İşgörenlerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Orkun Eral
Hakan Koç

Özet

Küreselleşen dünya ve kapitalizmin hakim olduğu günümüz şartlarında, her sektörde olduğu gibi turizm sektörü işgörenleri yoğun iş temposu içinde çalışmaktadırlar. Sosyal hayatlarındaki iyi olma hali, fiziksel aktivitelere katılımları ve yaşam kalitelerinin yüksek olması genel hayat memnuniyetini pozitif yönde etkilemektedir. Araştırmanın amacı, konaklama işletmesinde çalışan işgörenlerin yaşam kalitelerinin örgütsel bağlılıklarına etki düzeyinin belirlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2019 yılında Ankara’da bulunan otel işletmelerindeki işgörenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini kolayda örneklem alma yöntemiyle 10 konaklama işletmesinde 402 işgören oluşturmaktadır. Elde edilen veriler korelasyon analizi, t-testi ve anova testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda işgörenlerin yaşam kaliteleri ile örgütsel bağlılık seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer yandan yaş değişkeni, cinsiyet değişkeni, medeni durum değişkeni, hizmet süresi değişkeni ve öğrenim durumu değişkeninde hem yaşam kalitesi algısı hem de örgütsel bağlılık algılarında bir farklılaşma rastlanamamıştır. Buna karşın gelir durumu, turizm eğitimi almış olmak, işini isteyerek seçmiş olmak değişkenleri açısından ise hem yaşam kalitesi algısında hem de örgütsel bağlılık algısında anlamlı farklılaşmalar tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eral, O., & Koç, H. (2021). İşgörenlerin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1589–1607. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/151
Bölüm
Makaleler