Turizm Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Güllü Gençer
Arzu Gürdoğan

Özet

Bu çalışmada turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki olup olmadığının ve kişilik ve girişimcilik eğiliminin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, bir devlet üniversitesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Güz yarıyılında Turizm İşletmeciliği Bölümü ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde aktif olarak kayıtlı 219 öğrenci oluşturmaktadır. Anket tekniği aracılığı ile Aralık ayı içinde 150 öğrenciden veri toplanmış ve bu veriler SPSS programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Analizler neticesinde, turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında ilişki olup olmadığının ve kişilik ve girişimcilik eğiliminin demografik faktörlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amacıyla, öğrencilerle araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen en önemli çıktı öğrencilerin, kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında orta düzeyde ilişkinin var olduğudur. Aynı şekilde, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri incelendiğinde turizm öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğu; aynı şekilde kişilik özelliklerinin de yüksek olduğu dolayısıyla öğrencilerin kişiliklerinin oturmuş, algı ve tutumlarının ise tutarlılık içinde olduğu ifade edilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gençer, G., & Gürdoğan, A. (2022). Turizm Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 121–138. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.944
Bölüm
Makaleler