COVID-19 Sürecinde Yükseköğretimde Turizm Eğitimi: Ankara’da Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Esra Kirazlı Korkmaz
Gonca Güzel Şahin
Selen Yılmaz Işıkhan

Özet

Bu çalışmanın amacı, Ankara’da yükseköğretimde turizm eğitimi alan öğrencilerin, Covid-19 sürecinde, uzaktan eğitime yönelik bakış açılarını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda; Ankara’da ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde turizm eğitimi alan 383 öğrenciye dört bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler, uzaktan eğitim konusunda bazı olumlu düşüncelere sahip olmalarına rağmen dersleri okula gelerek, yüz yüze takip etmek istemektedirler. Uzaktan eğitimin, sosyal ortamdan uzak kalma, teknik sorunlarla karşılaşma, eğitimci ile iletişimlerini zorlaştırma gibi sakıncaları olduğunu düşünmektedirler. Çalışmada ayrıca, turizm öğrencilerinin uzaktan eğitime bakış açılarının değerlendirmeye yönelik alt boyutlardan kullanılan teknoloji, sistem ve uygulamaların; yaş, program ve kurum türü değişkenlerine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte öz yeterlilik alt boyutunun tüm değişkenlere göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Uzaktan turizm eğitimine yönelik bakış alt boyutunun ise, program türü, yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Analizlerde t testi, ANOVA ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kirazlı Korkmaz, E., Güzel Şahin, G., & Yılmaz Işıkhan, S. (2022). COVID-19 Sürecinde Yükseköğretimde Turizm Eğitimi: Ankara’da Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 859–878. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1093
Bölüm
Makaleler