Çift-Körleme Hakemlik Sürecinin Etkinliği Konusunda Turizm Akademisyenlerinin Düşünceleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Eray Polat

Özet

Hakemli dergilere gönderilen çalışmalar, çeşitli açılardan kontrol edilmesi amacıyla hakemlik süreci adı verilen denetime tabi tutulmaktadır. Çift-körleme hakemlik süreci (ÇK) de bu süreçlerden biri olarak, turizm disiplininde yer alan bilimsel dergilerce baskın bir şekilde tercih edilmektedir. Ancak son yıllarda ÇK, çeşitli açılardan eleştirilere konu olmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, turizm akademisyenlerinin ÇK hakkındaki düşüncelerini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemlerinin benimsendiği araştırmada, 20. Ulusal Turizm Kongresinin bilim kurulunda yer alan akademisyenler, evreni oluşturmaktadır. Evrenin ulaşılabilir büyüklükte olması nedeniyle örneklem alınmamıştır. Veri toplama amacıyla katılımcılarla elektronik ortamda görüşülerek uygulanan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Sonuçlara göre turizm akademisyenlerinin büyük kısmı (%69), ÇK’nın, hakem denetimi açısından yeterli olduğunu düşünmektedir. Ayrıca süreç, objektiflik ve kalite güvencesi sağlaması yönünden avantajlara; zaman ve hakemlerin özensiz/dikkatsiz inceleme yapabilmesi yönüyle dezavantajlara sahiptir. Sürecin, editör ve hakemlerin alacağı birtakım önlemlerle daha iyi hale gelebileceği akademisyenlerce öngörülmektedir. * Bu çalışma, 16-19 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 20. Ulusal Turizm Kongresinde sunulmuş sözel bildirinin genişletilmiş ve güncellenmiş halidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Polat, E. (2021). Çift-Körleme Hakemlik Sürecinin Etkinliği Konusunda Turizm Akademisyenlerinin Düşünceleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 979–991. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/219
Bölüm
Makaleler