Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Yerel Halkın Tutumları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cenk Murat Koçoğlu
Ömer Saraç
Orhan Batman

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, Safranbolu’da yaşayan yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Bir diğer amacı ise, sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik boyutlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde edebilmek için anket tekniğinden yararlanılmış ve 390 adet anket toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde analizleri, faktör, karşılaştırmalı analizler, korelasyon ve tanımlayıcı istatistik tekniklerden yararlanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda ortaya altı boyut çıkmıştır. Bunlar; çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir planlama, ziyaretçi memnuniyeti, ekonomik fayda, yerel halka fayda ve sosyal maliyetlerdir. Bu boyutlardan sadece sosyal maliyet algısı düşük çıkmıştır. Boyutlar arasında yapılan karşılaştımalı analizlerde ise çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir planlama haricindeki boyutların turizmden gelir sağlama durumlarına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Boyutlar arasındaki regresyon analizine göre; sosyal maliyet dışındaki boyutlar kendi aralarında anlamlı ve pozitif ilişki içerisindedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Koçoğlu, C. M., Saraç, Ömer, & Batman, O. (2021). Safranbolu’da Sürdürülebilir Turizm Gelişmesine Yönelik Yerel Halkın Tutumları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 202–219. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/171
Bölüm
Makaleler