destinasyonuna yönelik kısa süreli<br>konut kiralama talebinin daha da artacağı anlaşılmaktadır. Buna karşın misafir kabulü konusunda ev sahiplerinin herhangi bir tercih imkânı olmadığı, kiralamaları bir sözleşme ile güvence altına almadıkları, olası sorunlar karşısında ev sahiplerini koruyucu önlemlerin eksikliği, komşuluk hukuku konusunda yeterince özenli davranılmadığı gibi olumsuz durumlar da dikkat çekmektedir. Ev sahibi ve işletmecilerin ürün çeşitliliğine giderek, misafir memnuniyetini artırıcı hizmetler geliştirmesinin rekabet avantajı sağlayacağı fakat konutların amacı dışında kullanımı, sakıncalı kişilere bilmeden yardım ve yataklık etmek gibi olumsuz durumları da beraberinde getireceği anlaşılmaktadır. İkinci konutların kiraya verilmesinin ekonomik açıdan olumlu katkı sağladığı anlaşılmaktadır.</p> Recep Yıldırgan İsmail Bilgiçli Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1687 1703 10.26677/TR1010.2021.814 Hizmet Kalitesi ile Yenilenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/506 <p>Hizmet kalitesi, bir işletmenin müşteri beklentilerini hangi ölçüde karşılayabildiğini açıklayan bir kavram olarak tanımlanırken, yenilenme kavramı ise bireylerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı kişisel olarak yenilenmiş olma tutumlarıyla alakalıdır. Bu iki kavramın ortak özelliği ise; alınan bir hizmete, dahil olunan bir etkinliğe vb. durumlara yönelik, doğrudan bireylerin bakış açısına ve kişisel değerlendirmelerine dayalı kavramlar olmalarıdır. Ancak literatürde birbiriyle ortak noktaları bulunan bu iki yapının arasındaki ilişkiyle ilgili önemli bir eksiklik göze çarpmaktadır. Araştırmanın ana amacı, hizmet kalitesi ile yenilenme kavramları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2020 yılında Hatay Arkeoloji Müzesini ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmış ve 404<br>geçerli anket verisi elde edilmiştir. Elde edilen verilere araştırmanın amaçları doğrultusunda; frekans analizi, geçerlilik ve güvenirlik testleri, normallik testi, korelasyon (ilişki) ve regresyon (etki) analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların hizmet kalitesi algıları ile yenilenme düzeyleri arasında pozitif yönlü ve istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilişkiden hareketle yapılan regresyon analizi sonucunda, katılımcıların hizmet kalitesi algılarının yenilenme düzeyleri üzerinde pozitif yönde ve istatistiki açıdan anlamlı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.</p> Bertan Kalaba Çağrı Saçlı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1704 1722 10.26677/TR1010.2021.815 Konaklama İşletmelerinde Girişimci ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/507 <p>Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde girişimci ve pazar yönlülüğün işletmenin örgütsel performansı (paydaş performansı, insan kaynakları yönetimi (İKY) performansı, süreç performansı) üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesi’ndeki bütün illerde yer alan konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır ve araştırma sonunda 145 geçerli anket toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre hem girişimci yönlülük hem de pazar yönlülüğün örgütsel performansın bir boyutu olan paydaş performansını pozitif olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Girişimci yönlülüğün İKY performansı üzerinde pozitif etkilediği görülürken,<br>pazar yönlülüğün İKY performansını etkilemediği görülmektedir. Beklentilerin aksine girişimci ve pazar yönlülüğün süreç performansı üzerinde anlamlı bir etkisi çıkmamıştır.</p> Emine Kale Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1723 1738 10.26677/TR1010.2021.816 Geleneksel Pişirme Tekniklerinin Koronavirüse Yakalanma Üzerine Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/510 <p>Koronavirüs hastalığına yakalanmada birçok faktör etkili olmaktadır. Bunların başında maske takılmaması, sosyal mesafe kurallarına uyulmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmemesi gelmektedir. Yapılan bu çalışmada ise besinleri hazırlama, pişirme ve saklama uygulamalarına bağlı olarak bireylerin koronavirüs hastalığına yakalanma durumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklem kümesini besinlere yönelik uygulamalarda aktif rol alan 625 birey oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan bireylerin %30 (n=189)’unun PCR (Polymerase Chain Reaction) tarama testi veya BT (Bilgisayarlı Tomografi) yöntemi test sonucunun pozitif olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmaya katılan bireylerin araştırma verileri çevrimiçi anket yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS 23.0 paket veri programında değerlendirilip, istatistiksel analizde ANOVA Testi ve Ki-kare (X2) önemlilik testi kullanılmıştır ve 0.05’ten küçük p değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin, besinlere yönelik uygulamalara vermiş olduğu doğru cevaplar “1 Puan”, yanlış cevaplar ise “0 Puan” olarak ölçeklendirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre en düşük puan olan birey 3 puan, en yüksek puan alan birey ise 14 puan almıştır. Bireylerin doğru yapma ortalamaları ise 8,88’dir. Çalışma sonuçlarına göre bireylerin koronavirüs hastalığına yakalanma oranının azalması ile besinlere yönelik doğru yöntemleri uygulamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p&lt;0,05). Ayrıca koronavirüs hastalığına yakalanma oranı ile cinsiyet ve aylık gelir düzeyleri arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur (p&lt;0,05). Başta koronavirüs olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken hususlar arasında besinlere yönelik satın alma, hazırlama, pişirme ve saklama aşamalarında doğru yöntemlerin uygulanması da gösterilebilir.