Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ozan Güngör
Hakan Atay

Özet

Zincir otellerde çalışma ortamındaki örgütsel iklim ile mutfak departmanı yöneticisinin sergilediği ve departman çalışanlarının algıladığı liderlik stili arasında anlamlı bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceye bağlı olarak araştırmanın amacı; zincir otel işletmelerinde mutfak departmanlarındaki örgütsel iklim ve mutfak şeflerinin liderlik stilleri arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda zincir otel işletmelerinde örgütsel iklim ile liderlik, stillerinin ne derecede ilişkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir tarama modeli olup ampirik yaklaşım tercih edilmiştir. Nicel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. Veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu demografik sorular (10 soru), örgütsel iklim (25 ifade) ve liderlik stilleri (34 ifade) ölçekleri ile toplamda üç bölümden oluşmaktır. Araştırmanın evrenini oluşturan 16 tesisli zincir otel işletmesinin 12 tesisinde yer alan çalışanlar örneklem olarak alınmıştır. Bu araştırmanın temel amacı olan, örgütsel iklim ile liderlik stilleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlenmeye yönelik olarak yapılan Pearson Korelasyon Analizi sonucuna göre, örgütsel iklim ile liderlik stilleri arasında pozitif ve orta düzeyli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güngör, O., & Atay, H. (2021). Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 995–1011. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/114
Bölüm
Makaleler