Turistik Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkiler: Göller Yöresi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali İnanır

Özet

Araştırmanın amacı Göller Yöresinin önemli iki ili olan Burdur ve Isparta illerinde turistik destinasyon yönetiminde oldukça fazla önemi olan turizm paydaşlarının birbirleriyle ilişkilerinin boyutunu etkili yönetişim bağlamında tespit etmektir. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme, katılımcı gözlem ve ilgili yöreye ilişkin yazılı ve görsel dokümanların incelenmesiyle toplanmıştır. Verilerin analizi tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları yörenin oldukça fazla turizm avantajı olmasına rağmen, bu avantajdan yeteri kadar faydalanılamadığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda yörede turizminin alt ve üst yapısı, tanıtım ve pazarlaması, imajı, yatırım ve projeleri, paydaşların birbirleriyle ilişkileri konularında yetersizliklerin olduğu ve bunun sonucunda etkili destinasyon yönetişimin yörede sağlanmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yörede etkili destinasyon yönetişimin sağlanması ve yöre turizminin gelişmesi için paydaşlar arası ilişkilerin planlama, liderlik, koordinasyon, iş birliği, iletişim, kararlara katılım, bilgi paylaşımı ve bağlılık konularında artırılması gerekmekte olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İnanır, A. (2021). Turistik Destinasyon Yönetiminde Paydaşlar Arası İlişkiler: Göller Yöresi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 517–541. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/84
Bölüm
Makaleler