</p> Ali Kemal Çiftçi İbrahim Tuğkan Şeker Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1739 1755 10.26677/TR1010.2021.817 Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve PROMETHEE Yaklaşımı https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/511 <p>İnternetin yaygınlaşması turizmde e-ticaretin hızlı bir biçimde gelişmesini sağlamıştır. Turistlerin tatil kararlarını vermede çeşitli fırsatlar sunarak önemli hale gelen çevrimiçi deneyim paylaşım platformları dünyada en çok ziyaret edilen internet siteleri arasına girmişlerdir. Bunun yanında çevrimiçi seyahat acenteleri internet sitelerinden gerçekleşen rezervasyonlara ilişkin misafir deneyimlerini paylaşarak rezervasyon aşamasında potansiyel misafirlerine tatil kararı sürecinde fırsatlar sunmaktadırlar. Turistlerin deneyimlerine yönelik paylaştıkları olumlu ve olumsuz görüşleri hem deneyim paylaşım platformlarında hem de çevrimiçi seyahat acentelerinde belirli sıralama listelerinin oluşmasını sağlamaktadır. Potansiyel misafirler tatil kararlarını verdikleri süreçte en çok ziyaretçi ve rezervasyon trafiğini ilgili sıralama listelerinde üst sıralarda yer alan işletmelerde oluşturmaktadırlar. Bu araştırmada turistlerin otel tercihinde karar problemine çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılarak yanıt vermek amaçlanmıştır. Bunun için Booking.com internet sitesinde İstanbul otelleri listesinde en üst sıralarda yer alan tesislerden ilk yedi alternatif otelin belirlenen yedi kriter üzerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) yöntemiyle kriter ağırlık değerleri hesaplanmış ve PROMETHEE yöntemiyle de tercih sıralamaları %89 ölçüm kalitesiyle çok<br>iyi bir karar düzeyinde belirlenmiştir. Araştırmada belirlenen kriterlerden uzman görüşü neticesinde ağırlık değeri en yüksek kriterin “Temizlik” kriteri olduğu tespit edilmiştir. Belirlenen yedi alternatif içerisinden ise Otel5 alternatifinin en uygun tercih olduğu saptanmıştır. Araştırmada elde edilen bilgiler ışığında analiz edilen alternatif otellerin sıralamalarına ilişkin farklılıkların ortaya çıkmasının nedeni olarak Booking.com çevrimiçi seyahat acentesinin otel sıralamalarında uyguladığı dinamik faktörlerden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.</p> Mete Sezgin Murat Yurtlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1756 1784 10.26677/TR1010.2021.818 Kişilik Tipleri ve Fiyat Algısı: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/512 <p>Turist davranışı genel olarak demografik ve sosyoekonomik özellikler, ulusal kültür veya bireysel tercihler etrafında şekillenir. Bununla birlikte hala açıklanması gereken karmaşık bir süreçtir. Bu araştırmada yerli ziyaretçilerin turistik hizmetlere yönelik fiyat algısının kişilik tipleri ile ilişkilendirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2019 yılında Antalya destinasyonuna gelen 403 yerli turistten anket tekniği ile elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerinin analizi kapsamında Antalya destinasyonu ziyaretçilerinin kişilik tipleri fedakar, dışa dönük, kullanılmaya yatkın ve baskın kişilik önceliğinde şekillendiği görülmüştür. Ayrıca ziyaretçilerin kişilik tiplerinin; fiyat algısını olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir.</p> Nurettin Ayaz Fatih Musellim Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1785 1802 10.26677/TR1010.2021.819 Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/513 <p>Bu çalışmanın temel amacı zincir otellerde konaklayan misafirlerin Tripadvisor’daki yorum ve görüşlerine ilişkin duygularını ve dolayısıyla kaldıkları süre boyunca deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada 655 adet yorum kullanılmış ve kullanılan veriler Ocak- Ekim 2020 tarihleri arasında Tripadvisor çevrimiçi seyahat sitesinde yer alan tüketici yorumlarından elde edilmiştir. Araştırma örneklemi ise olasılığa dayalı olmayan (tesadüfü olmayan) örneklem ile Ankara’da bulunan 13 adet Uluslararası zincir oteller arasından seçilmiştir. Veriler toplandıktan sonra yorumlar, IBM Watson Tone Analyzer adlı, duyguları otomatik olarak analiz eden yapay zekâ programına manuel olarak girilerek analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, örneklemdeki otel işletmelerinin, hizmetinden yararlanmış misafirlerden oldukça olumlu bir puan aldığı tespit edilmiştir. Bu da e-Wom ve diğer potansiyel tüketiciler üzerindeki etkisinin olumlu olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Çalışma kapsamında ortaya çıkan duygu analizi<br>sonuçlarına göre; misafirlerin otel işletmelerinin hizmetlerine ilişkin güçlü tonlama ile vurguladıkları duygular “güven” ve “keyif’ olmuştur. Buna göre bu otel işletmelerine ait misafirlerin güven düzeylerinin oldukça yükse olduğu ve bu hizmetleri alırken keyif aldıkları sonucuna ulaşılmıştır.