Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Kemal Yılmaz
Ali Vahidli

Özet

Geleneksel pazarlamaya kıyasla daha yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşım olan deneyimsel pazarlama, sadece tüketici istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaz, aynı zamanda tüketim sürecini eşsiz bir deneyim haline getirmeyi de amaçlar. Ekonomik değer dizisinin en üst çıktısı olan deneyim, artık kişiselleştirmenin daha ötesine geçerek ve tüketici ile daha çok iş birliğine dayanarak, tüketicinin hem tasarım hem üretim süreci içerisinde bulunmasını öngörmektedir. Bu çalışma, deneyimsel pazarlama faaliyetleri sonucu tüketicilerin yaşadıkları deneyimlerin, deneyim memnuniyeti ve başkalarına tavsiye etme niyetine yönelik etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler, Samsun Golf Kulübünde golf oynayan oyunculara anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen veriler, IBM SPSS 22 ve Smart PLS 3.0 istatistik paket programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, deneyimsel pazarlama boyutlarından duygusal ve davranışsal deneyimlerin deneyimsel memnuniyeti olumlu yönde etkilediği; ancak duyusal, düşünsel ve ilişkisel deneyimlerin deneyimsel memnuniyeti etkilemediği ortaya çıkmıştır. Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu ise, deneyimsel pazarlama boyutlarından duygusal ve ilişkisel deneyimlerin tavsiye etme niyetini olumlu yönde etkilediğini; duyusal, davranışsal ve düşünsel deneyimlerin ise, tavsiye etme niyetini etkilemediğini ortaya koymuştur. Son olarak deneyimsel memnuniyetin tavsiye etme niyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.


* Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında hazırlanan yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmaz, M. K., & Vahidli, A. (2021). Deneyimsel Pazarlamanın Tüketicilerin Deneyimsel Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyetine Etkisi: Samsun Golf Kulübü Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1454–1476. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/248
Bölüm
Makaleler