Boş Zaman ve Rekreasyon Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sezer Yersüren
Çağıl Hale Özel

Özet

Bu çalışma boş zaman ve rekreasyon alanında Türkiye’de hazırlanan lisansüstü tezleri bibliyometrik özellikler çerçevesinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 1987-2019 yılları arasında Türkiye’de yayımlanan lisansüstü tezler incelenmiştir. Verilere Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (YÖKTEZ) veri tabanından 24-25.10.2019 tarihlerinde ulaşılmıştır. Tezler “rekreasyon, boş zaman ve serbest zaman” anahtar kelimeleriyle taranmış ve çalışmaya ulaşılabilen 536 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Araştırmaya dahil edilen tezler, “yayımlandığı yıl, tezin türü, anahtar kelimeler, anabilim dalı, uygulanan araştırma yöntemi, veri analiz tekniği, alt boyutlar ve ilişkilendirilen kavramlar” parametreleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmaya konu olan verilerin analizinde yüzde ve sıklık dağılımları incelenmiş; bibliyometrik analizlerden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda beden eğitimi ve spor bilimleri, rekreasyon, peyzaj mimarlığı ve turizm anabilim dallarında gerçekleştirilen rekreasyon ve boş zamana ilişkin lisansüstü tezlerin sayısının diğer anabilim dallarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin rekreasyon faaliyetleri ve rekreasyonel etkinlikler alt boyutunda yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca, rekreasyon ve boş zaman kavramlarının sıklıkla turizm, spor ve peyzaj kavramlarıyla ilişkilendirilerek incelendiği sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yersüren, S., & Özel, Çağıl H. (2021). Boş Zaman ve Rekreasyon Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1139–1159. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/229
Bölüm
Makaleler