Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Çavuş
Pınar Aker

Özet

İş-aile çatışmasını; iş ve aile arasındaki rollerin birbirleriyle uyumsuz olması sonucunda ortaya çıkan bir tür karşılıklı çatışma olarak tanımlamak mümkündür. İş-aile çatışması; zaman, gerilim ve davranış temelli iş-aile çatışması olarak 3 boyutta ele alınmaktadır. Bu çalışmada Malatya ilinde bulunan 3-4 ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının iş-aile çatışma düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışanların demografik özelliklerinin iş-aile çatışmasının alt boyutlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği tespit edilmeye çalışılmıştır. Anketler sonucunda elde edilen verilere güvenirlilik analizi ile beraber iki değişkenli gruplar için bağımsız örneklem Ttesti, ikiden fazla değişken olan gruplar için tek faktörlü varyans analizi uygulanmıştır. Ayrıca ikiden fazla gruplar için çoklu karşılaştırma testlerinden Tukey ve Bonferroni testinden yararlanılmıştır. Buna göre iş-aile çatışmasının boyutları, katılımcıların çocuk sahibi olmaları ve gelir düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilirken; cinsiyetleri, eşlerinin çalışma durumu, sektörde çalışma süreleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çavuş, A., & Aker, P. (2021). Malatya İlinde Bulunan 3- 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanlarının İş-Aile Çatışma Düzeylerinin Ölçülmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1485–1500. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/145
Bölüm
Makaleler