Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Birol Öztürk
Emre Ergün

Özet

Bu çalışmada konaklama işletmelerinin, turizm sektöründe önemli bir paydaşı olan seyahat acentelerini tercihlerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Araştırma evrenini, Fethiye ve Marmaris’te faaliyette bulunan konaklama işletmesinde istihdam edilen üst ve orta düzey yöneticiler oluşturmaktadır. Anket tekniği kullanılarak 400 konaklama işletmesi yöneticisinden amaçlı örnekleme yoluyla veri toplanmıştır. Tam ve eksiksiz cevaplanan 354 anket değerlendirilmiştir. Elde edilen bu verilere sırasıyla; frekans ve yüzde, faktör analizi, t-testi ve ANOVA analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda konaklama işletmelerinin seyahat acentelerini tercihlerinde etkili olan faktörler beş boyut olarak tespit edilmiştir. Bunlar; “Satış Artırma”, “Tanıtım ve Fiyat”, “İletişim ve Memnuniyet”, “Pazar Farklılığı” ve “Pazar Talebi” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu faktörlerin konaklama işletmesi özelliklerine ve yöneticilerinin demografik durumlarına göre farklılık gösterip göstermediği de test edilmiştir. Buna göre; yöneticilerin çalıştıkları konaklama işletmesinin belge durumu, faaliyet süresi ve çalışılan seyahat acentesi sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve işletmedeki pozisyonlarına göre ise herhangi bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. * Bu çalışma Birol ÖZTÜRK’ün Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü tarafından 2018 yılında kabul edilmiş olan “Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, B., & Ergün, E. (2021). Konaklama İşletmelerinin Seyahat Acentalarını Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 946–963. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/217
Bölüm
Makaleler