Yetenek Yönetiminin İşgören Güçlendirmeye Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Altınöz
Demet Çakıroğlu

Özet

Günümüz teknolojisinin hızlı değişimiyle birlikte ortaya çıkan yeni üretim ve hizmet yöntemleri, insan kaynaklarının bu süreçte başka yetkinliklere de sahip olmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda mentorluk ve kolaylaştırıcı liderlik yaklaşımları, işgören güçlendirme uygulamalarına etkili bir motivasyon sağlamaktadır. Diğer taraftan rekabet avantajı sağlayacak yetenekli çalışanların işletmeye çekilmesi, istihdam edilmesi ve elde tutulması insan kaynakları departmanının önceliklerinden biri olmaktadır. Küreselleşmenin etkisi ile birlikte pazarlarda meydana gelen değişimler ile yetenekli çalışanları elde tutmak giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle varlığını sürdürmek isteyen işletmeler için yetenek yönetimi bir zorunluluk olup, uzun vadeli ve sistemli bir çalışmayı gerektirmektedir. Araştırmanın amacı, söz konusu sürece katkı sağlamak ve yetenek yönetiminin işgören güçlendirmesine olan etkisini tanımlamaya çalışmaktır. Çalışmada, çalışanların işgören güçlendirme ve yetenek yönetimi algılarının işletmenin yıldız sayısına göre ve çalışanların çalışma süreleri ile eğitim durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı da ayrıca araştırılmaktadır. Araştırma, faaliyetlerini Ankara’da sürdüren dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanlarına uygulanmıştır. Ölçekler aracılığıyla elde edilen veriler istatistik programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yetenek yönetiminin işgören güçlendirmesine pozitif etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca işgören güçlendirmeye dört yıldızlı işletmelerde daha fazla rastlanılırken beş yıldızlı işletmelerde yetenek yönetimi uygulamalarının daha yoğun olduğu görülmektedir. Araştırmanın, uygulayıcılara ve alandaki teorik çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altınöz, M., & Çakıroğlu, D. (2022). Yetenek Yönetiminin İşgören Güçlendirmeye Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 106–120. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.943
Bölüm
Makaleler