Örgüt İklimi, Yenilikçi Davranış ve Bireysel Yaratıcılık İlişkisi: Türkiye’de Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ekrem Aydın
Emre Çilesiz

Özet

Bu çalışmanın amacı otel işletmelerinde örgüt iklimi ve yenilikçi iş davranışı ilişkisinde bireysel yaratıcılığın aracı rolünü araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda İstanbul’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 402 katılımcıdan veri toplanmıştır. Araştırma modelinin test edilmesinde Jamovi (1.6.9) yazılımı kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre örgüt iklimi bireysel yaratıcılık ve yenilikçi davranış ile pozitif ilişkilidir. Ayrıca, bireysel yaratıcılık da yenilikçi davranış ile pozitif ilişkilidir. Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir sonuç ise bireysel yaratıcılığın örgüt iklimi ile yenilikçi davranış arası ilişkide aracılık rolü üstlenmesidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aydın, E., & Çilesiz, E. (2022). Örgüt İklimi, Yenilikçi Davranış ve Bireysel Yaratıcılık İlişkisi: Türkiye’de Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 266–280. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.951
Bölüm
Makaleler