</p> Ayşegül Acar İsa Uğur Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1803 1814 10.26677/TR1010.2021.820 Gezi ve İş Amaçlı Seyahatlerde Fiyat Adaleti ve Tüketim Duygularının Olumlu Yorum Yapma Niyeti Üzerine Etkisi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/514 <p>Bu çalışmada iki temel soruya yanıt aranmaktadır. Bunlardan ilki fiyat adaleti ve tüketim duygularının olumlu yorum niyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi ve hangi unsurun daha etkili olduğunun tespit edilmesidir. Diğeri ise fiyat adaleti ve tüketim duygularının olumlu yorum niyeti üzerindeki etkisinin seyahat amacına göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda PLS (Kısmi En Küçük Kareler) yöntemi kullanılarak bir model oluşturulmuştur. Sonuç olarak fiyat adaletinin ve tüketim duygularının olumlu yorum niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca olumlu yorum niyeti üzerinde tüketim duygularının fiyat adaletine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Seyahat amacının düzenleyici değişken olarak modele eklenmesi ile elde edilen sonuçlar, seyahat<br>amacının hem fiyat adaleti hem de tüketim duygularının olumlu yorum niyeti üzerine etkisinde düzenleyici rol oynadığını göstermiştir. İş amaçlı seyahatlerde fiyat adaletinin, gezi amaçlı seyahatlerde ise tüketim duygularının olumlu yorum niyeti üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir.</p> Engin Tengilimoğlu Yüksel Öztük Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1815 1832 10.26677/TR1010.2021.821 Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/516 <p>Bu araştırmada, 2019 yılı için 19 Akdeniz havzası ülkenin Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) bileşenlerine ait değerler üzerinden söz konusu ülkelerin destinasyon<br>rekabetçilik performansları MAIRCA ve MARCOS yöntemleri ile ölçülmüştür. Bulgulara göre, her iki yöntem kapsamında destinasyon rekabetçilik performansı en fazla olan ilk dört ülke içinde İspanya, Fransa, İtalya ve Portekiz’in, son dört ülke içinde ise Tunus, Lübnan, Bosna Hersek ve Cezayir’in olduğu gözlenmiştir. Ayrıca TTCI kapsamında ülkelerin destinasyon rekabetçilik performans değerleri, MAIRCA yöntemine kıyasla MARCOS yöntemi ile tespit edilen ülkelerin destinasyon rekabetçilik performans değerleri ile daha fazla pozitif yönlü ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu sonuca göre, TTCI’nın MAIRCA yöntemine kıyasla MARCOS yöntemi ile daha iyi açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Furkan Fahri Altıntaş Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1833 1856 10.26677/TR1010.2021.822 Sokak Lezzetleri Konusuyla İlgili Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/517 <p>Sokak lezzetleri, son yıllarda Türkiye’de ve Dünya’da turistik çekicilik unsuru olarak ön plana çıkmıştır. Bu konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda artmakta olduğu görülmektedir. Mevcut çalışma ile Türkiye’de sokak lezzetleri konusuyla ilgili olarak ilk yayının yapıldığı 2016 yılından 2021 yılı Nisan ayına kadar yayınlanan makaleler ve lisansüstü tezlerin bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler, Google Akademik, ULAKBİM veri tabanlarında yer alan, sokak lezzetleri ve sokak yemekleri anahtar kelimelerinin birlikte yer aldığı ulusal ölçekte yayınlanmış makaleler ve tezlerin, yayınlandıkları yıllar, türleri, enstitü, üniversite, ana bilim dalları, konu ve veri toplama yöntemleri açısından bibliyometrik analiz ile<br>incelenmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda, 25 makale ve 8 tez tespit edilmiştir. Sonuç olarak sokak lezzetleri ile ilgili yapılan çalışmalarının 2019 yılı itibariyle sayı olarak artış gösterdiği; gıda güvenliği, şehirlerin sokak lezzetlerinin envanteri, tüketici tercihleri, destinasyon tercihi ve imajı, festivallerin incelendiği görülmektedir.</p> Şaban Kargiglioğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1857 1873 10.26677/TR1010.2021.823 Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/519 <p>Bu araştırmanın temel amacı Çorum ili yerel halkının henüz emekleme aşamasında olan ve birçok alternatif türlere sahip, turizm olgusuna ve faaliyetlerine yönelik tutumunun ortaya koyulmasıdır. Bu doğrultuda uygulamalı bir nitelik taşıyan araştırmanın evrenini Çorum yerel halkı oluşturmaktadır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşma şansı zor olduğundan örneklem alma yoluna gidilmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen örneklemden verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizlerden, bağımsız örneklem t-testi, anova testi ve tukey testlerinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda ekonomik, sosyal ve çevresel bakımdan bazı demografik özelliklere göre turizme yönelik tutumlarda farklılıkların olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular doğrultusunda, Çorum yerel halkının<br>yüksek düzeyde turizm gelişimine yönelik olumlu tutuma sahip olduğu tespit edilmiştir.</p> Emre Aykaç Mehmet Tekeli Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1874 1895 10.26677/TR1010.2021.824 Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/520 <p>TaTuTa projesi (Tarım Turizm Takas), ekolojik tarım ile geçimini sağlayan çiftçi ailelerine gönüllü olarak finans, işgücü ve bilgi gibi konularda destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Proje, ziyaretçilere doğa dostu tarımsal üretim alanlarında yaşama ve öğrenme fırsatı sunarak ekolojik tarım uygulamaları hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda çiftlik sahipleri, tarımsal faaliyetlerde yer almak isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlayarak tarım turizmi imkânı sunmakta, turistler de bu çiftliklerde tarımsal üretime emek ve sermaye olarak katkı sağlamaktadır. Çalışmanın amacı, TaTuTa ekolojik çiftliklerinin, Covid-19 pandemisinin yarattığı krizi fırsata dönüştürebilme kabiliyetlerini belirlemek ve pandemi döneminde uyguladıkları stratejileri tespit etmektir. