Hatay İlinin Gastronomi Turizmi Gelişmişlik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Doğan
Maruf Yılmaz

Özet

7500 yıllık tarihi birikimi ile zengin bir mutfak kültürüne sahip Hatay, Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyon merkezlerinden biri olma yolunda ilerlemektedir. Bu çalışma ile Hatay’ın gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmış olup “Gastronomi Turizmi Gelişmişlik Düzeyi” ölçeği ile oluşturulan anket uygulanmıştır. İlk yapılan istatistiki analizler ile KMO Barllett değerinin .70’in üstünde, anlamlılık değerinin .05’ten küçük ve sonuçta ölçeğin faktör analizine uygun olduğu belirlenmiştir. Daha sonra yapılan Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile orijinal ölçekten farklı 34 sorudan oluşan dört faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Son olarak katılımcılardan gelen verilere göre ölçek ve alt boyutlarında gruplar arasındaki farklılıkları ölçülmüştür. Gastronomi kültürü ve nitelikli personel alt boyutunda, gastronomi kültürü, ürün tanıtımı ve gastronomi turizmi gelişmişlik ölçeğinde ve gastronomi kültürü ve ürün tanıtımında anlamlı bir farkın olduğu belirlenmiştir (p<.05). Sonuç olarak gastronomi turizmi odaklı, kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve gastronomi turizmi gelişmişlik düzeyinin belirlenmesi ile Hatay turizmi pozitif ivme kazanabilecektir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Doğan, M., & Yılmaz, M. (2022). Hatay İlinin Gastronomi Turizmi Gelişmişlik Düzeyinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1146–1164. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1143
Bölüm
Makaleler