Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İbrahim Taner Akkoç
Emre Ozan Aksöz

Özet

Sakin şehirlerin sürdürülebilirliği ile yöreye has değerler arasındaki ilişkinin yerel halk tarafından anlaşılması ve benimsenmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu ilişki anlaşıldıkça sakin şehir hareketinin daha çok benimseneceği, benimsendikçe sakin şehirlerin sürdürülebilirliğinin daha da artacağı ileri sürülebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Taraklı ve Yalvaç halkının sakin şehir anlayışına yönelik algısını sürdürülebilirliğin boyutları bağlamında metaforik açıdan ölçmektir. Ntel araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışamada durum araştırması yaklaşımı benimsenmiş olup amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 12 kişi üzerinden toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre sakin şehir anlayışı konusunda Taraklı halkında kayda değer bir farkındalık oluştuğu buna karşın Yalvaç’ta bu anlayışın yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı görülmüştür. Ayrıca sakin şehir anlayışıyla geleneksel el sanatlarının ve yerel ürünlerin değer kazanmaya başlandığı Taraklı’da sürdürülebilir yerel kalkınma, tüm boyutları açısından olumlu yönde seyretmektedir. Buna karşın Yalvaç’ta zorunlu olan ve yöre için önem arz eden sakin şehir kriterlerinin yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı ve uygulanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Yalvaç’ta yöreye özgü değerlerin kaybolmaya yüz tuttuğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akkoç, İbrahim T., & Aksöz, E. O. (2021). Sakin Şehirlerde Sürdürülebilirliğin Metaforik Açıdan Karşılaştırılması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 606–620. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/196
Bölüm
Makaleler