Aşçıların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Kars İlinde Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serkan Naktiyok
Erman Kaygın
Ethem Topçuoğlu

Özet

Aşçılık mesleği, aynı tadın sağlanması ve işletmenin devamlılığı açısından önemli bir sanat dalıdır. Tükenmişlik kavramı aşçıların performansını düşüren onların yapacakları işlerden uzaklaşmasına neden olan ve verimliliği azaltan bir kavramdır. Yapılan çalışmada yoğun ve ağır şartlar altında çalışan aşçıların tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle literatür taraması yapılarak aşçılar üzerine böyle bir çalışmanın daha önce yapılmadığı tespit edilerek literatüre katkı sağlamak maksadıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Kars ilinde bulunan 127 aşçıya uygulanan Maslach Tükenmişlik Anketi sonucunda elde edilen veriler ışığında aşçıların tükenmişlik düzeylerinin tespiti sağlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşçılar arasında tükenmişlik alt boyutlarında cinsiyete, medeni hal, eğitim durumuna göre herhangi bir anlamlı farklılığın olmadığı belirlenmiş, deneyime, gelir durumuna ve yaşa göre ise tükenmişlik düzeylerinde kısmen anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan aşçıların duygusal tükenme alt boyutunda ortalamasının (x̄: 1.54), duyarsızlaşma alt boyutunda ortalamasının (x̄:1,59) ve kişisel başarı alt boyutunda ortalamasının (x̄:2,04) olduğu belirlenmiştir. Bunların bir sonucu olarak aşçıların düşük düzeyde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Naktiyok, S., Kaygın, E., & Topçuoğlu, E. (2021). Aşçıların Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Kars İlinde Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 85–99. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/164
Bölüm
Makaleler