Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oğuzhan Dülgaroğlu
Lütfi Atay
Hacı Mehmet Yıldırım

Özet

İletişim, insanların birbirleriyle anlaşma yoluna gidebilmeleri, işlerin düzgün ve doğru bir biçimde gerçekleştirilebilmesi adına kilit bir konuma sahiptir. Son zamanlarda teknolojinin de gelişim göstermesiyle beraber bireyler arasındaki iletişim çoğunlukla sosyal medya araçları vasıtasıyla sağlanabilmektedir. Sosyal medya araçları aracılığıyla bireyler kendi aralarında belli uygulamalarla bilgi paylaşımında bulunabilmektedirler. Özellikle Z ve Y kuşağı olarak belirtilen genç bireylerin sosyal medya uygulamalarıyla çok yakın bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmada lisans seviyesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sosyal medyayı kullanma amaçları ve alışkanlıklarının saptanması hedeflenmektedir. Çalışma nicel araştırma olup, veriler anket formları ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin analizi sonucu ortaya çıkan bulgulara göre; lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sosyal medyayı kullanma amaçları ve alışkanlıklarının beş boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlar sırasıyla; eğlence, bilgi edinme, fayda sağlama, sosyalleşme ve sanallaştırmadır. Bununla birlikte lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sosyal medyayı kullanma amaçları ve alışkanlıklarının öğrencilerin özelliklerine göre farklılık gösterdiği ve öğrencilerin sosyal medyadan fayda sağlamasında eğlence ve bilgi edinme boyutlarının etkili olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dülgaroğlu, O., Atay, L., & Yıldırım, H. M. (2021). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir Araştırma: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 864–881. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/106
Bölüm
Makaleler