Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sinan Çavuşoğlu
Bülent Demirağ

Özet

Bu araştırmada, tüketici pişmanlığının, müşteri tatmini ve davranışsal niyet üzerindeki etkisi incelenmektedir. Araştırmanın örneklem grubunu Gaziantep’te restoranları deneyimleyen ve bu deneyimin sonucunda pişmanlık yaşayan müşteriler oluşturmaktadır. Çalışmada kolayda örnekleme yöntemine göre 435 anket veri analiz için uygun bulunmuştur. Toplanan veriler Smart PLS 3 (Partial Least Squares) programıyla analiz edilmiş ve araştırmaya ilişkin kullanılan ölçeklerin yapı, ayrım ve uyum geçerlilikleri test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, pişmanlığın müşteri tatmini üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca pişmanlığın davranışsal niyet üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Son olarak gerçekleştirilen analizler neticesinde müşteri tatmini ile davranışsal niyet arasında ki etkinin de pozitif yönde anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çavuşoğlu, S., & Demirağ, B. (2021). Tüketici Pişmanlığının Müşteri Tatmini ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi: Restoran Müşterileri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 909–924. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.745
Bölüm
Makaleler