Turizm Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişki

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Handan Özçelik Bozkurt

Özet

Bu çalışmada turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında ilgili yazın taranmış ve veriler anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Anket; sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışı olmak üzere iki adet ölçekten meydana gelmektedir. Araştırmanın örneklemini, Sinop Üniversitesi’nde öğrenim gören 348 öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen verilere, bilgisayar ortamında uygun istatistiki analiz programları kullanılarak; aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon analizleri yapılmıştır. Araştırma dahilinde yapılan korelasyon analizi sonucunda öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyleri ile akademik erteleme davranışları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Dolayısıyla Sinop Üniversitesi turizm bölümü lisans öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıkları arttıkça akademik erteleme davranışları artmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özçelik Bozkurt, H. (2021). Turizm Bölümü Lisans Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılıkları ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişki. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2685–2698. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/324
Bölüm
Makaleler