Toplum Temelli Turizm: Lavanta Kokulu Köy Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selda Yordam
Ebru Düşmezkalender

Özet

Toplum temelli turizm (TTT), kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın turizmle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmasını, turizme katılmasını, kazanılan turizm gelirlerinden faydalanmasını ve yerel kültürlerin korunmasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yerel halkın toplum temelli turizme yönelik algılarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma alanı olarak ‘Lavanta Kokulu Köy’ projesinin gerçekleştiği Kuyucak Köyü belirlenmiştir. Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket yoluyla toplanarak 152 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın amacına uygun olarak verilerin analizinde; frekans analizi, faktör analizi, Mann-Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, TTT’nin çevre koruma alt boyutunun yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca genel toplum temelli turizm algısının ve TTT’nin sosyo-ekonomik alt boyutunun gelir düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçların gelecek çalışmalara yol gösterici olması beklenmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yordam, S., & Düşmezkalender, E. (2021). Toplum Temelli Turizm: Lavanta Kokulu Köy Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1211–1227. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/128
Bölüm
Makaleler