Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Motivasyonuna Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracılık Rolü: İstanbul’daki Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nilüfer Vatansever Toylan
Nihal Yılmaz

Özet

Bu çalışmada, otel çalışanlarına uygulanan psikolojik güçlendirme unsurlarının kariyer motivasyonuna olan etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca psikolojik güçlendirme ve kariyer motivasyonu arasındaki ilişkiye yöneticiye duyulan güvenin aracılık ilişkisi de incelenmiştir. Bu amaçla İstanbul’daki 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerde bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında nicel araştırma yöntemlerinden olan anket tekniği kullanılarak 2018 yılı Haziran-Temmuz aylarında örneklem olarak seçilen otel işletmelerine gidilmiş ve yüz yüze ve çevrimiçi tekniği ile veriler elde edilmiştir. 409 otel çalışanından kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplanan veriler, SPSS 25 ve AMOS paket programları kullanılarak; tanımlayıcı istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi, yapısal eşitlik modellemesi ve aracılık testleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, psikolojik güçlendirmenin kariyer motivasyonu ile ilişkili olduğu ve yöneticiye duyulan güvenin bu ilişkiye kısmi aracılık ettiği sonucuna varılmıştır. * Bu çalışma, 27. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresinde genişletilmiş özet olarak sunulmuş ve bildiri kitapçığında yayınlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Vatansever Toylan, N., & Yılmaz, N. (2021). Psikolojik Güçlendirmenin Kariyer Motivasyonuna Etkisinde Yöneticiye Güvenin Aracılık Rolü: İstanbul’daki Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 15–30. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/160
Bölüm
Makaleler