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 75 TaTuTa çiftliğinden 21 tanesinin yöneticilerine online görüşme formu gönderilerek veriler toplanmıştır. Buna göre, örneklem kapsamındaki çiftliklerden 11 tanesinin kriz ortamında risk almaktan kaçındığı ve herhangi bir strateji geliştirmediği, tarım turizmi faaliyetlerini ve ziyaretçi kabulünü durdurduğu saptanmıştır. Pandemiyi fırsata dönüştürmek isteyen ve risk alan 10 çiftliğin ise ürün genişletme, ürün farklılaştırma, tutundurma ve odaklanma gibi stratejiler geliştirerek krizi fırsata çevirmeyi başardıkları tespit edilmiştir.</p> Aliye Akın Adnan Akın Mehtap Baş Halil İbrahim Karakan Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1896 1911 10.26677/TR1010.2021.825 Temas Hipotezi Bağlamında Covid-19 Pandemisi Sonrası Çinli Turistlere Yönelik Çalışan Tutumlarının İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/521 <p>Tüm dünyada yaşamı ciddi bir anlamda etkileyen ve değiştiren COVID-19 pandemisinin, gruplar arasındaki ilişkilerde de önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda mevcut çalışmanın başlıca amacı, Covid-19 pandemisi öncesi Çinli turistlere yoğun bir şekilde ev sahipliği yapan Çanakkale ilinde faaliyet gösteren konaklama işletmesi çalışanlarının, Çinli turistlerle temas öncesi ve sonrası sahip oldukları tutumlarının Covid-19 sonrasında bir farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi sonucunda; seyahat kısıtlamaları bitip tekrar temas haline geçilmesi durumunda izlenecek yollara ilişkin öneriler getirilmesidir. Bu çerçevede Çanakkale ilinde faaliyet gösteren farklı konaklama işletmelerinin birbirinden farklı departmanlarında görev alan katılımcılarla yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler içerik<br>analizi ve betimsel analiz tekniklerinden yararlanılarak çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, katılımcıların sektörde çalışmaya başlamadan önce, Çinli turistlere yönelik sahip oldukları tutum ve düşüncelerin olumlu olduğu; fakat bu durumun sektörde çalışmaya başladıktan sonra değiştiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların Covid-19 pandemisi sonrası Çinli turistlere yönelik olumsuz tutumların ortaya çıktığı, bu durumu Çinli turistlerle ilişkilendirdikleri de belirlenmiştir. Araştırma sonucunda temas hipotezinden yola çıkarak Çinli turistlere yönelik temasın arttırılarak olumlu yönde değiştirilmesi adına bazı önerilerde bulunulmuştur.</p> Sedef Ece Batıbeki Gencay Saatcı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1912 1926 10.26677/TR1010.2021.826 Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/524 <p>Bu araştırmanın amacı, Chan (2008) tarafından geliştirilen Çevre Yönetimi Sistemi Engelleyicileri (Barriers of Environmental Management Systems) Ölçeğinin Türkçeye uyarlanmasıdır. Likert tipi 28 ifadeden oluşan ölçme aracı, iç ve dış engeller olmak üzere altı faktörlü yapıdadır. Ölçeğin uyarlanması sürecinde ilk aşamada dil geçerliliği için uzmanlar eşliğinde orijinal dilinden (İngilizce) Türkçeye çeviri ve geri çeviri yapılmıştır. İkinci olarak kapsam geçerliliğini sağlamak için konuyla ilgili uzman görüşleri alınarak öneriler doğrultusunda ölçek ifadelerinde gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Böylelikle ölçek pilot uygulama için uygun hale getirilmiştir. Çalışmanın evreni, Türkiye’de faaliyet gösteren ve herhangi bir çevre yönetim sistemi, programı ya da ödülüne sahip olmayan 2339 otel işletmesini kapsamaktadır. Bu doğrultuda 1-28<br>Şubat 2021 tarihleri arasında kolayda örneklemeyle ulaşılan 400 otel işletmesinin orta ve üst düzey yöneticisi ise çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada toplanan verilere geçerlik, güvenirlik, madde ve korelasyon analizi ile açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre, ölçekteki ifadelerin orijinal boyutlarına paralel olarak altı boyut altında yer alarak geçerli ve güvenilir bir yapı gösterdiği tespit edilmiştir.</p> Ahmet Baytok Mehmet Boyraz Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1927 1944 10.26677/TR1010.2021.827 Pamukkale’de Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Termal Otel İşletmelerine Yönelik EŞikayetlerin İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/525 <p>Günümüzde otel işletmesi tercih etmeden önce müşteriler genellikle çevrimiçi yorumlara bakmaktadırlar. Bu yorumlar içerisinde de olumlu yorumlardan ziyade daha çok olumsuz yorumlara göz gezdirmektedirler. Müşterilerin otel tercihlerinin belirlenmesinde daha önce oteli deneyimleyen ve yorumlarını paylaşanlar yol gösterici olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Pamukkale’de faaliyette bulunan 4 ve 5 yıldızlı termal otel işletmeleri hakkında, misafirlerin çevrimiçi ortamlarda yapmış olduğu şikâyetlerin kategorize edilmesi ve en çok yoğunlaştığı şikâyet konularının belirlenmesidir. Bu amaçla Pamukkale’de bulunan 12 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi hakkında Tripadvisor web sitesinde yapılan 474 olumsuz yorum içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Termal otel müşterilerinin yaptıkları e-şikâyetler farklı kategorilere ayrılmıştır. Kategoriler içerisinde şikâyeti en yoğun olanlar, hizmet, yiyecek/içecek, otel mimarisi ve personel kategorileridir. En çok şikayet alan konular ise; oda/banyo temizliği, yemek lezzeti ve personelin tutumudur. Çalışma sonunda otel işletmelerinin yapılan şikayetlere göre ürün ve hizmetleriyle ilgili gerekli iyileştirmeleri yapmaları, şikayet konularında önlemler almaları ve müşteri memnuniyetini sağlamaları hususunda öneriler sunulmuştur.