İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şerife Karagöz
Hasan Hüseyin Uzunbacak

Özet

Başta verimlilik kaybını olmak üzere birçok örgütsel soruna neden olabilen işte var olamama, çalışanın psikolojik ve fizyolojik sağlığını da etkilemektedir. Diğer yandan çalışan çeşitli nedenlerden dolayı (işin kaybedilme korkusu, kariyer hedeflerini gerçekleştirememe korkusu) örgütleri ile ilgili konularda bilgi ve düşüncelerini paylaşmamayı tercih etmesiyle başlayan sessizlik süreci örgütsel düzeyde sorunlara neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, otel çalışanlarının işte var olamama algılarının örgütsel sessizlik üzerine olan etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 272 otel çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Anket formu, işte var olamama ve örgütsel sessizlik ölçekleri ile demografik sorulardan oluşmaktadır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 22.0 ve AMOS 21.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon ve yapısal eşitlik modelinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, otel işletmesi çalışanlarının işte var olamama algılarının, örgütsel sessizliğin kabullenici sessizlik boyutunu, koruma amaçlı sessizlik boyutunu ve savunmacı sessizlik boyutunu anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karagöz, Şerife, & Uzunbacak, H. H. (2021). İşte Var Olamamanın Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1941–1957. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/278
Bölüm
Makaleler