Konaklama İşletmelerinde Girişimci ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emine Kale

Özet

Bu çalışmanın amacı, konaklama işletmelerinde girişimci ve pazar yönlülüğün işletmenin örgütsel performansı (paydaş performansı, insan kaynakları yönetimi (İKY) performansı, süreç performansı) üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesi’ndeki bütün illerde yer alan konaklama işletmeleri oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır ve araştırma sonunda 145 geçerli anket toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin değerlendirilmesinde faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre hem girişimci yönlülük hem de pazar yönlülüğün örgütsel performansın bir boyutu olan paydaş performansını pozitif olarak etkilediği ortaya çıkmıştır. Girişimci yönlülüğün İKY performansı üzerinde pozitif etkilediği görülürken,
pazar yönlülüğün İKY performansını etkilemediği görülmektedir. Beklentilerin aksine girişimci ve pazar yönlülüğün süreç performansı üzerinde anlamlı bir etkisi çıkmamıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kale, E. (2021). Konaklama İşletmelerinde Girişimci ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1723–1738. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.816
Bölüm
Makaleler