</p> Mine Çimenci Ahu Yazıcı Ayyıldız Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1945 1960 10.26677/TR1010.2021.828 Anadolu Mutfak Kültüründe Gastronomik Kimlik Unsuru Olarak Bulgur ve Bulgur Yemekleri https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/526 <p>Coğrafi yapısı, topraklarında yetişen ürünler, iklim özellikleri ile çağlar boyu üzerinde yaşayan medeniyetlerin gelenek, görenek, örf, adetleri gibi birçok değişken Anadolu’nun gastronomik kimliğini oluşturmaktadır. Anadolu’nun gastronomik kimliğini şekillendiren yegane unsurlardan biride bulgur olarak görülmektedir. Bulgur ve bulgur yemeklerinin sosyo kültürel özellikler çerçevesinde değerlendirilmesi ve unutulmaya yüz tutmuş olanlarının gün yüzüne çıkarılarak folklorik özelliklerini tespit etmek bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın evrenini, Anadolu’da günümüzde de üretilmeye devam eden ya da unutulmaya yüz tutmuş bulgur yemekleri oluşturmaktadır. Kartopu örnekleme yöntemi aracılığı ile araştırmanın amacına uygun on beş bulgur yemeği çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, etnografı deseni kullanılarak çalışma desenlenmektedir. Sonuç olarak bulgur temalı yemekten on tanesinin özel günleri kutlamak, paylaşmak, neşe katmak amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.</p> Tuba Şahin Ören Adem Arman Özkan Erdem Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1961 1981 10.26677/TR1010.2021.829 Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/527 <p>Bu araştırmada temel olarak COVID-19 Pandemisinin devam ettiği günlerde turizm eğitimi alan lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve turizm sektörüne yönelik algıları ile çeşitli sosyo-demografik değişkenler arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Nicel yöntemin kullanıldığı bu çalışma, genel tarama modeline dayalı betimsel bir<br>araştırmadır. Araştırmaya ilişkin veriler, 2021 yılının Mayıs ayında çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında 453 anket toplanmış ve her bir anket doğruluğu, tutarlılığı ve tamlığı açısından bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme sonucunda araştırmacılarda güven duygusu oluşturmayan sekiz anketin veri setinden çıkarılmasına karar verilmiş ve 445 anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yüzde, frekans, aritmetik ortalama, t-testi ve Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) analizi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre pandemiye rağmen kariyeri ile ilgili geleceğe umutla bakan ve turizm sektöründe çalışmaya devam etmek isteyen öğrencilerin oranı yüksektir. Fakat bu süreçte lise mezuniyeti sonrası iş bulma umut ve inançlarının olmadığı&nbsp; görülmektedir. Aldıkları eğitimin yeterli olduğunu bu şekilde sektörde başarılı olabileceğine inanan öğrenci sayısı yüksektir. Öte yandan, pandemi sebebiyle turizm sektörünün güvenilir bir seçim olmadığını düşünenlerin oranı %44,7’dir. Sonuç olarak uzun vadede öğrencilerin büyük çoğunluğunun kariyer gelişimlerinde geleceğe umutla baktıkları ve bu durumu yüksek öğrenimlerine devam ederek perçinlemek istedikleri görülmektedir. Genel olarak ise öğrencilerin turizm sektörüne karşı olumsuz tutumlarının çalışma koşullarından kaynaklandığı tespit edilmiştir.</p> Nurhayat İflazoğlu İpek Itır Can Mehmet Nur Eymen Cevent Nisani Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 1982 2001 10.26677/TR1010.2021.830 Çalışanların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Mutluluğa Etkisi: Antalya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/528 <p>Bu çalışmada, turizm çalışanlarının mutluluk düzeylerinin saptanması ve sosyo-demografik değişkenlerin çalışanların mutluluk düzeylerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Uygulama, Antalya-Manavgat’ta bulunan 11 adet 5 yıldızlı otelde çalışan 307 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler Oxford Mutluluk Ölçeği-kısa formu (OHQ-SF) ve kişisel bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde güvenirlik analizi, faktör analizi, t-testi ve Anova analizi kullanılmıştır. Mutluluk ölçeğinin güvenilirlik değeri (Cronbach alfa) 0,711 olarak saptanmıştır. Faktör analizi sonucunda, mutluluk ölçeğinden orijinalinde olduğu gibi tek boyut elde edilmiştir. Analizler sonucunda, çalışanların mutluluk düzeyinin eğitim düzeyi, görev yapılan departman ve aylık ücret düzeyi bakımından farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Öte<br>yandan, çalışanların mutluluk düzeyi yaş, cinsiyet, medeni durum, turizm eğitimi alıp almama, işletmede ve sektörde çalışma süreleri ile kadro durumu bakımından farklılaşma göstermemektedir. Literatürde turizm çalışanlarının mutluluğuna dair sadece birkaç araştırmaya rastlanmış olması, bu çalışmaya özgünlük katmaktadır.