Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Değişime Açıklığa Etkisi: Eskişehir Restoranları Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sezer Yersüren
Ebru Zencir Çiftçi

Özet

Günümüzde rekabette, bilgi teknolojilerinde, toplumun yaşam biçimlerinde, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarında değişimler gerçekleşmektedir. Bu değişimler karşısında ayakta durabilmeleri için, işletmelerin değişime uyum sağlamaları gerekmektedir. İşletmenin değişimi başarıyla gerçekleştirebilmesi için çalışanların değişimi desteklemesi gerekmektedir. Ayrıca, restoran gibi hizmet sektöründe çalışanların kişilik özelliklerinin değişime açık olması, değişimin daha verimli ve etkili olabilmesi açısından önem arz etmektedir. Literatürde değişim ve kişilik özelliklerine ilişkin çalışmalar bulunmakla birlikte, bunları restoran çalışanlarının kişilik özelliklerinin değişime açıklığıyla ilişkilendiren bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu sebeple, çalışmanın amacı restoran çalışanlarının kişilik özelliklerinin değişime açıklığa olan etkisini incelemektir. Veriler Eskişehir ilinde bulunan 450 restoran çalışanına uygulanmış ve geçerliliği kabul edilen 397 anket analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, geçerliliği ve güvenilirliği kontrol edilen “Değişime Açıklık Ölçeği” ve “Büyük Beşli Kişilik Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi, t-testi ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların demografik özellikleriyle değişime açıklık arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda kişilik envanterinin geneli itibariyle değişime açıklığa pozitif yönlü etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Değişime açıklığın, kişilik envanterinin deneyime açıklık, sorumluluk, dışadönüklük ve uyumluluk boyutları ile arasında pozitif yönlü ilişkiler saptanırken duygusal dengesizlik boyutu ile arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir.


*Bu makale Sezer YERSÜREN’in yüksek lisans tezinden derlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yersüren, S., & Zencir Çiftçi, E. (2021). Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Değişime Açıklığa Etkisi: Eskişehir Restoranları Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1571–1591. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/255
Bölüm
Makaleler