Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emre Ozan Aksöz
Gönül Çay

Özet

Bu araştırmada müze ziyareti sonrası hizmetin kalitesine ait edinilen görüşlerin ve gerçek destinasyon deneyiminin ardından oluşan genel izlenimlerin tekrar eden gezileri etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 26.09.2020 ve 29.11.2020 tarihleri arasında Eskişehir ilindeki müzeleri gezen ve şehri daha önce ziyaret etmiş yerli turistlere derlenen 512 anket yüz yüze uygulanmıştır. Kolayda ve amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilen ziyaretçiler tarafından 46 adet anketin eksik ve yanlış doldurulması nedeniyle 476 anket üzerinden frekans, güvenirlik, normallik, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. İstatistiksel testler sonucu; müzelerde sunulan hizmetin kalitesinin ve destinasyonla bütünleşen izlenimlerin tekrardan gelme niyetiyle anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca müzelerdeki hizmet kalitesinin destinasyon imajını ve yenilenen ziyaretleri değiştirdiği, bölge imajının ise geri gelme niyetini önemli ölçüde ve olumlu yönde değiştirdiği belirlenmiştir. Bölgelere tekrarlayan ziyaretlerin gerçekleşmesi için aynı bölgenin müzelerinde sunulan hizmetin kalitesinin ve destinasyona ilişkin izlenimlerin olumlu olması gerektiğini ortaya koyması bakımından bu araştırmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Aksöz, E. O., & Çay, G. (2022). Müzelerde Algılanan Hizmet Kalitesinin ve Destinasyon İmajının Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1–23. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.937
Bölüm
Makaleler