</p> Boran Toker M. Bahadır Kalıpçı Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2002 2016 10.26677/TR1010.2021.831 Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/529 <p>Araştırmanın amacı, pandemi sürecinde kadın ve erkeklerin boş zamanlarını değerlendirme davranışlarının ortaya çıkarılması ve rekreatif etkinliklere katılım sıklıklarını tespit etmektir. Türkiye evreni içerisinde olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu yöntemiyle belirlenen 628 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın amacına yönelik 11 hipotez geliştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kadınların medeni durum, yaş, eğitim, gelir ve meslek; erkeklerin ise yalnızca yaş değişkenlerine göre boş zamanı değerlendirme davranışları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p&lt;0,05). Kadın ve erkeklerin boş zaman faaliyetlerine katılım sıklıkları arasında da farklılık tespit edilmiştir. Kadın ve erkeklerin boş zaman faaliyetlerine katılım sıklıklarına göre en belirgin fark “müzik dinlerim”, “dizi/film izlerim” ve “ailemle zaman geçiririm” faaliyetlerinde ortaya çıkmaktadır. Erkekler açısından ise en belirgin fark “spor müsabakası izlerim” faaliyetinde ortaya çıkmıştır.</p> Ebru Özlem Güven Ayşegül Çay Ramazan Özavcı Abdulmenaf Korkutata Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2017 2035 10.26677/TR1010.2021.832 Turizm Endeks Getirileri Arasındaki Oynaklık Geçişkenliği: BIST Turizm Endeksi ve Bazı Avrupa Ülkeleri Turizm Endeksleri Uygulaması https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/531 <p>Türkiye, turizm sektörü açısından Avrupa’ da önemli ülkelerden biridir. Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, İspanya ve Yunanistan ile turizm sektörü açısından rekabet halinde olan Türkiye’ de, turizm sektörü hisse senetleri endekslerinin bu rekabet ortamında volatilitelerinin diğer ülke endeksleriyle geçişkenliği de önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı İspanya turizm endeksi BCNR.BC, İtalya turizm endeksi FTITLMS ve Yunanistan turizm endeksi FTATTRA’nın volatilitelerinin Türk turizm endeksi volatilitesine etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada değişkenler arasındaki volatilite yayılımı, 19.06.2015 - 19.06.2020 tarihleri arasında günlük getiri serileri kullanılarak BEKK-GARCH modeli ile incelenmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre, FTATTRA endeksinden BIST turizm endeksine doğru, BİST turizm endeksinden FTATTRA endeksine doğru çift yönlü bir volatilite yayılımı bulunmuştur. Ek olarak FTITLMS ve BCNRBC endekslerinden BIST turizm endeksine doğru tek yönlü bir volatilite etkileşimi bulunmaktadır. BIST turizm endeksinden FTITLMS ve BCNRBC endekslerine doğru bir volatilite etkileşimi bulunamamıştır.</p> Hüseyin Başar Önem Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2036 2048 10.26677/TR1010.2021.833 Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/532 <p>Presenteizm, bir kişinin kendini fiziken ya da ruhen iyi hissetmemesine rağmen yaptığı işe devam etmesi sonucu ortaya çıkan bir olumsuzluktur. Örgütsel Bağlılık ise örgüt ile çalışanlarının değer ve çıkarlarının birleşmesi olarak ifade edilebilir. Bu doğrultuda çalışmada Adana İlinde faaliyet gösteren Yiyecek-İçecek İşletmelerinde istihdam edilen iş görenin maruz kaldığı Presenteizm durumunun Örgütsel Bağlılık düzeyleri üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığının ortaya konması amaçlanmıştır. Alan araştırmasında nicel desen tercih edilmiş ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. Veri analizinde frekans, güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analiz teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu presenteizmin örgütsel bağlılık ile herhangi bir anlamlılık ilişkisi tespit edilemezken, örgütsel bağlılığın alt boyutu olan normatif bağlılığın üzerinde negatif ve anlamlı yönde bir etkisi tespit edilmiştir.</p> Fatih Özdemir İsmail Demirci Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2049 2066 10.26677/TR1010.2021.834 Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/533 <p>Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde kahve işletmeleri popüler tüketim kültürünün odağı haline gelmektedir. Bu işletmeler sundukları hızlı ilişki ve uygun fiyatlar ile çoğunlukla "genç " tüketici grubu tarafından tercih edilmektedirler. Söz konusu bu genç tüketici grubu pazarlama ve tüketici davranışı açısından güncel araştırma konuları arasında yer almakta ve Z kuşağı tüketiciler olarak adlandırılmaktadır. Araştırmanın amacı Z kuşağı bireylerde hizmet kalitesi ve müşteri tatmininin tekrar satın alma niyetine etkilerini incelemektir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Çanakkale kent merkezinde yer alan iki adet Starbucks kahve dükkanından ürün satın alan 621 Z kuşağı tüketiciye anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SmartPLS 3.3.3. istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hizmet kalitesinin müşteri tatminini ve tekrar satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Benzer biçimde müşteri tatmininin de tekrar satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği ve hizmet kalitesi ile tekrar satın alma niyetini arasındaki ilişkide aracılık rolü oynadığı saptanmıştır.