İlişkisel Sosyal Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Turizmi İşletmelerinde Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İlker Kılıç
Elif Şenel

Özet

Sosyal sermaye kavramı, son yıllarda araştırmacıların dikkatini çeken konular arasında yer almaktadır. Ancak turizm alanyazında sosyal sermaye araştırmalarının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda araştırmada sosyal sermayenin alt boyutları arasında yer alan ilişkisel sosyal sermaye ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, Eskişehir ilinde yer alan sağlık turizmi işletmelerinin tüm çalışanlarından (N: 286) oluşmaktadır. Evrenin ulaşılabilir olmasından dolayı tam sayım gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışanların tamamıyla yüz yüze anket yapılmış ve analize uygun bulunan 200 anketten elde edilen veriler yorumlanmıştır. Araştırma bulguları; ilişkisel sosyal sermaye ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kılıç, İlker, & Şenel, E. (2021). İlişkisel Sosyal Sermayenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Sağlık Turizmi İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 474–485. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/428
Bölüm
Makaleler