Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hüseyin Şenerol
Ayten Akatay

Özet

Turizm literatüründe pazar odaklılık ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar müşterilerin işletmelerin odağında olması gerekliliği vurgulanmıştır. Oysa turizm sektörünün kırılgan yapısı ve sunulan paket ürünün bileşik yapısı paydaşlar arasında işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Otel işletmelerinde paydaş odaklılığın işletme performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışmanın temel amacı, pazarlamanın odağında birçok paydaşın olması gerektiğini ortaya koymaktır. Araştırma evreni olarak Antalya ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu işletmelerin çeşitli yönetim kademelerinde görev alan yöneticiler oluşturmaktadır. Çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler istatiksel analiz teknikleriyle değerlendirilmiştir. Hipotezlerin doğruluğunu test etmek amacıyla oluşturan regresyon analizlerinin sonucuna göre paydaş odaklılık hem işletme performansına hem de işletme performansının alt boyutlarına olumlu ve anlamlı etkilemektedir. Ayrıca paydaş odaklılığın alt boyutlarından müşteri, tedarikçi ve hissedar odaklılığın işletme performansını olumlu ve anlamlı etkilediği tespit edilirken, yerel yönetim odaklılığın işletme performansının anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.


* Bu çalışma Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından kabul edilen “Konaklama İşletmelerinde Paydaş ve Yenilik Odaklılığın İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri’’ adlı doktora tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şenerol, H., & Akatay, A. (2021). Otel İşletmelerinde Paydaş Odaklılığın İşletme Performansı Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1090–1108. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/226
Bölüm
Makaleler