Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aykut Şimşek
Selda Yordam

Özet

Turistler ziyaret ettikleri destinasyonda o bölgeye özgü yöresel yiyecekleri tatmak istemektedirler. Dolayısıyla gün geçtikçe önem kazanan gastronomi turizmi kapsamında yöresel yiyeceklerin ziyaretçilerin destinasyon tercihinde önemli bir paya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu durumdan hareketle çalışmada, gastronomi şehri olan Hatay’ı ziyaret eden yerli turistlerin yöresel yiyecekleri satın almalarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışmada söz konusu turistlerin sahip oldukları demografik özellikleri ile yöresel yiyecekleri satın almalarını etkileyen faktörler arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi de amaçlanmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniğinden faydalanılmış ve 403 turiste anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda yöresel yiyeceklerin doğal olması turistlerin satın alma davranışını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyet ve eğitim düzeyinin yöresel yiyeceklerin satın almasını etkilediği tespit edilmiştir. Ancak yaş, medeni durum ve aylık gelirin yöresel yiyecek satın alma noktasında etken olmadığı sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, A., & Yordam, S. (2021). Gastronomi Turizmi Bağlamında Turistlerin Yöresel Yiyecek Satın Alma Davranışı: Hatay Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1635–1651. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.811
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri