Festivallerin Sosyal Etkileri ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Deniz Demir
Hüseyin Özdemir

Özet

Bu araştırmada festivallerin sosyal etkileri, katılımcı memnuniyeti ve festivallerin sosyal etkileri ile katılımcı memnuniyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın evreni Adana ilinde 3-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen Nisan’da Adana'da 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı katılımcılarıdır. Araştırmanın örneklemi araştırmaya katılmayı kabul eden 454 katılımcıdır. Araştırmada betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan 454 katılımcı tarafından cevaplandırılan anketin istatistikî analizi IBM SPSS 22 istatistik paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımı, betimsel istatistikler, t-testi, tek yönlü varyans analizi testleri ve korelasyon analizi testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda festival katılımcıların festivalin sosyal fayda boyutuna ilişkin algılamalarının sosyal maliyet boyutundan daha yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcıların cinsiyetlerine göre sosyal fayda, sosyal maliyet ve festival yönelik memnuniyet açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı kadın ve erkek katılımcıların bu faktörleri aynı biçimde algıladığı görülmüştür. Festivalden gelir elde edenlerin festivalden gelir elde etmeyenlere göre festivalin sosyal fayda boyutunu daha yüksek, sosyal maliyet boyutunu daha düşük olarak algıladıkları görülmüştür. Festivale geliş sayısı arttıkça festivale yönelik genel memnuniyetin daha da arttığı, festival en fazla gelenlerin genel memnuniyetlerinin en yüksek olduğu görülmüştür. Kadınların erkeklerden, bekarların evlilerden ve yerel halkın festivale dışardan gelenlere göre memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca festival katılımcılarının sosyal fayda boyutu algıları ve sosyal maliyet boyutu algıları ile memnuniyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Demir, D., & Özdemir, H. (2021). Festivallerin Sosyal Etkileri ve Festival Memnuniyeti: 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1402–1419. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/245
Bölüm
Makaleler