Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali Rıza Mancı

Özet

Yerel halkın turizm gelişimine vereceği destek destinasyonların sürdürülebilir turizm başarısı için gereklidir. Yerel halk belirli faktörlerin etkisi altında turizm gelişimini olumlu ya da olumsuz algılayabilir. Bu etkili faktörlere yer bağlılığı, toplum katılımı, yerlilik, ikamet süresi, çevresel tutum, yaşam tatmini, imaj, demografik özellikler vb. örnek verilebilir. Bu çalışmanın amacı yerel halkın turizm gelişimine verdikleri desteğe ilişkin olumlu ve olumsuz algılarını etkileyen faktörlerin (yer bağlılığı ve toplum katılımı) Dünya Miras Alanı Göbeklitepe örneğinde belirlenmesidir. Bu çerçevede, Şanlıurfa’da ikamet eden yerel halkla yüz yüze ve çevrimiçi 479 adet anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Yapısal eşitlik modeli yöntemiyle değişkenler arası ilişkiler sınanmıştır. Sonuç olarak, yer bağlılığının turizmin algılanan etkilerinin üzerinde olumlu etkisinin olmadığı, buna karşın yerel halkın turizmin olumsuz etkilerini algılamaları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Toplum katılımının turizmin algılanan olumlu etkileri ve turizm gelişimine destek olma üzerinde olumlu, turizmin algılanan olumsuz etkileri üzerinde olumsuz etkisinin olduğu belirlenmiştir. Turizmin olumlu algılanması, turizm gelişimine desteği olumlu yönde etkilerken, olumsuz algı desteği olumsuz yönde etkilemektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mancı, A. R. (2022). Yer Bağlılığı ve Topluluk Katılımının, Yerel Halkın Kültürel Miras Alanlarına Yönelik Algısı ve Turizm Gelişimine Desteği Üzerindeki Etkisi: Göbeklitepe. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(3), 806–824. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1090
Bölüm
Makaleler