</p> Bilge Çavuşgil Sena Erden Ayhün Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2067 2085 10.26677/TR1010.2021.835 Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/534 <p>Turizm işletmelerinin rekabet gücünün değerlendirilmesinde ki önemli algılardan birisi de hijyendir. Hijyen, vücut bütünlüğü ve sağlığı için hastalıkları önleyici ve mevcut tehlikeleri ortadan kaldırıcı unsurları içinde barındırmaktadır. Konaklama işletmelerinin mutfak departmanında çalışan personellerin, kişisel hijyen bilgileri ve uygulamalarının yetersiz olması durumunda gıda kaynaklı hastalıklar yaygın sağlık sorunu haline gelmektedir. Bu çalışmada Şanlıurfa İl Merkezinde faaliyet gösteren otel, pansiyon, apart otel ve butik otel olmak üzere farklı statüdeki konaklama işletmelerinin mutfak departmanlarında çalışan personelin hijyen bilgisi ve uygulamalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında 17 konaklama işletmesine ulaşılarak 207 mutfak personeline anket formu uygulanmıştır. Anket formu üç bölüm ve toplam<br>40 sorudan oluşmaktadır. Yapılan analizler neticesinde; Araştırmaya katılan personelin temizlik açısından vücut banyosunun etkilerini, temizlik kurallarına uygun el yıkama yöntemini, diş sağlığını, burun temizliği için doğru uygulamayı bilmesine rağmen; el ve ayak tırnaklarının kesim şeklini, saç ve ayak temizliği için en doğru uygulamayı bilmediği sonucuna ulaşılmıştır.</p> Nazlı Özmen Arısoy Ercan İnce Atınç Olcay Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2086 2106 10.26677/TR1010.2021.836 Yayımla veya Yok Ol! Rekreasyon Yönetimi Araştırmaları Nereye Gidiyor? Bibliyometrik Bir Değerlendirme https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/535 <p>Bibliyometrik çalışmalar, seçilen bir konunun bütüncül bir resmini çizmek için son zamanlarda oldukça popüler hâle gelmiştir. Bu çalışma, gelişmekte olan bir bilim alanı olan Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nın lisansüstü tezlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nde (YÖK) kayıtlı 134 lisansüstü tez çalışması (2015-2021); yayın yılı, tez türü, araştırma alanı ve konusu, üniversite, araştırma yöntemi, araştırmada kullanılan ölçek türü, araştırmanın geçerlik ve güvenirlik durumu ve analiz tekniği çerçevesinde bibliyometrik değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Analizlere göre, çoğu yüksek lisans tezi olan tezlerin sayısında yıllar itibarıyla görece bir artış vardır. Sonuçlar, Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı’nda üretilen tezlerin çoğunlukla rekreatif faaliyetler ve rekreasyon katılımı üzerinde yoğunlaştığını göstermiştir. Ayrıca tezlerin araştırma alanlarının ağırlıklı olarak spor ve turizm olduğu tespit edilmiştir. Gazi Üniversitesi-Ankara Hacı Bayram Veli<br>Üniversitesi, en çok üreten üniversitedir. Son olarak, rekreasyon yönetimi alanındaki lisansüstü tezlerin nicel araştırma yöntemleriyle yürütüldüğü ancak veriler değerlendirilirken çoğu tezde herhangi bir geçerlilik uygulamasının yapılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca birçok araştırmacının normallik testlerini yapmamış olmalarına rağmen, parametrik testler uygulamaları da dikkat çekici bir diğer sonuçtur. Nitekim rekreasyon yönetimi çalışmaları henüz belirginleşme aşamasındadır ve başarmak için yapılacak çok iş vardır.</p> Arzu Toker Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2107 2126 10.26677/TR1010.2021.837 Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/536 <p>Çalışmada, Türkiye’nin Trakya Bölümü’nde yer alan Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illeri ile İstanbul ve Çanakkale illerinin sadece Avrupa yakasında faaliyetlerini sürdüren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan kadınların işletmelerinde algıladıkları “Kraliçe Arı Sendromu” düzeylerinin ölçülmesi ve ilgili kadın çalışanların demografik özellikleri ile “Kraliçe Arı Sendromu” boyutları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Belirlenen amaç doğrultusunda “Kraliçe Arı Sendromu” ve boyutlarıyla ilgili literatürde bir ölçek olmadığı fark edilmiş ve konuyla ilgili ölçek geliştirilerek, gerekli testler gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen ölçek 2019 yılının Ekim ayında Kırklareli (2 işletme), Tekirdağ (7 işletme), Edirne (2 işletme), Çanakkale (3 işletme) ve İstanbul’da (12 işletme) konaklama işletmelerinde çalışan 134 kadına kendilerinin cevaplandırdıkları anket formu şeklinde ulaştırılmıştır. Analiz sonucunda anket formlarından elde edilen veriler SPSS istatiksel paket programında analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda; kadın çalışanların kadınların yönetici olmasını olumsuz değerlendirdikleri, işletmelerinde erkekleri yönetici olarak daha başarılı buldukları, işletmelerinde erkek yöneticilerle çalışmayı daha kolay buldukları, işletmelerdeki kadın yöneticilerin kadın çalışanları engellediğini düşündükleri ve işletmelerinde<br>birden fazla kadın yönetici olmasını desteklemedikleri belirlenmiştir.