Kadın Yöneticilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gül Yılmaz

Özet

Bu çalışmanın amacı, kadın yöneticilerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü turizm sektörü örneği kapsamında ele almaktır. Bu amaç çerçevesinde İstanbul’da beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin karşılaştıkları güçlüklere yer verilmektedir. Araştırmada, otel işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin yaşadıkları sıkıntıları belirlemek için veri toplama nitel araştırma tekniklerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmaktadır. Beş yıldızlı 10 otelde yönetici pozisyonunda çalışan 10 kadın yönetici ile yüz yüze görüşme tekniği gerçekleştirilmiştir. Mülakat soruları 7 adet olup kadın yöneticilerin yaşadıkları sorunlara değinilmektedir. Yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanan veriler MAXQDA 2018 programı ile analiz edilmiştir. Birleşmiş Milletler UNDP 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarında belirtildiği gibi kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bulgularda; iyileştirme yöntemlerine yer verilmektedir ve analiz yapılmaktadır. Kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin, çarpan etkisi yaratma ve ekonomik büyüme ve her alanda gerçekleştirilen gelişmeyi hızlandırıcı bir rolü bulunmaktadır. UNDP, diğer BM ortakları ve uluslararası toplumun da desteğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğini çalışmalarının merkezine almıştır. Özellikle 2000 yılından bu yana yapılan çalışmalar sonunda, 20 yıl öncesine göre çok daha fazla kız çocuğu eğitim alabilmektedir. Çalışmada hizmet sektörü içerisinde yer alan turizm işletmelerinde çalışan kadın yöneticilerin üniversitelerin Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans ve lisans mezunu olduğu ve çoğunluğunun iş deneyiminin 13-30 yıl arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iş yaşamlarında karşılaştıkları olumlu veya olumsuz durumların neler olduğu aktarılmaktadır. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınmada kadın yöneticilerin rollerini arttırmak ve kadın erkek hakları eşitliğini vurgulamak amacıyla yerel yönetimlerin, eğitim kurumlarının ve medyanın destekleri ile toplumun bilinçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yılmaz, G. (2021). Kadın Yöneticilerin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü: İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2586–2605. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/318
Bölüm
Makaleler