Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Karşılaşması: Yönetsel Bir Bakış Açısı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hatice Dikmen
Ali Avan

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, hizmet ortamı unsurlarının hizmet karşılaşmasına etkilerini ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren termal otel işletmelerinin orta ve üst kademe yöneticileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış ve yargısal örnekleme tekniği ile belirlenen yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada, elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırmada, yöneticiler fiziksel unsurlar ile sahne arkası düzenlemelerin hizmet karşılaşmasındaki rolü üzerinde durmakla birlikte; personelin misafirlerle etkileşiminin hizmet kalitesini arttırıcı ve misafir ile örgüt arasında bağ oluşumunu kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğu ve misafirlerin birbirleri ile etkileşiminde sunulan hizmetin ve çalışanların önemli rol oynadığı tespit edilmiştir.


* Bu makale, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda yazılan “Hizmet Ortamı Unsurlarının Hizmet Karşılaşmasına Etkileri: Otel İşletmeleri Örneği” başlıklı Yüksek Lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dikmen, H., & Avan, A. (2021). Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Karşılaşması: Yönetsel Bir Bakış Açısı. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2783–2807. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/329
Bölüm
Makaleler