Duygusal Zeka Düzeyinin Benlik Saygısına Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Suat ARPACI

Özet

Bu araştırmanın amacı, turist rehberlerinin duygusal zeka düzeylerinin benlik saygısı üzerine olan etkisini ortaya koymaktır. Turist rehberlerinin duygusal zeka düzeyleri ve benlik saygısını ölçmek için daha önce geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu çalışmada örneklem yöntemi olarak kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda, Aydın Rehberler Odasına bağlı eylemli turist rehberleri üzerinde anket çalışması uygulanmıştır. Geri dönüşümü gerçekleşen 298 anketten 281 anket verilerin analizi için uygun olarak değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, bağımsız gruplar t testi, tek yönlü varyans analizi (anova), post hoc testi ve regrasyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda turist rehberlerinin yaşa, eğitim durumu ve deneyimlerine göre duygusal zeka düzeyleri arasında farklılık olduğu gözlemlenirken, cinsiyet ile duygusal zeka arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Duygusal zeka alt boyutlarının (bireysel duygusal değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguları ayarlama ve duyguları kullanma) benlik saygısını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ARPACI , S. (2022). Duygusal Zeka Düzeyinin Benlik Saygısına Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 523–539. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/608
Bölüm
Makaleler