Türk Turizm Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “Makale Yazım Kuralları” üzerinden hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni

A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (4 yandan 3 cm) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi makale sayfa sayısı ilk sayfadan son sayfaya 20 sayfa ile sınırlandırılmaktadır. Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı 1,0 seçilmelidir.

Yazı Tipi

Palatino Linotype, Ana başlıklar 11 punto, metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Öz

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü en az 120 en fazla 150 kelime olmalıdır. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir.

GİRİŞ

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatürdeki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Giriş bölümünün son paragrafında araştırmanın temel amacı açıklanmalıdır.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE/LİTERATÜR

Bu kısımda, çalışma ile ilgili önceki araştırmalar tekrara kaçmadan bu çalışmaların sonuçları, göz ardı ettikleri veya katkıları bağlamında bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu kısımda araştırmayı yapmaya yönlendiren problemin ortaya konulması da beklenmektedir.

YÖNTEM

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

KAYNAKÇA

Çalışmada faydalanılan kaynaklar eksiksiz bir şekilde ve sadece metinde kullanılan kaynaklara yer verilmek şartıyla gösterilmelidir. Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.  Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır.

Tablo başlıkları ve metin 10 punto olmalıdır.

Tablo ve numarası koyu olmalıdır. Örnek: Tablo 1. Tablo Başlığı

Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto olmalıdır.

Şekil ve numarası koyu olmalıdır. Örnek: Şekil 1. Şekil Başlığı

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİM ŞEKLİ

Kitap
Kaynakça Gösterimi:
 Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Alıntı Gösterimi: (Tengilimoğlu ve Öztürk, 2016:8)

Kitap İçi Bölüm
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
Alıntı Gösterimi: (Öztürk, 2013:10)

Çeviri Kitap
Kaynakça Gösterimi:
 Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.
Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015:312)

Tek Yazarlı Makale
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.
Atıf gösterimi: (Öztürk, 2001:44)

İki Yazarlı Makale
Kaynakça Gösterimi:
 Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.
Atıf gösterimi: (Pelit ve Öztürk, 2010:55)

İkiden Fazla Yazarlı Makale
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.
Atıf gösterimi: (Öztürk vd., 2008:385)

Tez
Kaynakça Gösterimi:
 Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Atıf gösterimi: (Ayaz, 2011:99)

Uluslararası Bildiriler
Kaynakça Gösterimi:
 Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.
Atıf gösterimi: (Usakli ve Ozturk, 2017:68)

Ulusal Bildiriler
Kaynakça Gösterimi:
 Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.
Atıf gösterimi: (Öztürk ve Kılıç, 2008:250)

Web
Kaynakça Gösterimi:
 Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].
Atıf gösterimi: (Andress and Harrison, 2011)
Kaynakça Gösterimi: http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].
Atıf gösterimi: (www.istekobi.com.tr)

KAYNAKÇA

Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.

Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.

Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.

Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.

Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.