Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı ile İlişkisinde Dönüşümcü Lider ve Demografik Bazı Değişkenlere Göre Farklılığının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filiz Arslan
Ahmet Ferda Çakmak

Özet

Çalışmanın amacı, yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmanın ikincil amacı ise bu ilişkinin demografik bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini bulgulamaktır. Araştırma Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin yiyecek içecek bölümlerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki gözlenmiştir. Farklılık analizi sonucunda, yaş ve eğitim değişkenleri ile yenilikçi iş davranışı ve dönüşümcü liderlik algılamaları arasında anlamlı bir farklılık gözlenirken; çalışılan bölüm ile sadece dönüşümcü liderlik arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Cinsiyet ve işletmede bulunulan pozisyon ile araştırma değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arslan, F., & Çakmak, A. F. (2021). Yiyecek-İçecek Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı ile İlişkisinde Dönüşümcü Lider ve Demografik Bazı Değişkenlere Göre Farklılığının İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 220–235. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/64
Bölüm
Makaleler