Rekreasyonel Talepler ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bilecik Şehri Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Okuyucu

Özet

Rekreasyonel faaliyetler boş zaman endüstrisinin parçasıdır. Günümüzde özellikle kentlerde rekreasyonel faaliyetlere olan talep giderek artmaktadır. Bu nedenle kentlerde ve kentlerin yakın çevrelerinde rekreasyonel alanların oluşturulmasına verilen önem de artmaktadır. Rekreasyon katılımcılarının sosyo-demografik durumu ile talep arasındaki ilişkiler, yapılacak yatırımların belirlenmesinde önemli olabilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada yerel halkın rekreasyonel taleplerinin belirlenmesi ve sosyo-demografik özellikleri arasındaki farkların açıklanması amaçlanmıştır. Araştırma evreni Bilecik şehrinde yaşayan yerel halktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Birincil verilerin toplanmasında anket tekniği uygulanmıştır. Veriler kolayda örnekleme yöntemi ile ve yüz yüze yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Çalışmada, faktör analizi, t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre yerel halkın; açık hava, kentsel, sportif ve kapalı alan rekreasyonel talepleri bulunmaktadır. ANOVA ve t testi sonuçlarına göre; gelir düzeyi, eğitim düzeyi ve meslek grupları, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri ile rekreasyonel talep faktörleri arasında anlamı farklılıklar bulunmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Okuyucu, A. (2021). Rekreasyonel Talepler ve Sosyo-Demografik Özellikler Arasındaki İlişkiler: Bilecik Şehri Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2622–2639. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/320
Bölüm
Makaleler