</p> Onur Çelen Muharrem Tuna Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2127 2148 10.26677/TR1010.2021.838 Doğu Karadeniz’deki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/537 <p>İnternet ve sosyal medyanın iletişim ve bilgi edinme amaçlı yoğun kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketiciler işletme, ürün ya da hizmet ile ilgili yapılan yorumları inceleyebilmekte ve deneyimleriyle ilgili yorumlar yapabilmektedirler. Buna ek olarak çevrimiçi ortamlarda yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar tüketicilerin kararlarını etkileyebilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada Doğu Karadeniz’de yer alan beş yıldızlı otellere yönelik müşteri şikâyetlerinin kategorize edilerek ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tripadvisor.com ve sikayetvar.com web sayfalarında yer alan 520 adet şikâyet içeren yorum nitel araştırma yöntemi kullanılarak içerik analizi tekniğiyle incelenmiş ve 1312 şikâyet kategorize edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda müşteri şikâyetleri 5 ana ve 28 alt kategoriye ayrılmıştır. Çalışma<br>sonucunda en yüksek şikâyet alan konuların oda ekipman ve malzemeleri, yiyecek-içecek çeşitliliği, fiyatlandırma, yabancı müşteriler lehine ayrımcılık yapılması, personel tutum ve davranışı ve havuz, SPA, hamam olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın sadece “tripadvisor.com” ve “şikayetvar.com” web sayfalarında ki şikâyetleri içermesi bu araştırmanın kısıtı olarak görülmektedir.</p> Ömür Uçar Mustafa Kırhasanoğlu Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2149 2165 10.26677/TR1010.2021.839 Turist Rehberlerinin Kültürel Miras Aktarımında Hikâye Anlatıcılığının Rolü https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/538 <p>Çalışma ile turist rehberlerinin kültürel miras aktarımı esnasında hikâye anlatımının rolünü incelemek amaçlanmıştır. Sürdürülebilir değerler, oldukça önem kazanmış durumdadır. Bu bağlamda, kültürel mirasın da sürdürülebilir olması oldukça önem taşımaktadır. Turist rehberleri bu açıdan ele alındığında, kültürel mirası gelecek nesillere aktaran anlatıcılardır. Bu nedenle, destinasyonlara ait hikâyelerin, turistler üzerinde nasıl bir rol oynadığını belirlemek adına, doğrudan bu hikâyeleri anlatarak tepkileri gözlemleme fırsatı olan turist rehberleri ile görüşülmüştür. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden vaka çalışması desenine dayanarak hazırlanmıştır. Veriler, aktif olarak turist rehberi olarak görev yapan 16 kişiden, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığı ile toplanmıştır. Elde edilen veriler için içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; hikâye anlatımı, kültürel mirası aktarma sürecini çok daha ilgi çekici, akılda kalıcı, eğlenceli ve bilgilendirici kılmaktadır. Sonuçlar ışığında bir model<br>geliştirilmiştir. Model üzerinde, hikâye anlatımının ise hem turist rehberleri (anlatıcı) hem de turistler (dinleyici) açısından rolleri verilmiştir. Hikâye anlatımı sonrası çıktılar ise turistler, turist rehberleri ve kültürel miras bağlamında incelenmektedir.</p> Büşra Kaya Kurban Ünlüönen Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2166 2179 10.26677/TR1010.2021.840 İstanbul Otellerinde İşyerinden Ayrılma Niyetini Etkileyen Faktörler: İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Belirlenmesi https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/539 <p>Araştırmanın amacı otel kategorileri ve işgören gruplarına bağlı olarak işten ayrılma niyetinin kaynaklarını belirlemek ve elde edilen bulguların ışığında, farklı ihtiyaçlara yönelik etkin insan kaynakları (İK) yönetimi stratejileri önermektir. Araştırma, İstanbul ilinde bulunan 38 şehir otelinin işgören (n1=707), yönetici (n2=137) ve İK departmanlarından toplanan verilerin ışığında gerçekleştirilmiştir. Bulgular otel kategorilerine ve işgören gruplarına göre işten ayrılma niyetinde anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu çerçevede, özellikle eğitimli işgörenlerin gelişmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak için koçluk ve mentörlük faaliyetlerinin geliştirilmesi;<br>yöneticiler için ise işverene güveni pekiştirmek için zamanında açık ve doğru iletişimin sağlanması tavsiye edilmektedir. İşgören ve yöneticilerin işyerinden ayrılma niyetinin, üç yıldızlı otellerde diğer otel kategorilerine göre daha düşük olduğu görülmüş, diğer oteller için işgörenlerin özerkliği artırıcı İK uygulamaları önerilmiştir. Öneriler yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bulguları yönetim alanında bağlamsal yaklaşımı desteklemiş ve teorik bilgi birikimine katkıda bulunmuştur.</p> Burçin Hatipoğlu Kıvanç İnelmen Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2180 2199 10.26677/TR1010.2021.841 Yerel Halkın Potansiyel Turizm Gelişimi Arzusu: Antalya’da Bir Araştırma https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/541 <p>Bu çalışmanın amacı Antalya yerel halkının potansiyel turizm gelişimi arzusunu (potansiyel turizm gelişim ölçeği tarafından hesaplanan) belirlemektir. Bu bağlamda bu çalışma, yerel halkın (n= 660) mevcut turizm gelişimine karşı tutumlarını (turizm etkileri tutum ölçeği tarafından hesaplanan), bu tutumlara nelerin sebep olduğunu ve yerel halkın turizme karşı davranışlarının onların potansiyel turizm gelişimi arzularını nasıl etkilediğini değer-inanç-norm (DİN) kuramına başvurarak belirlemeye çalışan bir model sunar. Yapısal eşitlik modellemesi (YEM) sonuçlarına göre yerel halkın turistlerle olan yakınlığı/samimiyeti (duygusal dayanışma ölçeği tarafından hesaplanan) onların mevcut turizm gelişimine yönelik tutumlarının (R2 SMC turizmi geliştirme desteği için %52 ve topluma katkı için %60 tır) öncüsü olmuştur. En nihayetinde, yerel halkın mevcut turizm gelişmelerine yönelik tutumları onların potansiyel turizm gelişimi arzularını (R2 SMC sürdürülebilir turizm gelişmesi için %14 ve hizmet turizmi gelişmesi için %12) açıklamaktadır.</p> Emrullah Erul Telif Hakkı (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-09-07 2021-09-07 5 3 2200 2216 10.26677/TR1010.2021.842