Seyahat Motivasyonları ve Destinasyon Seçimi: Y ve Z Kuşakları Arasında Bir Karşılaştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nuran Akşit Aşık

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Y kuşağı ile Z kuşağı arasında seyahat motivasyonu ve destinasyon seçimi açısından bir farklılık olup olmadığını araştırmaktır. Araştırma Balıkesir'de ikamet eden 741 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi benimsenmiş ve veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) yararlanılmıştır. Seyahat motivasyonu ve destinasyon seçimi açısından Y ve Z kuşağı arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek için verilere Bağımsız Örneklem t-testi uygulanmıştır. Bulgular hem Y hem de Z kuşağı katılımcıların bilgi kaynağı olarak internet ve sosyal medyayı önemli gördüklerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, her iki nesil için de en önemli seyahat motivasyonu rahatlamadır. Araştırma bulguları, Y kuşağı ile Z kuşağı arasında destinasyon seçimini etkileyen bazı faktörler açısından anlamlı farklılıklar olduğunu ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akşit Aşık, N. (2021). Seyahat Motivasyonları ve Destinasyon Seçimi: Y ve Z Kuşakları Arasında Bir Karşılaştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1746–1762. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/266
Bölüm
Makaleler