Liderle Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Önbüro Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sine Erdoğan
Bilal Coşkun

Özet

Ülkemizin hızlı büyüme gösteren iş alanlarından biri olan turizm sektöründe, işten ayrılmalar ve bunun sonucunda meydana gelen işgücü devir hızı oranının yüksekliği büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm sektöründe çalışanların işten ayrılma niyetlerine nelerin sebep olduğunun araştırılması önemli bir konu haline gelmektedir. Çalışmanın amacı, önbüro çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin azaltılmasında örgütsel özdeşleşme ve liderle özdeşleşmenin etkileri araştırmaktır. Araştırma niceldir ve ilişkisel araştırma türündedir. Araştırmanın evrenini Antalya Merkez’de bulunan on iki ay hizmet veren otellerde çalışan 318 önbüro çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış tam sayım yapılması hedeflenmiştir. Veriler anket yöntemi ile elde edilmiştir. Çalışanların tamamına anketler ulaştırılmış ancak 78 anket geri dönüşü olmuştur. Analizlerde betimleyici istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda hem liderle özdeşleşmenin hem de örgütsel özdeşleşmenin önbüro çalışanlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde negatif yönlü ve anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan, S., & Coşkun, B. (2021). Liderle Özdeşleşme ve Örgütsel Özdeşleşmenin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Önbüro Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1908–1922. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/276
Bölüm
Makaleler